+ Meer informatie

De waarheid van schepping en val

5 minuten leestijd

9

Wat is waarheid?

U zult zich misschien verwonderen over de vraag boven dit gedeelte geschreven: „Wat is waarheid?’ Het is mogelijk dat u daarbij denkt aan de vraag van de grote twijfelaar, die nergens waarheid kan ontdekken. Zo bedoelen we deze vraag niet, al zouden wehaast geneigd zijn ook in die zin deze vraag te stellen, als we letten op de menigte vanmeningen rondom de waarheid van schepping en val. Wij zetten deze vraag hier, vanwege het zware geschut dat tegen het gebruikvan het woord „waarheid” van meer dan een zijdein stelling is gebracht. Ieder zal het begrijpen dat wij dit woord hier gebruiken in de zin van: in overeenstemming met de werkelijkheid, echt gebeurd. Waarmee we uiteraard geenszinsbeweren, dat met die betekenishetwoord„waarheid” ten voile is weergegeven. Echter zijn deze artikelen ontstaan uit de drang om te schrijven tegen de ontkenning van de werkelijkheid, de feitelijkheid vooral van de eerste bijbelhoofdstukken.

Nu komt dekritiek:wiehetwoord„waarheid” zo gebruikt, is op een dwaalweg! Ditisniet de vertolking van het bijbelse woord„waarheid”. Het zou niet moeilijk zijn omvoor dezekritiek woordvoerders aan te halen. Temidden van het koor van hen, die op een of andere wijze de feitelijkheid van Genesis 1-3 ontkennen, zijn er niet veel stemmen, die dit verwijt niet laten horen. Overigens zeggen we daarmee niet, dat ieder op dezelfde wijs dit lied zingt. Heel duidelijk spreekt dit verwijt in het geschrift, dat we vorige keer reeds genoemd en aangehaald hebben, namelijk „Klare wijn”. „Wanneer in de Bijbel werkelijk God aan het woord is, moet men Hem ook werkelijk aan het woord laten en Hem laten uitspreken. Dan moet men niet te voren almenente weten hetgeen Hij als God wel en niet kan zeggen. Dit doet men echter, wanneer men het bijbels woord „waarheid” rationalistisch misverstaat. In de Bijbel betekent Gods waarheid, dat Hij trouw is en bli;rt, „Die trouw houdt tot in eeuwigheid”. Men aakt echter op dwaalwegen, wanneer men rldus gaat redeneren: God is waarheid en dusvinden we in de Bijbel als Gods Woord alleen maar juisteen betrouwbare uitspraken. Daarom kunnen er in de Bijbel geen fouten en tegenspraken voorkomen. Daarom mogen wij niet erkennen, dat er sagen, legenden of mythen in de Bijbel te vinden zijn, want dan zou niet alles echt gebeurd zijn.

Hoe begrijpelijk ook, men is met dergelijke redeneringen toch bezig op rationalistische wijze over Gods Woord te heersen inplaats van het gehoorzaam te volgen. ”

Wij zijn niet gewoon om zulke lange citaten van anderen te geven. Citaten zijn meest vermoeiend voor de lezer en maken het deschrijver wat al te gemakkekjk. Vanwege het belang van dezaak, die ons bezig houdt, hebben we toch dit lange cilaat hier overgeschreven. Uit deze woorden klinkt immers al te duidelijk wat men voor bezwaren heeft tegen hen, die Gods Woord van a tot z als waar — dus ook: in overeenstemming met dewerkelijkheid, echt gebeurd — aannemen. Een hele reeks bezwaren wordt opgesomd. U kunt het zo zelf wel zien, dat er inderdaad zwaar geschut is opgesteld. Het is nogal wat. Neem b.v. eens het eerste: „Die aan Gods Woord willen vasthouden, laten God niet aan het woord en laten Hem ook niet uitspreken”. Ik geloof wel, dat wij God nietzo gemakkelijk aan het woord laten. Van nature zelfs helemaal niet. ’t Is echfer de grote vraag, wat dit te maken heeft met de ge'inspireerde Heilige Schrift. Voor mij dacht ik dat God in deze openbaring van b.v. schepping en val welgesproken had en daaraan buiten Zijn Woord niets had toe te voegen.

Het hoofdbezwaar is hier: wij vatten het bijbelse woord „waarheid” verkeerd op. We horen dus spreken van een rationalistisch misverstaan van dit woord.

U zult het weten dat het rationalisme de rede, het verstand op de troon verheven heeft. Zo kan alleen het Woord gewaardeerd worden naar het zakelijke waarheidsgehalte. Het vraagt naar een tastbare werkelijkheid. Zo worden b.v. de wonderen in Gods Woordontkend door sommige rationalisten.

Anderzijds — en dat is de redenering van hen, die met zulke sterke verwijten komen —wordt door de belijders van Gods Woord de Heilige Schrift gem aakt tot een verzamelplaats van waarheden en bewijsplaatsen van de zuivere leer.

Nu is dit het wonderlijke, dat een dergelijke schriftbeschouwing de belijders van de waarheid van Gods Woord wordt aangewreven en daarna gezegd: „dat is fout, zo mogen we het woord „waarheid” niet verstaan. En men mist dan in het belijden van de waarheid de ontmoeting met de Schrift. En dat laatste wordt in „Klare wijn” benadrukt. Dan pas ga ik Gods Woord verstaan en heel anders zien. Het lijkt u misschien wel prachtig als u dit leest. Wees niet te snel met uw oordeel. Want — en daar gaat het om —inhet benadrukken van die „ontmoeting” vindt min of meer een loslaten van de feitelijkheid plaats.

Zo wordt toch de grond onder de voetenweggegravenen mag het de vraag welhetenof er dan een ontmoeting met de Schrift plaats vindt of met mijn tevoren gevormd beeld van die Schrift.

Misschien denkt u, dat we overdrijven. Het mag van mij, maar heel duidelijk komt het naar voren in de wijze waarop ditzelfde geschrift spreekt over Genesis 1-3. Deze hoofdstukken mogen natuurlijk ook niet verstaan worden als een stuk Goddelijkewaarheidsmededeling. Dat is in strijd met het bijbels woord waarheid!? Het komt wel duidelijk uit. „Het wordt daarom tijd, dat men alom bevrijd wordt van de al te rechtlijnige vraagstelling of men nu het scheppingsverhaalgeloven moet of niet, op straffe van een goed christen te zijn”. Genesis 1 is „een menselijke kompositie rondom de daden Gods”.

De bijbelse geschiedenis moeten we —volgens dit schrijven — niet laten beginnenbij Adam en Eva, maar bij Abraham.

We houden hier maar op. Hier valt te vrezen, dat er van dewaarheid niets overblijft. Gelukkig, Gods Woord, ook Genesis 1-3 is de waarheid. En de waarheid van de Schrift komt uil in de waarheid naar de Schrift. Daarover D.V. de volgende keer.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.