+ Meer informatie

Bijbellezen in 't gezin

5 minuten leestijd

Wil een gezin een christelijk gezin zijn, dan zal het een christelijke gemeente in het klein moeten vormen. Vandaar dat onze vaderen het christelijk gezin een kleine gemeente noemden. Men zou ook kunnen zeggen: een gezinsgemeente. Het hart van een christelijke gemeente klopt in de gemeentelijke eredienst.Wanneer christenen van alle leeftijden en van alle maatschappelijke rangen en standen samenkomen om als een eenheid God te zoeken, te dienen en te verheerlijken, komt de christelijke gemeente openbaar. Er is geen gebeurtenis waarbij de gemeente meer haar aard laat zien dan tijdens een kerkdienst.

Hart
Evenals de christelijke gemeente heeft de gemeentelijke eredienst een hart. Dit klopt in de lezing van de Heilige Schrift. De Schriftlezing vormt, als het goed is, het hoofdmoment in de eredienst. In de praktijk wordt dit weliswaar heel anders beleefd. Welhaast iedere kerkganger zal, als hem gevraagd wordt wat het belangrijkste element van de eredienst is, antwoorden: de prediking. Toch is dit niet zo. De prediking is immers niet meer dan uitleg en toepassing van wat uit de Heilige Schrift gelezen is. In de prediking zitten altijd menselijke zaken. De prediking staat daarom altijd onder de kritiek van het Woord van God. Al is de prediker een kind van God, zijn prediking kan zaken bevatten die niet in overeenstemming zijn met het onfeilbare Woord des Heeren. Daarom is het laatste altijd de beslissende norm. Toegepast op het geheel van de eredienst betekent dit dat de lezing van de Heilige Schrift het belangrijkste onderdeel van de liturgie is. Dan spreekt God Zelf via Zijn onfeilbare openbaring. Moet men tijdens een prediking altijd op zijn hoede zijn voor menselijkheden, tijdens de Schriftlezing past slechts één houding: die van gelovige gehoorzaamheid. Zo gezien vormt de lezing van Gods heilig en onfeilbaar Getuigenis het hoogtepunt van de eredienst. Onze houding mag daar dan ook wel naar zijn.

Gezinsgodsdienst
Zoals de Schriftlezing het belangrijkste onderdeel van de gemeentelijke eredienst is, zo vormt zij tevens het hart van de gezinsgodsdienst. Tijdens het lezen van de Bijbel spreekt God Zelf tot de gezinsleden en ontvangen zij onfeilbaar onderricht. Hierin krijgen zij te horen Wie de Heere is en wie zij zelf zijn. Hierdoor worden zij gewezen op de enige weg der behoudenis: Jezus Christus. Hieruit wordt hun duidelijk hoe zij zich in het gewone, dagelijkse leven te gedragen hebben. Via dat Woord komen Zijn geboden en Zijn verboden tot hen. Door de Schriftlezing wil de Heere tot hun zielen spreken en hen troosten in al hun aanvechtingen en benauwdheden. Zo vormt de Heilige Schrift het middel waardoor de Heere gemeenschap met de gezinsleden wil houden en de bron waaruit zij het licht en de kracht ontvangen om te leven tot Gods eer. Het Bijbellezen is het onmisbare fundament van het christelijke gezin. Zonder de Schriftlezing is dit een lichaam waaraan het beendergestel ontbreekt: een vormeloze en krachteloze pudding.

Praktijk
Gewoonlijk zetten wij ons driemaal per dag aan tafel om te eten, opdat ons lichaam gesterkt wordt tot het kunnen verrichten van de noodzakelijke arbeid. Het zou een klap in het aangezicht van de hoogste Majesteit zijn als wij bij die gelegenheden ook niet geestelijk voedsel zouden nuttigen. Dus na iedere maaltijd het Woord van God openen en lezen. Laten de ouders ervoor zorgen dat er zoveel kinderen als mogelijk is bij het eten en het Bijbellezen aanwezig zijn. Het mag in christelijke gezinnen niet voorkomen dat om de tien minuten een gezinslid aan tafel verschijnt om in een recordtempo iets te verorberen en zonder het Woord te openen naar school of werk verdwijnt. Dringend wil ik ervoor pleiten om de dag aan het einde van de avond eveneens met Bijbellezen af te sluiten. De wereld beëindigt de dag door de knop van de televisie in te drukken. Laten christenen dat doen door het levenwekkende Woord van de almachtige God te openen.

Bespreking
Het Bij bellezen kan een enorme verrijking ondergaan als men na de lezing het gehoorde bespreekt. Wat heeft dit hoofdstuk ons te zeggen? Ouders mogen hun kinderen vragen of dezen het gelezene begrepen hebben. Als dit gewoonte is, zullen alle aanwezigen met —althans uiterlijke— aandacht luisteren. Gezien de praktijk in veel gevallen, zou dat al heel wat gewonnen zijn. Bovendien kan zo'n nabespreking een mooie aanleiding geven tot een gesprek(je) van hart tot hart, waardoor tevens de onderlinge band verstevigd mag worden. Het antwoord op de vraag wie er moet lezen, is in het licht van de Bijbel niet moeilijk te beantwoorden: de man (en vader). Alleen bij diens afwezigheid is dat een taak voor de vrouw. Het nogal eens voorkomende verschijnsel dat ouders kinderen de Heilige Schrift laten lezen acht ik op grond van diezelfde Schrift geen goede zaak.

Noodzaak
Wanneer ik tenslotte stel dat vier keer de Bijbel lezen in gezinsverband een uiterste noodzaak en absolute voorwaarde voor een christelijk gezin is, beoog ik allerminst een nieuwe vorm van wetticisme in te voeren of te bevorderen. Wie echter als christen de Heere in al Zijn levensuitingen wil bedoelen, kan niet zonder de enige bron en norm. Tevens wordt Hij erdoor verheerlijkt wanneer gezinnen die naar Zijn Naam genoemd zijn, de hele dag door naar Zijn Woord horen. Bovendien vereist onze tijd het. De maatschappij om ons heen wordt steeds goddelozer De verleidingen die van daaruit op ons afkomen, worden met het jaar erger. En zullen wij op een andere manier staande kunnen blijven dan Christus Zelf, Die de verleider met het Woord weerstond? Laten wij er daarom op toezien dat ons gezinsleven bepaald wordt door het Bijbeïlezen aan het eind van iedere maaltijd en aan het eind van iedere dag. Laten de huisvaders bij wie dit alzo niet is, hiermee vandaag nog beginnen. Opdat God aan Zijn eer komen en opdat het ons welga.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.