+ Meer informatie

Verenigingsnieuws

„PHILADELPHIA" VERJAARDE

6 minuten leestijd

„PHILADELPHIA" VERJAARDE

Woensdagavond j.1. hield de J.V. „Philadelphia" der Geref. Gemeente te Boskoop haar 18de jaarvergadering onder behoorlijke belangstelling.

De Weled. Heer Molenaar van Rotterdam, bestuurslid van het Landelijk Verband, nam van de aanvang af de leiding op zich en opende door te laten zingen Ps. 25 : 3, Schriftlezing en gebed.

In zijn openingswoord gaf spreker uiting aar. zijn blijdschap over de aanwezigheid van verschillende Kerkeraadsleden en heette voorts allen hartelijk welkom. Hij riep, in verband met de ernst der tijden, op tot bekering. Hij wenste de vereniging toe dat van haar gezegd zou kunnen worden het Schriftwoord gericht aan de stad „Philadelphia" in klein-Azië: „Gij hebt kleine kracht, doch gij hebt Mijn Woord bewaard." Hij hoopte dat ze de oude Bijbel zouden bewaren en de nieuwe vertaling verwerpen als zijnde een boek zonder geest of leven.

Uit het jaarverslag van de secretaris blijkt dat het ledental nog steeds blijft stijgen en dat de vereniging haar taak in het afgelopen jaar serieus heeft opgevat. Ook het jaarverslag van de penningmeester laat een optimistisch geluid horen. Ondanks het feit dat deze kieine vereniging uit haar kas een bedrag van ƒ .100.— heeft afgedragen aan het Nat. Rampenfonds, kon zij nog spreken van een batig saldo.

Hierna verkrijgt Vriend Jac. de Pater gelegenheid om zijn Bijbelse inleiding te houden over „De zwarte dienstknecht". Hij schetst de geschiedenis van Philippuf en de Kamerling. Hoe aan deze Gods vrije Genade werd verheerlijkt en hoe hij, na veel teleurstellingen, vrijmoedig mocht getuigen: „Ik geloof dat Jezu3 Christus de Zoon van God is.

ln de eerste pauze betoonde „Philadelphia'' ook een goede gastvrouw te zijn. Bereidwillige iongedames serveerde een „natje en een droogje" terwijl zelfs het rokertje niet werd vergeten.

Hierna sprak ouderling van der Toorn de gelukwensen uit namens de Kerkeraad en voegden verschillende afgevaardigden hieraan hun felicitaties toe.

Vriend R. Buitenhuis, behandelde hierna zijn onderwerp: „De rode golf over Rusland". Hij vertelde o.m. van de bloedige revolutie van 1917 en de vreselijke terreur die daarop volgde. Lenin, aldus inleider, beweerde zelfs: „Geen Czaar en geen God zou hun van wraak weerhouden." Lenin was de verlosser. Zij lasterden God, doch de Heere zal lachen in hun verderf.

Vriend K. de Rooy ontroerde zijn gehoor door zijn voordracht van het treffende gedicht: „Gedenkt de Sabbatdag".

In de nu volgende 2e pauze werd er een collecte gehouden voor de getroffen J.V.'s der Ger. Gem. welke het mooie bedrag opbracht van ƒ 54.42.

Na deze pauze brengt vriend P. Meerkerk het belangwekkende onderwerp: „Jehova's Getuigen". Hij zegt dat deze leer de Godheid van de Zoon en de Heilige Geest niet wil erkennen en dat zij evenmin geloven aan een hiernamaals. Voorts zou, volgens deze leer, de mens zijn lot in eigen handen hebben. Zij wilden, aldus inleider de mensen doen geloven dat de wereld 6000 jaren zal bestaan, dat hiervan thans 5981 jaren voorbij zijn, zodat de wereld nog 19 jaren zal bestaan. Zij puzzelen, volgens inleider, met de Bijbel op een ongehoorde manier.

Als laatste geeft vriend W. de Bart zijn gedachten over: „De strijd tegen Japan" in 1951. Hij vertelt van de verschrikkelijke strijdtonelen o.m. op Nieuw Guinea en Java. Van het ellendige kampleven onder de Japanse bezetter. De gruwelijke zonden in Indië bedreven worden gestraft. Indië moest ervaren, zo besluit inleider, Er is een God die leeft en op de aarde vonnis geeft.

De voorzitter de heer P. Kalkman Jr dankte hierna allen die aan het welslagen van deze avond hadden me-

degewerkt, inzonderheid dhr Molenaar voor de bijzonder prettige leiding. Daarna verzoekt hij ouderling Kalkman deze leerzame en aangename vergadering met dankgebed te sluiten.

LISSE

VERSLAG van de gecombineerde jaarvergadering der J.V. „Zacharia" en de K.V. „Samuël" te Lisse.

Deze vergadering werd geopend door de Weleerw. Heer Ds K. de Gier die Ps. 119 vers 3 liet zingen, Exodus 4 voorlas en daarna voorging in gebed.

Eerst riep de dominee de vergadering een hartelijk welkom toe en vergeleek dan, naar aanleiding van het gelezen hoofdstuk, de jonge maar bij Mozes die in zijn jeugd z'n eigen weg ging, door eigen kracht de zaken recht wilde zetten en het beter wist dan God.

Mozes op Gods tijd geroepen krijgt een mond om spreken en bevel om 's Heeren weg te gaan. te

Ds wenste de jonge mensen toe, niet in waanwijsheid hun weg te gaan, maar in afhankelijkheid Hem te benodigen bij het onderzoek van Gods Woord om het beginsel der ware wijsheid te mogen verkrijgen. Daarna bracht hij mede namens de kerkeraad zijn gelukwensen over en gaf de leiding verder in handen van de voorzitter de heer T. Visser.

Deze verzocht de secretaris de gecombineerde jaarverslagen voor te lezen van de J.V. Dan kreeg vr. G. Visser gelegenheid zijn inleiding te houden, welke getiteld was: „Abraham en Lot." Inleider bezag achtereenvolgens Abraham en Lot op hun weg naar hun aankomst in Kanaan bij de eikenbossen van Moré en hun scheiding na de twist over de waterputten, waarna Lot zijn woonplaats koos in de vlakte van Sodom. De heilige linie zou over Abraham lopen, daarom moest hij alleen wonen te midden van de Kanaanieten zelfs gescheiden blijven van Lots geslacht. Dit liet de inleider bijzonder naar voren komen.

Na de bespreking die op deze inleiding volgde droeg vr. Grisnich een gedicht voor getiteld: „Scheepspraet" ten overlijden van Prins Maurits gedicht door Constantijn Huigens.

Daarna werd gepauzeerd en Ps. 105 vers 4 gezongen. Nu was de Knapenvereniging aan de beurt om hun aandeel te leveren in de jaarvergadering.

Gerrit van Leeuwen las zijn inl. „Abrahams offer". Mart. v. d. Spek hield zijn onderw. kerkgesch. „Een Schotse geloofsheld", dit was James Renwick, één uit de rij van velen en Cor van Haaften was met zijn onderwerp: „Het leven en sterven van Prins Willem van Oranje" de hekkensluiter.

Op alle onderwerpen volgde een korte, bijzonder op het laatste, levendige bespreking.

Voor de Knapenvereniging hadden de heren G. Visser en C. de Groot respectievelijk de leiding. Tussentijds kregen de afgevaardigden gelegenheid hun gelukwensen uit te spreken.

In de 2e pauze waarin evenals in de eerste door de M.V. en J.M.V. verversingen rondgediend waren zongen we nog Ps. 81 vers 1.

Deze jaarvergadering werd besloten met het zingen van Ps. 105 vers 5, waarna ouderling B. Visser eindigde met gebed.

ROTTERDAM-Z.

Met ingang van 24 Maart 1953 is N. C. v. Velzen, Walchersestraat 16A Rotterdam-Z. secretaris van de J.V.

BERKENWOUDE

Vriendelijke uitnodiging tot bijwoning onzer Ringvergadering, welke D.V. gehouden zal worden op 21 April a.s. in het vergaderlokaal der Ger. Gem. te Gouaa. Aanvang half acht.

AGENDA:1. Opening. 2. Notulen. 3. Onderwerp: Petrus leven" door dhr P. Kalkman van Boskoop. Pauze.

4. Onderwerp: „De betekenis en het leven van Augustinus door vr. W. F. Teekens van Gouda. 5. Rondvraag. 6. Sluiting.

RING LEIDEN

De laatste ringvergadering van dit seizoen wordt D.V. gehouden Woensdag 29 April in het verenigingslokaal van de J.V. te Lisse. Aanvang 7.30 uur.

Onderwerpen: le De belegering van Samaria, door G. Visser te Leiden; 2e Artikel 7 der N.G.B. door H. van Dorp te Zoetermeer.

(Verkorte opgave wegens te late ontvangst.)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.