+ Meer informatie

Het Landelijk Verband van Meisjesverenigingen in 7e Jaarvergadering bijeen

10 minuten leestijd

Opening

Onder buitengewoon grote belangstelling heeft het Landel. Verb. van M.V. op Donderdag 20 Mei zijn 7e jaarvergadering gehouden.

Uit alle oorden des lands waren de bezoeksters samengestroomd en die wat later kwamen moesten in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Utrecht een plaats zoeken.

De Ere-voorzitter van dit L.V., de Weleerwaarde Heer Ds A. Verhagen stond dus voor een stampvolle kerk, toen hij de vergadering opende. Bij de aanvang werd gezongen Ps 68 : 13 en 14, hierna las hij Joh. 8 : 30—47 en ging dan voor in gebed.

Uit het openingswoord van de voorz. blijkt, hoe ook hij aangenaam verrast is met zulk een grote opkomst. Een belangstelling als deze doet zo weldadig aan; aldus de voorzitter.

Temeer geldt dit, wanneer wij letten op al wat er in het gepasseerde jaar is geschied.

Wij hebben wel eens gedacht: zouden wij nog wel ooit weer samenkomen. Die gedachte hield ons veel bezig, maar God regeert. Het betaamt ons Hem te erkennen, dat wij voor elkander gespaard bleven.

In ons L.V. zijn geen verbrekingen. Verbreking is geen vrucht van de vreze Gods, maar

van ons zelf. Wij kwamen met ons L.V. aanvankelijk in groot gevaar, want een L.V. van meisjesverenigingen en zulk een samenkomen zou niet nodig zijn!

Maar hoe het zij, de Heere heeft ons bewaard, ook in deze.

Laten wij dan ook voor deze dag dankbaar zijn en de Heere de eer geven.

Wij hopen op een gezegende dag, die tot nut en vrucht mag zijn.

Uit Gods Woord, waarvan wij U een gedeelte voorlazen, blijkt hoe er in Jezus' tijd waren, die er genoeg aan hadden uiterlijk in het verbond te zijn. Zij waren immers kinderen van Abraham ?

Zeker, dat waren grote voorrechten in vergelijking tot de Heidenen. En ook wij hebben zulke grote voorrechten. Wij kunnen opgaan naar Gocls huis, verkeren onder Zijn Woord en onder de aanbieding van Zijn genade.

Dat geeft zulk een grote verantwoordelijkheid, want in dat alles houdt God bemoeienissen met ons.

Brengt het ons op de knieën ? Om welgetroost te leven en zalig te sterven is dat zo nodig.

De Joden zeiden: Wij hebben Abraham tot een vader. Maar wat antwoordde Jezus? „Gij zoudt zijn werken doen en als Abraham begeren deze dag te zien. En nu wilt gij mij doden!"

De Joden beriepen zich op uitwendige voorrechten en stonden te gelijkertijd in volle vijandschap tegen Christus.

Dit mocht Uw ogen openen. Want echt, ik verheug me in de belangstelling en het is een wonder zoveel

jullie er voor over hebben om uit alle delen des lands te komen.

Maar laat het je leven niet zijn.

Alleen die vernieuwing des Heiligen Geestes geeft ons kennis van deze diepe ellende-staat en behoefte in het hart naar het heil in Christus.

Er zijn veel bezwaren tegen het verenigingsleven. Die zijn soms zo gegrond. Als wij alleen in het uiterlijk opgaan zoals de rijke jongeling, hebben wij geen erg in dat éne noodzakelijke.

Maar U weet, wij wijzen U altijd op dat éne nodige, de noodzakelijkheid van waarachtige vernieuwing.

Hem te kennen is de weg, de waarheid en het leven. Als die ware vreze Zijns naams in Uw hart gelegd werd, welk een oprechte blijdschap zou dat geven.

Denk eraan: de wereld gaat voorbij met al haar begeerlijkheid, maar wie de wille Gods doet, blijft in deieeuwigheid.

Wijzende op de roepstemmen van de laatste tijd, memoreert de voorz. het plotselinge verscheiden van Ds de Wit.

Maar voor hem was de prikkel des doods weggenomen, omdat hij het grote voorrecht had ervaren te leren sterven voor het sterven wordt.

Wees op dat volk maar echt jaloers.

De dienst der wereld valt zo tegen, de dienst van God valt in alles mee en het einde is het eeuwige leven voor die daartoe verwaardigd worden.

En dan Ds v. d. Berg. Hij was op deze vergaderingen altijd aanwezig. Ook hij is niet meer. Verleden week waren wij in dit kerkgebouw bijeen om hem grafwaarts te brengen. Hij is de strijd te boven en ook hij is nu verlost van het lichaam der zonde en des doods.

Echt., ik wil u geen oude mensen maken, maar het allernodigste voor tijd en eeuwigheid wens ik U toe. Neem het eens mee en het brenge U voor God in het verborgen.

In uw plaatselijke verenigingen, in het onderzoeken van Gods Woord en het werk der barmhartigheid mocht ge God nodig hebben en Zijn gunst ervaren.

Deze dagen zijn steeds zo aangenaam. Vooral in deze tijd mocht de band nog strakker worden aangehaald.

Ik feliciteer het hoofdbestuur met deze 7e jaarverg. Uw arbeid was steeds gericht op het belang van het L.V. en de verenigingen.

De Heere bestendige het. Het mocht U gegeven worden in de hulp des Heeren en in Zijn kracht voort te gaan.

Na een overzicht te hebben gegeven van de werkzaamheden van deze dag. de sprekers en medewerkers te hebben verwelkomd, de kerkeraad voor cle hartelijke medewerking te hebben bedankt (de Regelingscommissie en kostersfamilie niet te vergeten) besluit de voorzitter zijn met stille aandacht gevolgde openingswoord.

Telegrammen

Der gewoonte getrouw worden aan H.M. Koningin Juliana en aan H.K.H. Prinses Wilhelmina telegrammen van aanhankelijkheid en vergezeld van beste wensen verzonden.

Van H.M. de Koningin kwam juist na het einde der vergadering een dankbetuiging, eveneens in telegramvorm.

Notulen - Jaarverslagen

De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd.

Uit het Jaar-verslag (een knap stukje werk van de secretaresse!) blijkt dat er weer twee verenigingen zijn bijgekomen, nml. Den Haag en Opperdoes.

Het aantal verenigingen dat bij het L.V. is aangesloten, is daardoor op 24 gekomen. Het totaal aantal leden is 413.

Hoe duidelijk blijkt verder uit het verslag de grote betekenis van de arbeid der meisjesverenigingen.

ver-Niet minder dan 1807 stuks goederen werden vaardigd, dat is 558 meer dan vorig jaar.

Werden er vorig jaar 242 gezinnen geholpen met 1249 stuks goed, nu 289 gezinnen (dus 47 meer) met deze 1807 stuks.

Op 28 Oct. 1953 werd een contact-vergadering gehouden met de Besturen, waarvan verslagen aan de verenigingen werden gezonden.

Van de 24 verenigingen, die het L.V. telt, zijn er 15 naaiverenigingen, 7 combineren dit met het onderzoek van Gods Woord en 2 zijn er speciaal studievereniging.

Bijzonder hartelijk spreekt de secretaresse in haar verslag Ds Verhagen toe, die nu al 7 maal deze vergaderingen heeft geleid.

Bij al wat hij heeft meegemaakt en heeft doormaakt, bleef hij voor zijn vele arbeid op alle terrein gespaard, maar ook voor onze jeugd, die hem zo hartelijk liefheeft.

Met de wens, dat de bede uit Ps. 71 : 17 en 18 die van Ds Verhaben mag zijn, besluit mevr. Hardon-Kieviet dit verslag.

Het jaarverslag van de penningmeesteresse is wat minder gunstig dan verleden jaar, maar het blijkt, dat, de onkosten van de Contactvergadering daar het meeste mee te maken hebben.

In de bespreking die volgt over een vraag van het hoofdbestuur of deze jaarlijkse contactvergadering moet blijven, wordt bevestigend besloten, en voor de daaraan verbonden reiskosten wordt een regeling getroffen, waardoor de L.V. kas niet langer hiermede wordt bezwaard.

Bestuursverkiezing

Bij een intussen gehouden bestuursverkiezing werden de aftredenden, mevr. M. F. Hardon-Kievit en mej. A. de Feyter herkozen. Van de 10 uitgebrachte stemmen verwierf eerstgenoemde alle, laatstgenoemde 37 stemmen.

Rede van dhr. T. Molenaar

Vervolgens houdt de Weledele Heer T. zijn rede Molenaar

„TOT ARBEID GEROEPEN"

Hiervan in 't kort de inhoud weergeven zou eigenlijk een tekort doen betekenen aan deze inhoudsvolle lezing. Volstaan we met een enkele opmerking.

Als uitgangspunt van het onderwerp als zodanig noemt spreker Zondag 49. „Welke is de derde bede? "

In het antwoord daarop wijst de Catechismus aan de plaats waar en hoe de wille Gods moet volbracht w-orden.

Als de Engelen Gods. Spreker tekent de grootste orde, die er is in de wereld der Engelen, de verscheidenheid in taak, zoals bij de Seraphijnen en Cherubijnen, van een Michaël en een Gabriël. Zij hebben allen één begeerte; het is hun lust op 's Heeren w r enk te staren.

Zo gewillig nu moet de mens, moeten ook wij onze arbeid doen.

Hoe blijkt, dat ook hierin door de zonde alles is verdorven.

Het herstel van de arbeid is er alleen in de Heere Jezus.

Zeer uitvoerig staat spreker bij de ontaarding door de zonde van het begrip „arbeid" stil, waarbij hij talrijke voorbeelden aanhaalt en karaktertrekken van de mens in deze laat spreken.

Maar ook toont dhr Molenaar aan hoe de arbeid tot ere Gods kan zijn, indien deze, als de goede werken, geschiedt uit het geloof en naar Gods wet.

Spreker beëindigt zijn Schriftuurlijke en met grote aandacht beluisterde rede met de beginregel van het laatste vers uit de Tien Geboden:

„Och, of wij Uw geboon volbrachten"

en met de bede:

„O, Zoon, maak ons Uw beeld gelijk."

Na het zingen van Ps. 84 : 3 wordt de morgenvergadering met dankgebed door dhr Molenaar, gesloten.

Na de heropening der vergadering, n.m. 2 uur volgt, de beantwoording der vragen.

Op zeer duidelijke wijze en tot volle w r orden de vragen beantwoord. tevredenheid

Lezing door dhr. H. Hoogendoorn

Als een korte bijdrage houdt nu dhr Hoogendoor n een lezing over

„ONZE GEMEENTE EN ONZE JEUGD"

Hierin wordt uitgegaan van het grote gevaar, dat er voor onze Gemeente en bijzonder voor onze jeugd schuilt in de zogenaamde doorbraak, de doorbraakgedachte, de compromisgeest en het Humanisme.

Allerwege constateert men in andere jeugdorganisaties een verloochenen van wat oorspronkelijk het doel was.

Laten wij, aldus spreker, clan maar ouderwets en conservatief zijn, doch blijven bij de wijze van werken, zoals onder ons gebruikelijk.

Groot zijn de gevaren die in de wereld dreigen. Laten wij er ver vandaan blijven en niet zo op de grens leven, want dat is eigenlijk leven op de rand van een diepe afgrond.

Alleen in de weg van een oprecht gebed, gewerkt door 's Heeren geest, kunnen we de geest van de tijd weerstaan.

De verscheidene vragen worden in het kort beantwoord.

Vervolgens wordt door Jannie van Boven uit Hillegersberg (Rotterdam) een gedicht gelezen: „De Engelse dag", wat duidelijk werd gezegd en met grote aandacht werd beluisterd.

Mej. Brouwer uit Lemmer geeft nu nog een bijdrage ten beste: „Door cle vensters".

Wat een venster betekent voor een woning weten we allen. Niemand bouwt een huis zonder vensters.

Een venster laat het licht van buiten naar binnen in, maar als het donker is, straalt het. licht van binnen naar buiten. Het geeft otis uitzicht.

Daniël gebruikte zijn vensters om zich neer te buigen voor zijn God.

Zo zijn de ogen de vensters van onze ziel. Met talloze bijbelplaatsen toont mejuffr. Brouwer aan, hoe veelvoudig de functie der ogen is.

Tot verleiding in verderfelijk opzicht, maar ook tot verlustiging der ziel als bij een Simeon, die de zaligheid had gezien.

Het was een bijzonder mooie bijdrage, dit werk van mej. Brouwer en zeer goed en duidelijk gegeven.

Zij ontvangt dan ook een woord van hartelijke dank.

Slotwoord Presidente

Het slotwoord van de Presidente, mej. W. den Hartog geeft getuigenis van levensernst en levenspraktijk.

Zeer hartelijk, medelevend en gunnend prijst zij de dienst des Heeren aan, aan de honderden meisjes, die bijeen zijn.

De dood is zo dicht bij. En nu is het zo nodig dat de dood ons niet meer kan overvallen. Smytegelt heeft gezegd dat het zo moet zijn, dat als de tijd voorbij is, we dan geen tijd meer nodig moeten hebben.

En nu is de Heere zo nederbuigend goed. De Heere geve U allen een zoekend leven. Zeker, de dingen van deze tijd zijn er, maar als we met de Heere rekenen, mogen we alle dingen aan Hem vertellen.

Ik wens U in uw persoonlijk-en in uw verenigingsleven toe dat de Heere U zegene met het goed van Zijn hand.

Na Ds Verhagen hartelijk te hebben bedankt voor zijn leiding en ook mevr. Hardon, die als secretaresse zo veel doet voor het L.V. en voorts de Regelingscommissie voor haar uitmuntend goede zorg. verzoekt zij te zingen Ps. 106 : 2 en 3.

Sluiting

Nadat Ds Verhagen nog enkele welgemeende woorden heeft gesproken voor het Landel. Verb. en er nog is gezongen Ps. 122 : 3 wordt deze zo bijzonder geslaagde vergadering door Ds Verhagen met dankgebed gesloten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.