+ Meer informatie

OUDERLING VIR CHRISTUS

4 minuten leestijd

Nee, dit is geen drukfout. „Vir” is het Zuidaf rikaanse woord voor „voor”. Dit opschrift is de titel van een 262 pagina’s tellend handboek met als ondertitel: „’n Kursus vir die toerusting van ouderlinge in Die Nederduitse Gereformeerde Kerk, opgestel in same-werking met die algemene kommissie vir ampsbediening en evangelisasie”.

Logerende bij dr. C.G. Groenewald, ouderling bij de N.G. Kerk te Port Elizabeth, kwam vanzelfsprekend het werk van een ouderling in Zuid-Afrika ter sprake. Bij mijn vertrek kreeg ik „met waardering vir ’n aangename kennismaking” bovengenoemd boek van mijn gastheer ten geschenke. Wanneer u dit boek kon inzien zou u tevens begrijpen hoe dankbaar ik met deze „herinnering” ben.

Dankbaar en ook wat jaloers, want wat moet het fijn zijn om bij je ambtsaanvaarding zo’n boek te kunnen aanschaffen. Ik noemde het een „handboek”, zij het dat het meer bedoeld is als een cursus.

Natuurlijk hebben wij in Ambtelijk Contact een prachtig middel om onze ambtsdragers behulpzaam te zijn en voor te lichten. Zouden wij uit de reeds verschenen (bijna) negentien jaargangen een selectie maken van bepaalde rubrieken, dan zou wellicht iets dergelijks tot stand kunnen komen, hetgeen van grote waarde zou zijn voor alle ambtsdragers en zeker voor hen die voor het eerst tot een ambt worden geroepen. Zij immers beschikken niet over alles wat reeds werd gepubliceerd. Zelf heb ik drie banden van elk vijf jaargangen en acht dit een waardevol bezit. Ik zou dan ook alle broeders (en kerkeraden!) willen aanraden hetzelfde te doen, mits men de nummers bewaard heeft.

De „Bladsygids”..…

dat is zoveel als de inhoudsopgave, bevat twaalf hoofdstukken, elk onderverdeeld in drie tot acht onderwerpen. Alles vermelden zou teveel ruimte vragen. Misschien kan ik op bepaalde onderdelen nog eens terugkomen. Nu we weer met de nieuwe huisbezoeken beginnen (een uitdrukking die men in Zuid-Afrika overigens niet kent) wil ik u niet onthouden wat ik vond bij het hoofdstuk „Die ouderling op besoek”. Ik doe dat in de taal waarin het geschreven is.

„Gee dan ag op julleself en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het om as herders die gemeente van God te versorg..…” Hand. 20 : 28.

Blijkbaar leeft in die kerken, maar niet alleen daar, nog wel eens de gedachte dat er van een rangorde bij de ambten sprake is.

„So dikwels word geredeneer dat net (alleen) die besoekwerk wat die predikant doen, in werklikheid huisbesoek is. Hy is die gesalfde van die Here, hy dra ’n besondere status en ’n ouderling is maar ’n gewone mens”.

„..…die ouderling is óók ’n geroepene van die Here, hy tree ook op as verteenwoordiger van Jesus Christus. Sy besoekwerk dra óók ’n amptelike karakter in die gemeente…” „..…dit sal egter beteken dat die ouderling sy huisbesoek waarlik huisbesoek moet laat wees”.

Over het huisbezoek:

„Die aanklop by die een voordeur nè die ander sal baie gou vir die ouderling ’n blote roetinewerk word as hy nie baie duidelik weet watter oogmerke hy met hierdie besoe-ke wil bereik nie. Die doelwitte moet duidelik vasgestel en by elke besoek nader aan verwesenliking gebring word.”

Hoe vaak op bezoek

Wij spreken nogal eens over de onmogelijkheid om te doen wat art. 23 K.O. voorschrijft ten aanzien van huisbezoeken. In Zuid-Afrika heeft men daar minder moeite mee.

„Die ouderling alleen”

„Dit het in ons kerk gebruiklik geword dat die ouderling op sy eie een keer per kwartaal sy wyk sal deurgaan. Dit is die normale huisbesoek. Daarbenewens sal spesiale be-soeke tussenin ’n plekkie moet kry.”

U zult begrijpen dat dit een speciaal punt van ons gesprek was. Toch wordt er zowel in de N.G. Kerk als in de Dopperkerk strikt de hand aan gehouden. Daarin houdt men ook toezicht op elkaar.

Ik wil besluiten met het voorwoord van dit boek:

’n Herder vir die Kudde.

„Die herderbeeld is een van die mooistes in die Skrif. Een wat praat van leiding, versorging, beskerming.…… Geen wonder nie dat ons Here Jesus self gesê het: „Ek is die goeie herder!” Dit was immers Hy wat alles gedoen het om ons in ons nood by te staan. Hy lei, versorg en beskerm.

Algou het dit egter duidelik geword dat Christus hierdie dienswerk in sy kerk deur mense wil voortsit, mense wat geroep word om herders vir die kudde te wees. Hierdie mense is die ouderlinge in die gemeente - u en u medebroers. Dit is u taak om die gelowiges in hulle geestelike lewe te leie, te versorg en te beskerm.

Om u daarvoor toe te rus word hierdie kursusboek in uw hande geplaas. Mag die Here God u deur sy Gees in staat stel om waarlik ouderling vir Christus, herder vir sy kudde te wees!”

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.