+ Meer informatie

Rusland: nieuwe mogelijkheden

vraaggesprek met Gennadi Jefremov

9 minuten leestijd

„ Als men mij een paar jaar geleden gezegd zou hebben, dat ik nogeens in het Westen zou komen en dat het machtige atheïstische imperium tan dc Sovjet-Unie dan ineengestort zou zijn, had ik dat niet geloofd. Toch is dat nu zover. Het in onze ogen onmogelijke is gebeurd. Voor hoe lang? Niemand neet dat. De situatie van ons land, van ons allemaal, is volstrekt onoverzichtelijk. Van het ene op het andere moment kan alles zo neer anders zijn. Ken nieuwe staatsgreep sluit ik niet uit. Maar alle tijden zijn in de hand van Eén Die alle macht heeft in hemel en op aarde."

Gennadi Jefremov bezoekt voor de eerste maal in zijn leven het Westen. Op uitnodiging van de stichting Friedensstimme Duitsland cn Nederland.

Voor 'Daniël' hebben we een gesprek met hem. Door veel lezers van ons blad wordt al jarenlang meegeleefd met de Russische christenen. In de tijd dat velen gevangen zalen vanwege hun geloof in de Heere. grote gezinnen zonder vader achterbleven, altijd de dreiging van huiszoekingen, verstoring van de bijeenkomsten van de gemeente... Mei name mensen die zich inzetten om de kinderen en jongeren uit de gemeente weerbaar te maken, konden ieder moment opgepakt worden...

Ook broeder Jefremov is in verband met dat werk gevangen genomen en werd in 1987 voortijdig vrijgelaten, evenals vele andere geloofsgevangenen in het kader van de perestrojka.

Perestrojka, glasnost, de val van het kommunisme... wat zijn de gevolgen en mogelijkheden voor de ehrislenen nu. anno 1993? Is het voor ons. als lezers van 'Daniël' nog nodig om mee te leven met onze geloofsgenoten in de voormalige Sovjet-U n ie?

G. Jefremov werd in 1956 in St. Petersburg (loen Leningrad) geboren uit gelovige ouders, 'lot zijn achttiende jaar ging hij af en toe naar de samenkomst van de gemeente om zijn vader en moeder een plezier te doen. Toen is zijn leven radikaal

veranderd. Hij kreeg de Heere. Zi jn Woord en Zijn kinderen van harte lief. Cr kwam een verlangen om zelf het Evangelie le prediken. Die mogelijkheid heeft hij ook gekregen. Ais jeugdleider in St. Petersburg. als ve ra n t woo l d el i j ke b roede r voor hel jeugdwerk in een deel van Midden-Rusland, de Baltische staten en de Oeral, als evangelist en sinds 1991 als voorganger van dc pl aa t sel ij ke ge m cc nle.

Hij schetst ons een helder beeld van het kinder-en jeugdwerk, de evangelisatiearbeid en van zijn gemeente. Ook voor onze jongeren heeft hij een boodschap. Wc laten hem aan het woord.

Kinder- en jeugdwerk

De arbeid onder de kinderen en jongeren heeft tot enkele jaren geleden altijd in het diepste geheim moeten plaatsvinden. Tot een systematisch onderzoeken van de Bijbel aan de hand van bijbelstudiemateriaal kwam het niet. Er was wel wat materiaal mei dc hand overgeschreven of getypt, maar het werd regelmatig in beslag genomen tijdens huiszoekingen. Vaak kwamen wc iedere week op een andere

plaats bij elkaar. Vooral om te bidden en om de kinderen de liefde tot de dienst van de Heere bij te brengen. Hen weerbaar le maken in een atheïstische maatschappij. De jongeren bezochten gemeenten in de wijde omtrek per bus of trein met een tasje lektuur. Ter vertroosting en tot bemoediging van andere gelovigen op eenzame plaatsen.

Nu kan het jeugdwerk in alle openheid plaatsvinden. Wekelijks komen de jongeren naar ccn vast adres, in versc h i 11 en d e leeft ijd sgroepe n. Kinderen van drie tot zeven jaar. zeven tol negen jaar. negen tot twaalf jaar en de jeugd vanaf twaalf jaar.

Ook nu wordt cr veel gebeden. Iedere weck wordt een bijbelgedeelte besproken.

Dc kinderen leren gedichten cn teksten en zingen veel. Steeds meer kinderen uit ongelovige gezinnen nemen deel aan ons jeugdwerk. Met de jongeren bezoeken we enkele malen per jaar andere gemeenten, vooral dc hele kleine gemeenten. Zc nemen ook deel aan het evangelisatiewerk.

Dc leidinggevenden komen enkele malen per jaar in zowel regionaal als landelijk verband samen in seminaarverband. Enkele dagen van 's morgens vroeg tot "s avonds laat trainen zij zich dan in het geven van leiding in het jeugdwerk.

Op school is hel voor onze kinderen nu minder moeilijk. Ze worden niet meer vernederd en geplaagd omdat het 'baptistenhonden' zijn. Dc schoolboeken worden allemaal vernieuwd. Alles wat ruikt naar hel kommunisme wordt cruitgehaald. Er zijn geen pionier-of oktoberkinderen meer. Ook voor onze kinderen staan op dit moment dc universiteiten open en kunnen ze muziekscholen bezoeken. Mijn eigen kinderen zitten op een school waar bijvoorbeeld de engelse taal goed gegeven wordt. Op veel plaatsen in Rusland, ook in de buurt van St. Petersburg, worden jaarlijks kinderkampen gcorga nisecrd waarin hel Woord van God centraal slaat. Met weinig middelen cn leidinggevenden wordt onder primitieve omstandigheden met heel ; veel liefde en kreativiteit gestalte gegeven aan dit stukje jeugdwerk.

Veel ongelovige kinderen gaan mee en proeven hier iets van de liefde die er is in de dienst van dc Heere.

Evangelisatie-arbeid

Hel machtige atheïstische imperium van dc Sovjet-Unie is ineengestort. Dat heeft God gedaan. Ik moet vaak denken aan het beeld van Nebukadnezar in het Dura-dal. Dat werd ook verbrijzeld. Waar en wanneer we kunnen, proberen we onze medeburgers te bereiken met het Evangelie. Sinds 1989 strekken duizenden handen zich uit om een Bijbel of Nieuwe Testament in ontvangst te nemen.

We worden uitgenodigd op scholen, universiteiten, in gevangenissen, kindertehuizen. bejaardenhuizen. Wc zijn met veel te weinig mensen, maar doen wat we ku nnen.

Enkele maanden geleden bezochten we ccn gevangenis voor minderjarigen die vanwege geweldsdelikten in hechtenis zijn. Evangelieverkondiging aan deze jongeren die geen autoriteit dulden, zich aan niemand ondergeschikt willen maken, is heel moeilijk. Toch hadden sommige tranen in de ogen toen ze het Evangelie hoorden cn zij lezen nu in hel Nieuwe Testament.

Wc huren dorpshuizen cn muziekscholen om zoveel mogelijk mensen te benaderen met het Woord van God. In overleg met de overkoepelende broederraad van dc niet-geregistreerdc baptisten worden cr regelmatig evangelisatiekampagnes gevoerd in dc Ballischc staten en in dc Oeral. Een groepje van vijf tot tien mensen gaat dan met veel literatuur naar ccn aangewezen plek waar al een aantal gelovigen wonen of daar waar het Evangelie nog nooit geweest is. Op ccn plein, markt of in ccn gehuurd onderkomen wordt gedurende een aantal dagen geëvangeliseerd. De broeders cn zusters doen dat in hun vakantie of nemen onbetaald verlof op en reizen hiervoor vele kilometers niet de auto. trein of vliegtuig.

Deze zomer is een groepje helemaal in het hoge noorden geweest, naar Argannan. een plaats aan de Witte Zee. Dit is altijd een gesloten militaire stad geweest waar onderzeeërs gebouwd zijn. waar geen enkele kerk is en het Evangelie nog niet doorgedrongen. Gelukkig hebben we van de organisatie Friedensslimme veel literatuur ontvangen cn humanitaire hulp om al deze arbeid mogelijk te maken.

Veel ongelovigen worden ook bereikt met het straatbibliotheekwerk. Alleen in onze stad al wekelijks op tien verschillende plaatsen. Gratis kunnen geïnteresseerden voor vier weken ccn Bijbel lenen en andere christelijke literatuur. Veel vraag is er naar kinderbijbels en naar het bock 'Principes van het christelijjk familieleven". Voor dit werk zijn we ook afhankelijk van wat de christenen ons uit het Westen, uit Nederland bijvoorbeeld, sturen.

Wij zijn niet de enigen met een boodschap in Rusland, 'lal van sekten cn stromingen uit de gehele wereld laten ook in St. Petersburg cn in de hele voormalige Sovjet-Unie van zich horen. De Mormonen, de Hara Krishna. satanisten. Jehova-getuigen, allen pro-

beren het vacuüm waarin onze mensen zich bevinden tc vullen. Veel mensen werken met demonische machten.

Treden voor de televisie op met seances, bieden mensen gratis genezing aan in een land waar nauwelijks medicijnen te verkrijgen zijn. Er komen steeds meer psychisch zieken, juist ook door deze aktiviteiten. Het verontrust me zeer. Toch moet het zo zijn. De Heere Jezus heeft het gezegd dat er velen zullen komen in Zijn Naam en er velen zullen verleiden. De duivelen zullen proberen zelfs dc uitverkorenen te verleiden. Bidt toch ook in dit opzicht voor ons. of de Heere Zijn kinderen voor deze verzoekingen wil bewaren.

Plaatselijke gemeente

Onze gemeente in St. Petersburg waaraan ik sinds 1991 als gemeenteleider verbonden ben. groeit. Vooral door het straatbibliolheckwerk hebben veel mensen de weg naar onze gemeente gevonden.

Nog geen tien jaar geleden kwamen we vaak in cle bossen samen. Veel voorgangers zijn gevangen genomen. nog meer straffen waren er in de vorm van zware geldboetes. Onlangs kregen we ons huis terug dat in 1982 in beslag genomen was. Daarin hebben we nu onze samenkomsten.

Onze gemeente telt 320 gedoopte leden. We moeten zelfs gaan splitsen. Er is ontzettend veel werk. Er moet veel pastorale zorg verleend worden. De mensen die bij ons komen, weten niets. Ze moeten in alles onderwezen worden. Wie God is. Christus, de Heilige Geest. Wat is bekering, geloven, een gemeente? Na de zondagse diensten praten we met hen nog een klein uur na over al die onderwerpen. Wekelijks krijgen belangstellenden in groepen van ongeveer tien personen onderwijs van een ervaren broeder. Eigenlijk kunnen we het werk niet aan.

Kerkverlating

In onze gemeenten komi kerkverlating door jongeren niet zoveel voor. Als iemand die gedoopt is de kerk verlaat, wordt er veel zorg verricht. Hij of zij wordt meerdere malen bezocht en vermaand en er wordt veel gebeden. Voor de jongeren die nog niel gedoopt zijn en de gemeente verlaten, wordt ook gebeden. Maar uiteindelijk trekken we de handen van hen af omdat we als gemeente geen zeggenschap over hen hebben.

Boodschap aan Nederlandse jongeren

Nu er bij ons meer vrijheid is. is er een groot gevaar dat mensen religieus worden met hun verstand en dat hun hart er buiten blijft. Dat ze religieus zijn maar zónder God leven.

Als jongere was ik geen atheïst, geloofde in God. Maar geloven in God zonder Christus is leven als een wereldling, omdat je dan het LEVEN mist. Zolang ik bij mezelf niet ervaarde schuldig te zijn voor God. veranderde er niets, lot Hij in mijn hart kwam!

Blijf toch niet hinken op twee gedachten! Ik wens jullie toe wat de Heere Jezus zegt in Johannes 15 tol Zijn discipelen: ..Blijft in Mij en Ik in u. Gelijkcrwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelvcn. 7.o zij niet in de wijnstok blijft, alzo ook gij niet zo gij in Mij niet blijft. Want alle rank die in Mij geen vrucht draagt die neemt Hij weg!" Ik hoop dat jullie niet alleen in God geloven met jc verstand, maar dat je door een wonder van genade uit Hem leeft en zó alleen in

Hem blijft.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.