+ Meer informatie

TER OVERWEGING

7 minuten leestijd

C.T. de Groot, De leerling en zijn meester. Inhoud en doorwerking van Melanchtons visie op de prediking. Uitg. TUA Apeldoorn 2010, 82 blz., € 9,95.

Deze doctoraalscriptie van drs. C.T. de Groot - Nederlands gereformeerd predikant te Zee-wolde - is uitgegeven in de serie Apeldoornse Studies. Het is een goede zaak dat dit gebeurt, want Melanchton had een eigen, invloedrijke plaats naast Luther en Calvijn. Verder biedt deze publicatie een vertaling van twee niet eerder vertaalde bronteksten. De ene tekst is van Melanchton zelf en de andere van een van zijn leerlingen. In deze studie wordt een vergelijking gemaakt tussen de opvattingen van Melanchton over de prediking en van zijn leerling. Daarnaast worden enkele lijnen doorgetrokken naar de praktijk van vandaag. Boeiend is aan de ene kant de openheid voor de klassieke retorica en andere wetenschappen, terwijl aan de andere kant het werk van de Heilige Geest ten volle gehonoreerd wordt.

Ds. M. Noorloos, Leven uit de bron. Via geloofsopbouw naar gemeenteopbouw. Uitg. Kok Kampen 2009,195 blz., € 17,50 (zesde vernieuwde druk).

Dit boek is in 1999 uitgegeven en beleeft nu een zesde druk. Hier en daar is de inhoud geactualiseerd en is de literatuurlijst aangevuld. In een tijd waarin veel aandacht uitgaat naar allerlei methodieken zet dit boek vooral in op de geestelijke component van gemeenteopbouw.

Drs. M. Vennife, Zie ik verkondig u grote blijdschap. Uitg. Documentatiecentrum Chr.Geref. Kerken, Veenendaal, 37 blz., uitgave bestemd voor donateurs (€ 8,50 per jaar, opgave bij drs J. Noorland, tel. 0317-617121).

In deze uitgave is de uitkomst te vinden van het onderzoek dat M. Vennik deed naar preken door chr. geref. predikanten. De meeste preken zijn uitgegeven in De Levensbron. Ze bestrijken met elkaar een periode van 111 jaar: van 1898 tot 2009. Een van de conclusies is dat de laatste jaren minder over het OT gepreekt lijkt te worden dan voorheen. Wat de oorzaak daarvan is, valt moeilijk te achterhalen. Het is een goede zaak te vernemen dat bijna alle Bijbelboeken bepreekt worden.

F. van Deursen, 1 Timoteüs. Zo hoort het in Gods huis. Serie De Voorzeide Leer. Uitg. Buijten & Schipperheijn 2010, 216 blz., € 16,50 (paperback)/€ 26,50 (gebonden)..

De serie De Voorzeide Leer met de blauwe banden staat in vele studeerkamers van predikanten. Er is nu een nieuw deel verschenen, zowel in paperback als in gebonden uitgave. De auteur gaat de praktische aanwijzingen na die Paulus aan zijn leerjongere Timoteüs gaf: leidinggeven in de gemeente, rol van de vrouw, omgaan met valse leer, taken van ambtsdragers… Van Deursen typeert deze aanwijzingen als opkomend uit groot praktisch inzicht en geestelijke nuchterheid. Het zijn vragen die van alle eeuwen zijn; laten deze instructies daarom op deze manier nog maar eens gelezen en verwerkt worden!

Riekelt Pasterkamp, Thuisfront Uruzgan. Uitg. Kok Kampen 2010,150 blz., € 14,90.

Alle aandacht gaat uit naar de militairen in Uruzgan. Maar wie in zijn gemeente een uitgezonden militair heeft, die weet ook van het thuisfront.’ ouders, echtgenotes, (klein)kinde-ren. Zo zijn er ook ouders die een kind verloren. Zij allen worden in dit boek genoemd en ze vertellen openhartig van hun ervaringen en gevoelens. Een indringend boek.

Ds. G. Boer, Het gericht op de Karmel. Bijbellezingen over de profeet Elia.

Idem, Een vreemdeling in Kanaän. Preken over het leven van Abraham. Uitg. De Banier Apeldoorn 2009/De Groot Goudriaan-Kampen 2010,174/287 blz., € 15,90/27,90.

Met regelmaat verschijnt er nog materiaal van de overleden ds. Boer, in leven bekend en geliefd predikant binnen de Geref. Bond van de Ned. Herv. Kerk. De wijze waarop hij de Schriften openlegde, maakte bij velen diepe indruk. Nu zijn er deze boeken. Als dienaar van God wijst Elia de bewoners van het koninklijk paleis op hun zondige levenswandel. Recht op de man af is zijn optreden, in spreken en handelen. In deze Bijbellezingen leren we Elia ook kennen als de pastorale profeet, die het behoud van zijn hoorders zoekt. Hij daagt ze voor Gods aangezicht en dringt aan op een oprechte keus tussen God en Baäl. Dat blijft actueel!

Het tweede boek opent een prekenserie uit de Goudse tijd van ds. Boer (meer dan 50 jaar geleden inmiddels). Verschillende keren wordt in Genesis vermeld (en herhaald in Hebreeën 11) dat Abraham als vreemdeling heeft verkeerd in het land waarheen God hem geroepen heeft, vaak wandelt hij in geloof, soms ook ‘valt Abram uit het geloof (blz. 74), in die donkere geschiedenis in Gen. 12:10-20. Nauwkeurige Schriftuitleg met geestelijke geladenheid en praktische toepassing

Matthew Henry, Een huis voor de Heere. Huisgodsdienst in de praktijk (1). Wulfert Floor, Gebonden schoven. Oefeningen (2). Ds. M. van de Ketterij, Esther. Bijbellezingen (3). Uitg. De Banier Apeldoorn (1), De Groot Goudriaan-Kampen (2 en 3) 2009/2010/2010,109/255/448 blz., € 16,90/24,90/49,-.

We willen onze kinderen graag een veilige omgeving bieden: een dak boven hun hoofd, kleding, voedsel, onderwijs. Maar geven we hen ook een geestelijk thuis? Is ons huis een kleine kerk, een huis voor de Here waarin we als gezin elke dag zijn aangezicht zoeken, waar we samen bidden, uit de Bijbel lezen, zingen en spreken over wat Hij ons leert? En als we daar naar verlangen, hoe doen we dat dan? Ziedaar vragen die we vandaag elkaar stellen, maar die in de 17e eeuw ook Matthew Henry al stelde. Hij gaat er in dit geschrift op in, uiteraard ‘in het kleed van zijn tijd’, maar principieel nog altijd goed om te verwerken. Dan maken we een sprong naar de 19e eeuw, naar de bekende oefenaar Wulfert Floor. Landbouwer, maar ook leider van vele godsdienstoefeningen. Er zijn daarvan recent nog twee verzamelingen gevonden, die nu verschijnen. Eenvoudig en bevindelijk.

Halverwege de 20e eeuw komen we bij ds. Van de Ketterij, destijds predikant te Alblasserdam. Hij hield daar Bijbellezingen, die nauwkeurig met behulp van steno werden opgetekend. Net als het tweede boek is dit alles nu geredigeerd door Joh. A. Bunt te Rhenen. De gang van de auteur door het kerkelijk leven is turbulent geweest (hij wordt in het voorwoord niet nader in detail geïntroduceerd en dat is begrijpelijk), de geestelijke stijl is geheel zoals we die in o.a. in de Oud-Gereformeerde Gemeenten tegenkomen: vaak niet ruim en toch soms ook onverwacht gunnend.

Dirk van Hulle, Darwins kladjes. Uitg. Vantilt Nijmegen 2010, 277 blz., € 19,95.

Baanbrekende ideeën wordt nooit uit de lucht geplukt. Ook Darwins idee (zullen we het zo maar noemen?) van natuurlijke selectie kende een lange, aarzelende aanloop. Tijdens zijn reis met een klein zeilschip, de Beagle, naar de Galápagos-eilanden waren hem allerlei geologische en biologische fenomenen opgevallen. Na thuiskomst stortte hij zich op bibliotheken op zoek naar een verklaring voor het ontstaan van soorten. Pas na jaren van onzekerheid en intensief lees-, denk- en schrijfwerk kreeg zijn inzicht in het evolutiemechanisme gestalte. Dit boek volgt de geleidelijke totstandkoming van de evolutietheorie. Van de oorspronkelijke notities die Darwin op de Beagle maakte, de sporen die hij achterliet in gelezen boeken en zijn eerste haperende opzetjes is de lezer getuige van de ontwikkelingen van zijn denken.

Peter Atkinson, Junior Encyclopedie van de Bijbel. Uitg. Callenbach Kampen 2010,127 blz., € 18,95.

Een heel mooi, in vierkleurendruk met vele illustraties uitgevoerde encyclopedie voor kinderen vanaf 10 jaar. Lenie Hof vertaalde de oorspronkelijk Engelse uitgave. Over de inhoud ben ik ambivalent. Enerzijds worden er veel goede lijnen getrokken vanuit de Schrift en in aansluiting daaraan, anderzijds is duidelijk dat de schrijver niet alleen christenen, maar ook anderen heeft willen informeren. Dat is op zich een goede zaak, maar het veroorzaakt op verschillende punten een afgevlakte tekst. Bijvoorbeeld op blz. 119: daar wordt geschreven dat de Bijbel veel mensen - ook niet-christenen heeft geïnspireerd, maar ‘Voor christenen is het belangrijkste verhaal in de bijbel het verhaal van Jezus’. Dat is toch net te dun, denk ik dan. Bij de beschrijving van de zondvloed gaat het echt mis (blz. 19), als naar de betekenis daarvan wordt gezocht: ‘Het verhaal over Noach is geschreven in een tijd dat vele mensen dachten dat alle blijken van macht, goed of slecht, gewoon van God kwamen. Als er een vreselijke vloed kwam, dan liet God dat gebeuren; en als God dat liet gebeuren, was dat omdat de mensen het verdiend hadden’. Dat verraadt een andere lezing van deze geschiedenis dan de reformatorische.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.