+ Meer informatie

Boekbespreking

3 minuten leestijd

Onlangs verscheen de 4e druk van dit werk. Enkele jaren geleden zag de derde druk het licht. De nieuwe uitgave is beter dan de vorige wat de uitvoering betreft. Het formaat is groter, het papier witter. Het werk heeft een omslag met een kleurenreproduktie naar een originele aquarel van Harold Copping.

De inhoud is uiteraard ongewijzigd gebleven on daar gaat het ten slotte om. Spurgeon heeft in de vorige eeuw jarenlang in Londen gestaan en had steeds duizenden mensen onder zijn gehoor. Hij wordt genoemd de prins der predikers. Hij was velen tot zegen. Dit werk behoeft geen aanbeveling. We volstaan met het overnemen van iets uit de gelijkenis, die Spurgeon noemt De kloof zonder brug, Lukas 16 : 26, blz. 3:i5. Hij begint als volgt:

Gedurende de laatste maanden werd ik er toe geleid de zilveren bazuin te blazen, en het geklank der liefde en goedertierenheid Gods in Christus te doen hooren. Ik heb u menigmaal den vollen Christus voor ledige zondaren gepredikt, en het vrije, en genaderijke der Goddelijke bekendmaking doen hooren, die in het Evangelie ook tot de voornaamste der zondaren is gericht. Ik heb hieromtrent niet geaarzeld u den vollen raad Gods te verkondigen. Doch thans gevoel ik mij gedrongen op den ruwen ramshoorn te blazen, want onze hoorders moeten somwijlen herinnerd worden aan de wet en aan de verschrikkingen Gods, en aan het komend oordeel. Wij hebben de ervaring, dat de prediking des oordeels grootelijks door God wordt gezegend. Wij hebben gezien, dat zeer velen tot bekeering zijn gekomen door middel van die prediking, waarin met plechtigen nadruk gewezen wordt op Gods toorn tegen alle ongerechtigheid. Een onweer zuivert de lucht. Er zijn pestilentiën, die onder de vleugelen der kalmte zouden broeden, en alleen door bliksemschichten uitgezuiverd kunnen worden. Als God zijn’ dienstknecht zendt met zware tijdingen, dan zal zijne boodschap der verschrikking de geestelijke atmosfeer zuiveren, en de traagheid, den hoogmoed, de onverschilligheid dooden, die anders de gemeente zou bevangen. Gelijk de scherpe naald den weg bereidt voor den draad, zoo bereidt de hart doorborende wet een’ weg voor den zilveren draad van Gods genade. Het lancet is even noodig als de heelende balsem. De wet is onze tuchtmeester om ons tot Christus te brengen. Gelijk de oude Grieksche leermeester den knaap naar school bracht, zoo brengt de wet ons tot Christus, die ons onderwijst en ons wijs maakt tot zaligheid. Zij, die ten tijde der Puriteinen de wet predikten, zoowel als het Evangelie, waren de meest vruchtbare zielwinners. Wij zien onzen gezegenden Heere en Meester, wiens hart overvloeide van barmhartigheid, en wiens natuur liefde was, zeer dikwijls verwijlen bij het komende oordeel; ja zijne woorden zijn schrikkelijker dan de brandendste bedreigingen ap de lippen der zieners van ouds.

Tot zover Spurgeon. Dat is andere taal dan die van hen, die zeggen dat men zijn zonde niet leert kennen door de wet, maar door naar het kruis te gaan.

De omvang van het boek is 633 pagina’s. De intekenprijs is ƒ29,50 (geldig tot 15 dec. 1973). Daarna kost het werk ƒ34,50.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.