+ Meer informatie

Lectori Salutem!

2 minuten leestijd

In de contacten met andere kerken van gereformeerd belijden is herhaaldelijk de zaak van de toeëigening des heils aan de orde. Telkens weer traden onder andere op dit punt verschillen aan het licht, waardoor het zoeken van eenheid belemmerd werd. Dat bracht de generale synode van 1989 ertoe aan deputaten voor de eenheid van de gereformeerde belijders in Nederland en de correspondentie met buitenlandse kerken de opdracht te geven “zich nader te bezinnen op de vraag hoe ernstig de verschillen zijn - onder meer in het licht van de uitspraken van vorige synoden - teneinde de generale synode van 1992 te kunnen dienen met een gefundeerd antwoord op de vraag of en in hoeverre de besproken zaken het voortgaan op de weg naar verdere eenheid blijvend belemmeren”.

Genoemde deputaten hebben deze opdracht uitgevoerd; als bijlage bij hun rapport legden zij aan de generale synode van 1992 een bezinningsstuk voor, waarin wordt nagegaan hoe de confessie over de zaak van de toeëigening des heils spreekt. De synode besprak dit stuk en kwam op voorstel van de synodale commissie die de bespreking van deze materie had voor te bereiden tot het besluit, dat genoemd bezinningsstuk als handreiking zou gaan dienen bij de verdere samensprekingen met vertegenwoordigers van andere kerken. Vanwege het belang van de zaak besloot de synode echter ook - en nu citeren we letterlijk - “de bijlage bij het rapport van deputaten, getiteld ‘De toeëigening des heils in de belijdenisgeschriften. Een overzicht’, beschikbaar te stellen voor de kerken met de aanbeveling het te bespreken op de kerkelijke vergaderingen”.

Ter uitvoering van dit besluit meende het moderamen van de synode niet beter te kunnen doen dan de genoemde handreiking op dezelfde wijze beschikbaar te stellen als het Besluitenboekje, dat wil zeggen, als een overdruk van ‘Ambtelijk Contact’, toe te zenden aan de kerkeraden, en daarnaast als een apart verschijnende brochure voor iedere belangstellende. Voor de medewerking van de redactie van ‘Ambtelijk Contact’ in dezen spreken we onze hartelijke dank uit.

Moge de zegen van Hem die voor de verwerving én voor de toepassing van het heil in het leven van Zijn kerk zorgt, op deze uitgave rusten en moge het gesprek over de aan de orde gestelde zaken vruchtbaar zijn, zowel in eigen kring als in de contacten met anderen.

Scribae synodi:

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.