+ Meer informatie

Verenigingsnieuws

5 minuten leestijd

RING LEIDEN van J.V.'s der Ger. Gem. in Z.-Holland.

De derde ringvergadering zal worden gehouden D.V. Woensdag 28 April 19-54 in het vergaderlokaal der J.V. te Lisse, aanvang 7.30 uur.

Agenda:1. M. Baak: Het boek Ruth"; 2 G. Schipaanboord: , John Bunyan".

Vrienden, komt allen deze laatste vergadering van dit seizoen, niemand late verstek gaan. Ieder is van harte welkom. Ook belangstelling van H.H. kerkeraadsleden wordt gewaardeerd.

Namens het bestuur,

J. C. HOUTMAN, secr.

GIESSENDAM

Verslag van de 7e jaarvergadering der J.V. „Timotheüs" en de M.V. „Lydia" van de Geref. Gemeente te Giesendam, gecombineerd gehouden op Woensdag 3 Maart 1954 o.l.v. de Weled. Heer H. Rijksen.

De vergadering werd geopend door de heer Rijksen die daarna in zijn openingswoord een duidelijke uiteenzetting gaf over het begrip: „Wereldgelijkvormigheid." Nadat een onderwerp werd geleverd over Jona door C. Harrewijn, volgde een gedicht dat door mej. van Holten werd gezegd. Vervolgens werden door de M.V. enige verzen van Ps. 118 meerstemmig gezongen, waarna mej. E. Verheul een duidelijk en uitvoerig onderwerp leverde over Elia op de Karmel.

Tijdens de eerste pauze werd gezamenlijk gezongen Ps. 68 : 10. Afgevaardigden v. d. M.V. te IJsselmonde feliciteerden de beide verenigingen en enkele schriftelijke felicitaties werden voorgelezen door de voorzitter, waarop de secr. der J.V. een beknopt overzicht gaf van het afgelopen verenigingsjaar, waarbij naast dankbaarheid ook droefheid ons vervulde over het overlijden van onze geliefde voorzitter en een van onze trouwe leden. Hierna hielden mej. M. den Toom en mej. N. Klijn een samenspraak over het leven van David.

Gezamenlijk werd nu gezongen Ps. 132 : 11. Vr. W. Klijn kreeg nu gelegenheid zijn onderwerp te leveren dat ons een duidelijk beeld gaf van onze kerkvader Augustinus. Naar 't een en ander werd aandachtig geluisterd wat het voordragen der diverse onderwerpen gemakkelijk maakte.

Hierna werd gepauzeerd en gezamenlijk gezongen Ps. 25 : 3.

Vervolgens zong de M.V. enige verzen van Ps. 19, waarna de penningmeester en de penningmeesteresse hun verslagen uitbrachten, waarop het woord kwam aan mej. G. den Toom, die als secretaresse het jaaroverzicht der M.V. uitbracht en tevens deze gelegenheid gebruikte om andere meisjes op te wekken ook lid te worden van de meisjesvereniging.

Tenslotte las vr. H. Klijn een gedicht voor over de regering van koningin Wilhelmina.

De heer Rijksen sprak nog een kort sluitingswoovd, waarin hij o.m. opwekte tot het werk der verenigingen en allen bedankte voor hun belangstelling op deze avond betoond, waarop deze leerzame en gezellige avond werd beëindigd met het zingen van een psalm en gesloten door ouderling Bakker met dankgebed.

GOUDA

Verslag 28e jaarvergadering der J.V. „Timotheus", te Gouda op 8 April 1954.

De vergadering wordt geopend met het zingen van Ps. 89 : 19, waarna de ere-voorzitter Ds. A. de Blois, onder wiens leiding de vergadering staat, voorgaat in gebed.

In verband met het plotseling overlijden een onzer predikanten, die ook in Gouda geen onbekende was, worat als uitgangspunt voor het openingswoord gekozen Psalm 90. De dood wenkt ieder uur. Daarom is het zo nuttig als we in de dagen onzer jongelingschap aan onze Schepper gedenken.

Uit punt 2 der agenda: Gecombineerde jaarverslagen, blijkt dat de vereniging weer mag bloeien. Medewerking van de kerkeraad en goede leiding hebben hier de laatste tijd veel goeds aan gedaan. Financieel staat de J.V. er niet zo goed voor. maar de leden leggen een grote activiteit aan de dag, vooral ook voor de bibliotheek.

Het eerste te behandelen onderwerp is: De herbouw van Jeruzalem, in te leiden door W. Teekens. Behandeld wordt de terugkeer der Joden uit Babel en de herbouw van de tempel door Zerubbabel; de komst van Ezra de schriftgeleerde en het herstel van Jeruzalenms muren door Nehemia. Alles is hier van tijdelijk karakter. Alle muren door mensen gebouwd zijn vergankelijk. God alleen is de eeuwige, onvergankelijke muur.

Is het tweede Jeruzalem voortreffelijker dan het eerste, in het nieuwe is alles volmaakt. Daar is geen tempel meer (Openb. 21 : 22). De Kerk des Heeren zal dit erfelijk bezitten (Ps. 69 : 11b). Op dit onderwerp volgt nog enige bespreking.

Dan is aan de orde een onderwerpenserie: Johannes de Doper, door 3 jongere leden der J.V. G. Kortleverbehandelt het eerste gedeelte: Zijn geboorte en jeugd. N. Verdouw: Zijn prediking, en R. Veerman: Zijn gevangenschap en dood. Het geheel is zeer goed verzorgd en als beloning ontvangen deze drie vrienden allen de le prijs: een mooi boek.

Hoewel felicitaties afgevaardigden antiek genoemd wor dt, luistert men toch graag naar een hartelijk woord en hiervan maken kerkeraad en vele zusterverenigingen een dankbaar gebruik.

Als inleider voor het 3e onderwerp krijgt het woord vr. W. de Ruiter. Hij spreekt over Prins Willem III. In een mooi en duidelijk onderwerp, verhaalt hij naast vele persoonlijke eigenschappen van deze stadhouderkoning zijn hoofdwerk als staatsman, wat hij voortreffelijk is geweest: het verdedigen van het Protestantisme tegen het Katholicisme van de Franse koning.

In het slotwoord memoreerde Ds. de Blois nog enkele feiten en spreekt vele bemoedigende woorden. De zuigkracht van de moderne wereld is zo sterk, daarom is het nog een voorrecht als we op onze levensweg de staf mogen dopen in de honingvloed van Gods getuigenissen. Zijn er moeilijkheden, ook door het kerkelijk proces: God is Rechter, die 't beslist. Hij is het, die tussen de kandelaren wandelt en de zeven sterren in Zijn Rechterhand houdt.

Voorz. Hoogendoorn (de L.V. secr.) dankt nog allen clie aan het welslagen van deze avond hebben bijgedragen. De vergadering werd onderbroken door-2 pauzes, waarin getracteerd werd, terwijl 2 collecten, in de pauze en bij de uitgang zeer bevredigende opbrengsten hadden. Tot besluit geeft ouderl. P. Hoogendoorn nog op te zingen Ps. 119 : 5 en eindigt met dankgebed, waarmee deze zoals vanouds gezellige jaarvergaderingten einde was.

W. T. secr.

AAGTEKERKE

Het secretariaat van de J.V. ber-ust nu bij J. C. Sturm, Westhoek 93, Aagtekerke. Penningmeester is J. Wisse, Rapenburgseweg, Domburg, post Aagtekerke, en het adres van de Bibliothecaris is nu: A. de Visser, Kruisweg 88, Aagtekerke.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.