+ Meer informatie

VLAARDINGEN

7 minuten leestijd

Verenigingsnieuws

VERSLAG van de 37ste jaarvergadering der J.V. „Onderzoekt de Schriften" te Vlaardingen.

Deze 37ste jaarvergadering werd gehouden op 13 Dec. 19 : 18 in het goedgevulde verenigingsgebouw der Geref. Gemeente.

De vergadering stond onder presidium van de Weleerw. Heer Ds v. d. Ketterij.

Na gemeenschappelijk zingen van Ps. 119 : 1 en 5, het lezen van een gedeelte van Lucas 15 en gebed sprak Ds v. d. Ketterij het openingswoord uit.

In de allereerste plaats heette de Voorz. allen hartelijk welkom, waarna hij wees op het grote aantal jaren dat de J.V. al bestond. Spr. schetste vervolgens de donkere tijden waarin wij leven, maar ook het grote voorrecht dat de J.V. nog gespaard is gebleven, temidden van de grote zuigkracht der wereld. Groot is ook nog het voorrecht dat geen der leden door de zeis des doods is weggemaaid, hoewel een der leden in Indië ernstig ziek is. Spreker gedenkt nog de leden in mil. dienst, in het bijzonder hen die zich in de overzeese gebiedsdelen bevinden.

Uit 'het jaarverslag van dfe secretaris bleek o.m. dat het bestuur gedurende 2 jaren zich ongewijzigd had kunnen handhaven.

Opmerkenswaardig is ook het feit dat de heer S. Moerman gedurende 19 jaar onafgebroken voorzitter der J.V. is geweest.

Voorts bleek nog uit het jaarverslag dat het ledenaantal van 26 leden tot 23 was gedaald.

Na dit jaarverslag sprak Ds v. d. Ketterij zijn rede uit naar aanleiding van „De gelijkenis van de verloren zoon".

Uit deze gelijkenis bleek heel duidelijk de opzoekende liefde Gods. Een liefde die zo groot is, dat zij ondoorgrondelijk voor ons blijft. Deze gelijkenis is wel de kroon op alle gelijkenissen die Christus heeft uitgesproken. Destijds was zij ook een afdoend antwoord op alle haat en nijd der Farizeeën.

Een grote lering voor ons ligt in deze gelijkenis opgesloten. Men behoeft echter geen zonde te doen om deze verloren zoon gelijk te worden. Want wij allen zijn van nature alreeds gelijk aan hem. Dat we echter met de verloren zoon in een recht besef van eigen schuld mochten komen. Dan zal ook de zondaar geen minder onthaal vinden dan de verloren zoon uit deze gelijkenis.

Met deze woorden eindigde Ds v. d. Ketterij zijn rede, en ging men tot de pauze over.

Punt 4 van de agenda werd gevuld met de felicitaties van de afgevaardigden, o.a. van de kerkeraad, plaatselijke verenigingen en ook door verschillende zusterverenigingen van elders.

Hierna werd het programma dat na de felicitaties nog bestond uit 4 onderwerpen van uiteenlopende aard, en een gedicht in een vlot tempo afgewerkt.

De vergadering droeg een buitengewoon gezellig karakter.

Het geleverde werk was van goed gehalte, en werd dan ook met veel aandacht aangehoord.

Nadat voor de derde maal gepauzeerd was, sloot voorz. S. Aioerman deze zeer geslaagde avond door te laten zingen van Ps. 119 : 7 en eindigde met dankgebed.

De Secretaris, J. SMAL.

RING LEIDEN

VERSLAG van de Ringvergadering, gehouden in het kerkgebouw der Geref. Gemeente te Den Haag, d.d. 5 Januari 1949.

De voorzitter vr. A. Voorwinden, opent deze vergadering met het laten zingen van Ps. 119 : 53 en gebed. Na het lezen van Ps. 119 : 1—16 spreekt hij een kort openingswoord, waarin hij de zeer talrijke aanwezigen welkom heet, in het bijzonder de heer Tj. Molenaar van Rotterdam, die, daar Ds de Blois, die aanvankelijk voor ons zou optreden, door ziekte verhinderd is, deze avond voor ons het onderwerp: „Gods Woord in de branding" zal behandelen.

De heer Molenaar verkreeg hierna direct het woord.

„Waarom behandelen wij dit onderwerp ? ", zo vroeg deze zich af.

„Omdat het noodzakelijk is en wel hierom, omdat onze jonge mensen in aanraking komen met de machten van het ongeloof, waarin alles op losse schroeven staat en Gods Woord ondermijnd wordt." David zingt van dit Woord: , , 't Is Gods getuigenis, dat eeuwig zeker is en slechten wijsheid leert." Naar, bij en uit dat Woord leeft de ganse Kerk!

Spr. behandelde nu het probleem van de zgn. „tegenstrijdigheden", ter oplossing waarvan nodig is om met David te leren bidden: „Open mijn ogen, opdat ik aanschouwe de wonderen van Uw wet."

Altijd heeft men tegen de Bijbelschrijvers een vooroordeel gehad. Reeds in de 2e eeuw noemt de heidense wijsgeer Celsus in zijn boek: „Het ware Woord" het Christ. geloof onzin en de Bijbel een verzameling van sprookjes. Tegenover deze vijand stelde spr. namen, als van Augustinus, Gersan, Osiander en Calvijn, waarna hij het standpunt t.o.v. de Bijbel uiteenzette van de moderne theologie, de Anabaptisten, alsook van. verschillende secten, o.a. de Pinksterbeweging, het Leger des Heils, het Spiritisme en de Jehovah-getuigen.

Verschillende zgn. tegenstrijdigheden haalde spr. aan en loste die op, waartoe hij in het kort uiteenzette, hoe langs historische weg de Bijbel ontstaan is, daarbij het textbederf handhavende, maar tevens erop aandringende de moeilijkheden eerst langs normale weg op te lossen. „Als zodanig is textcritiek geoorloofd", aldus de heer Molenaar.

Aan het eind van zijn betoog wekte spr. ernstig op tot onderzoek van dat Woord, waarvan David zingt: „Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijnen smaak, èn hart, èn zinnen strelen".

Het onderwerp werd besloten met het zingen van Ps. 19 : 4 en 5. Na de pauze werd er van de gelegenheid om vragen te stellen, goed gebruik gemaakt.

Na een slotwoord van de voorzitter sluit de heer Molenaar deze vergadering met het laten zingen van Ps. 25 : 2 en dankgebed.

E. F. VERGUNST, Secretaris,

LANDELIJK VERBAND VAN MEISJES-VEREEN. DER GEREF. GEMEENTEN.

Op Woensdag 29 Dec. j.1. vergaderden te Utrecht 40 bestuursleden van verschillende meisjesverenigingen. Deze leerzame vergadering stond onder leiding van de voorzitster van het L. Verb. van M.V. Mevr. W. M. den Hertog.

Deze opende de vergadering door te laten zingen Ps. 25 : 6 en voor te lezen Rom. 12, waarna zij voorging in gebed. Zij sprak toen een ernstig en hartelijk openingswoord naar aanleiding van Rom. 12.

Daar vele verenigingen met moeilijkheden te kampen hebben, was deze vergadering bijeengeroepen, om die te bespreken en elkaar met raad en daad bij te staan. Vele moeilijkheden werden besproken en vele vragen beantwoord.

Na de pauze hield mej. Cl. Tanger, penningm. van het L. Verb. een zeer mooi onderwerp over „Moeilijkheden en mogelijkheden op een Meisjesvereniging."

Hierop volgde nog een aardige bespreking.

Ook werden de 23 M.V.'n, die reeds aangesloten zijn bij het Land. Verb. in Ringen verdeeld. Er werd afgesproken dat de Ring Utrecht, waarondervallen: Utrecht, Zeist, Veenendaal, Ter Aa en Mijdrecht op 1 Febr. a.s. zijn eerste Ringvergadering zal houden.

Daar verschillende bestuursleden nog een grote reis moesten maken, moest deze vergadering vrij vroeg beëindigd worden. De voorzitster sloot met dankgebed.

N. DEN HERTOG-KOK,

Secr. L. Verb. van M.V.

ADRESWIJZIGING

In „Daniël" nr 15 3e jaargang is het adres van de secretaris der J.V. „Guido de Bres" van Rotterdam-Centrum abusievelijk opgegeven naar het vorige adres H. Verweij, Kerdijkstraat 3B, Rotterdam-Blijdorp. Het is echter H. Verweij, Willem van Hillegacrsbergstraat 58a, Rotterdam-Noord.

LISSE

Juist adres secretaris der J.V. is: H. den Butter, Lisserdijk 366, Haarlemmermeer, Post Abbenes.

— D.V. Maandag 7 Februari 1949 hoopt de Meisjesvereniging „Tabitha" der Gereformeerde Gemeente haar 3e Jaarvergadering te houden in het Kerkgebouw aan de Tulpenstraat. Aanvang half acht.

Deze vergadering staat onder leiding van de Weleerw. Heer Ds K. de Gier.

Allen hartelijk welkom! Voor eventuele slaapgelegenheid kan gezorgd worden, doch gaarne vooraf bericht aan de secretaresse M. Vos, Gladiolenstraat 34, Lisse.

ROTTERDAM—C.

De J.V. „Guido de Bres", uitgaande van de Gereformeerde Gemeente te Rotterdam-C., hoopt D.V. op Woensdagavond 2 Februari een openbare vergadering te houden in het vergaderlokaal achter de kerk. Aanvang half acht.

Spreker: de Weled. Heer Tj. Molenaar van Rotterdam-Z. met als onderwerp: „De aanval op Gods Woord."

Alle belangstellenden zijn hartelijk welkom.

ZOUTELANDE

Van de onlangs te Zoutelande opgerichte Studievereniging „ONESIMUS" berust het secretariaat bij dhr J. de Visser, Langstraat 30—32, Zoutelande.

POORTUGAAL

Op 2 Febr. D.V. hoopt de J.V. „Onderzoekt de Schriften"' haar 3e jaarvergadering te houden. Deze vergadering zal onder leiding staan van de Weleerw. Heer Ds A. de Blois van Rotterdam-Z en zal gehouden worden in het kerkgebouw der Geref. Gemeente Achterweg 9. Aanvang half acht.

Vrienden en belangstellenden zijn hartelijk welkom.

RING WEST—ZEELAND

Op D.V. Zaterdag 29 Jan. a.s. hoopt de Ring West-Zeeland te vergaderen in de bovenzaal van het kerkgebouw a.d. Segeerstraat te Middelburg onder leiding van de Weleerw. Heer Ds W. de Wit.

Onderwerpen zijn: Absaloms dood", door W. Tramper, Wolphaartsdijk en „De Voorzienigheid", door ouderling Simons te Terneuzen.

De vergadering zal 'aanvangen om half drie. Iedereen is welkom!

HET BESTUUR

BERKENWOUDE

De J.V. „Bidt en Werkt" alhier, hoopt D.V. 4 Februari a.s. haar jaarvergadering te houden in het kerkgebouw te Westeinde B 92.

Alle belangstellenden zijn hartelijk wélkom.

Secretaris, W. SUIJKER Az.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.