+ Meer informatie

RONDOM KERK EN STAAT

5 minuten leestijd

Naar vaeantieoord op de Veluwe verdreven, brachten de regendagen ons het Martelaarsboek inhanden, gedrukt te Amsterdam in 1657. Al heel geschikte lectuur om ons te stemmen tot het schrijven over roomse processies op onze straten! Wat is er dan onder Rome geleden; niet om t, e beschrijven! Italië, Spanje en Columbia doen ons verstaan, dat lijden en vervolging nog steeds aan de roomse praktijk verbonden zijn. Groen van Prinsterer was ook van oordeel „dat Rome tot vervolging nog steeds de wil heeft."

In ons vorig artikel staan 2 fouten, en dat nog wel in een wetsartikel! Blz. 10, Se kolom onderaan, moet staan: „besloten plaatsen" en „indien de openbare orde en rust dit vereisen."

Laten wij bij de hoofdzaken blijven. De commissie wil dus dat er processies mogen zijn, dat de Wetgever er een aparte wet op zal maken en, ten derde, dat zij moeten verboden worden als de openbare orcle en rust in gevaar komen. Want de gemoederen zouden in beroering kunnen komen, zegt de commissie. Dat zal wel waar zijn. Als er nog een tikje geuzenbloed, in welke verdunning dan ook, in je aderen vloeit, ben je toch niet van plan de pet af te nemen voor de roomse optocht met de ouwel of wat dan ook. Nog minder om er een straatje voor om te lopen. Neen, ons land is historisch een protestant land. Dat erkennen ook velen buiten ons nog. En nu zouden wij heel de rooms poppenkraam in onze straten moeten toelatenP Nu, dan is de burgemeester nog niet gelukkig, die te beslissen heeft. Want, een klap valt er allicht, en dat dijdt dan natuurlijk uit tot een compleet gevecht.

Voor zover ik uit diverse bladen en tijdschriften heb kunnen nagaan, is er onder de protestanten niemand die voor deze royaliteit veel voelt. Men zit er mede. Gelukkig komt nog heel de Ilerv. Synode overeind om te betogen, dat Nederland protestant is. Men kan het verleden maar niet met een rekensom uitwissen. Dat zou onzin zijn.

De lieren Donner, Rutgers, Schouten en Tilanus hebben nu bij minderheidsnota voorgesteld de processies toe te staan, waar 2/3 d er inwoners rooms is, (deze bewoording is van mij. K.) maar wie zal dat precies uittellen? En wanneer er eerst nog een aparte wet moest komen zal dat nog heel wat schrijven en wrijven medebrengen.

Ja, de heren zitten er zelf erg mede. Bcter hadden zij zich ronduit kunnen verzetten tegen elke uitbreiding en dan in een minderheidsnota moeten vragen ook in Rrahant en Limburg heel de boel o p l e r u i m e n. V zuil zeggen: dat wordt dan óók vechten. Wel, wat zou het? Vorige geslachten stonden op de brandstapel of men werd rustig gebraden op een rooster. Vanwege de zachtzinnigheid der heilige kerk.

Maar, we zijn nog niet aan het cardinale punt, denkt de lezer. U hebt gelijk. Ik zou nu over alle voorstellen en nota's kunnen schrijven en er beschouwingen over geven, maar dan worden liet scherpe, politieke beschouwingen. Ik mag wel een hartige noot in de politiek, maar wij moeten met dit blad de jeugd van dc kerk dienen. Wat ik gaarne wil komt misschien later wel. Moge ik wel uitspreken dat zich nu wreekt het zig-zag gedoe van A.R. en C. Ilist. politiek. Rome dringt op en wat moeten zij er tegen doen? Bovendien spreekt de V.v.d.A. een woordje mede. O, wee als er een vette politieke kluif te krijgen is, dan ruilt de linkerzijde er wel wat voor in. Let er maar op.

Nog een opmerking. De Wets-technische kant van deze Grondwetsherziening en van de processie laat ik maar rusten. Er zijn onder ons naar ik meen enkele juristen, studenten in de rechten en in geschiedenis, leraren aan hogere scholen en der gel ijken. Ik heb altijd zo gehoopt, dat zij toch met hun kennis en gaven eens bij zouden springen om het arme hoopje van Gods volk met hun pen te dienen. Want de tijd dringt. Ik vreesdat het aangaat op een „voor" of „tegen''. En daarom zie ik vaak met vrees op de jeugd en op mijn eigen kinderen en kleinkinderen. Wijlen Ds Fraanje had daarmede ook vaak zo te doen, meer dan ik.

Maar nu dat cardinale punt; want ik keuvel maar al te veql. Nu, dat doe ik in 3 regels af. GIJ zult zeggen: wij hebben toch vrijheid van godsdienst, waarvan wij allen genieten? Hoe moet dat dan?

Vrijheid van godsdienst is uit den Boze. In ons gezegend land behoort maar één godsdienst getolereerd te worden, die van het echte, oude gereformeerde, reformatorische volk. Dat eist God van de Overheid.

Wilt gij daar niet aan, dan moet gij de loop der zaken accepteren zoals gij die nu in Nederland ziet gebeuren. Er is een strijd der geesten gaande, die sterk hcenwijst naar het einde der dagen. Niet dat wij het kunnen bekijken. Veel minder profeteren. Maar Gods Kerk leeft in de verwachting van de wederkomst des Heeren. Behoort er althans in te leven. 'l Ziet er niet zo mooi uit. Waar is de beleving onzer vreemdelingschappen? Zoals ge zo kostelijk van Jacob leest. En zo bevestigd in het Nieuwe Testament. En leg Ezechiëls boek en Daniël en Openbaringen maar eens naast elkander. Twee getuigen oj) de straten van Jeruzalem gedood nadat zij liun getuigenis voleindigd hebben. Uit hun getuigenis hadden zij alles gehaald (hoort gij: alles) t vat daarin lag.

Nu, praat er eens over met vader en moeder en met uw ouderling of clominé.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.