+ Meer informatie

BOEKAANKONDIGINGEN

7 minuten leestijd

Ds. J.H. Velema, Veelvuldig vragen naar de weg. Deel 5. Uitg. Kok - Kampen 1990. 147 blz. f 19,90.

Het vijfde deel in deze bekend geworden serie. In totaal 22 hoofdstukjes (van evenzoveel uitzendingen). Vier rubrieken: Bijbeluitleg, Rondom de leer van de kerk, Geloofsleven en Christelijk leven. Boeiend materiaal, dat door toevoeging van gespreksvragen breder bruikbaar is dan alleen voor persoonlijk gebruik.

Ds. J. Westerink, Joël en Arnos, profeten van het recht van God. Nr. 242 in de serie Telos-boek. Uitg. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam 1990. 110 blz. f 17,50.

De auteur verzorgt in het najaar de uitleg van de profeten voor de microfoon van de E.O. In 1989 waren Joël en Arnos aan de beurt. Hier vindt men de tekst. Daaraan zijn toegevoegd vragen voor persoonlijke of gemeenschappelijke overweging. De uitleg is helder, direct, praktisch en persoonlijk. Een goed bruikbaar boekje, dat de boodschap van deze beide profeten in de situatie van vandaag plaatst.

Ds. J. van Amstel, Toegerust tot ambtelijk werk. Uitg. De Groot Goudriaan, Kampen 1990. 74 blz. f 13,90.

Ds. Van Amstel beweegt zich op vele terreinen: jeugd-, geloofs- en levensvragen, Bijbeluitleg. Nu ook op dat van de toerusting van ambtsdragers. Het boekje lijkt me uit de praktijk te zijn gegroeid. Het zou de uitwerking van een lezing kunnen zijn, al wordt dat niet gezegd. De schrijver spreekt over het verlangen ”enigszins” toe te rusten. Welnu, aan die bedoeling beantwoordt dit boekje zeker. Het is handig en praktisch voor een eerste verkenning in en een eerste kennismaking met het ambtelijke werk.

M.R. van den Berg, Getuigen in bijbels perspectief. Nr. 39 in de eerste serie Zicht op de Bijbel. Uitg. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam 1990. 86 blz. f 12,50.

Ds. Van den Berg heeft een bewerking gegeven van een eerder verschenen boekje, dat aan ”Getuigen” was gewijd. Dat woord komen we ook in deze titel tegen. Naast een bespreking van het bijbelse gegeven getuigen, wordt er gesproken over het hoe, en het hoever van de aanpassing. Een eenvoudig boekje, dat tot nadenken noopt. De inhoud had ook in artikelen gepubliceerd kunnen worden. Wij vinden het wat fragmentarisch, eigenlijk: niet af.

M.R. van den Berg, De brieven van Johannes. Wandelen in waarheid en liefde. Uitg. Van den Berg, Kampen 1990. 79 blz. f 14,90.

Een eenvoudig boekje, dat de drie brieven van Johannes van vers tot vers toelicht. Het is een bescheiden vorm van uitleg, vandaar de typering toelichting. Achtergronden en bijbelse verbanden treffen we nauwelijks aan. De tekst spreekt voor zich.

Drs. R. Vogelaar, De betekenis van Waterink in onze tijd. Het streven naar een gereformeerde opvoeding en onderwijskunde. Uitg. Den Hertog, Houten 1990. 133 blz. f 19,50.

Een boek dat ons met het werk van prof. Waterink bekend maakt. Over zijn tijd, zijn ach-tergrond, zijn geschriften, zijn activiteiten en zijn pedagogisch streven wordt heel wat interessant materiaal op tafel gelegd. De ondertitel lijkt me meer karakteristiek dan de hoofdtitel. Wat Waterink voor vandaag nog betekent, wordt heel kort en ook enigszins terughoudend beschreven. Wie Waterink kent, herkent hem in dit boekje. Wie hem nog niet kent, wordt uitgenodigd om zelf verder te zoeken. Er zit meer in Waterinks werk dat verder uitgewerkt moet worden. Dat lijkt me de betekenis van deze studie.

L. Strengholt, Uit volle schatkamers. Opstellen over literatuur. Uitg. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam 1990. 144 blz. f 29,50.

Een aantal opstellen die de auteur, overleden eind 1989, in verschillende tijdschriften, vooral in Woord werk heeft gepubliceerd, zijn hier gebundeld. Revius, Vondel, Constantin Huygens en literatuurkritiek zijn de voornaamste thema’s. De auteur schrijft met kennis van zaken, als een man die tegen de stroom moest ingaan. Op een bescheiden en sympathieke manier maakt hij duidelijk welke schat er in onze cultuur van de 17e en de 18e eeuw ligt opgetast. Alleen tot onze schade kunnen we die verwaarlozen. Mij werd opnieuw duidelijk hoeveel we in deze auteur hebben verloren. Een plaats die onder ons niet is opgevuld.

B.J. Oosterhoff, Jeremia I. Commentaar op het Oude Testament. Uitg. Kok, Kampen 1990. 335 blz. f 79,50.

Met vreugde kondigen we dit commentaar aan. Prof. Oosterhoff heeft er jaren aan gewerkt. Het is nog maar de eerste van drie delen. Een brede inleiding laat zien, dat de auteur thuis is in oude en nieuwe literatuur. Uitleg van vers tot vers, voorafgegaan door een eigen vertaling en hoofdlijnen in verband met de perikoop. Voorzichtig beweegt prof. Oosterhoff zich tussen allerlei kritische theorieën door. Hij stelt dat sommige gedeelten later een aanvullende bewerking hebben ondergaan. Het gaat hem om het Woord Gods zoals Jeremia dat heeft gesproken. Ons heeft getroffen de bezonnen wijze waarop de auteur het probleem behandelt van de relatie Jeremia en Deuteronomium. Een waardevol commentaar voor wie Hebreeuws kan lezen.

G.W. Neven, Oecumenische ontdekkingen in het werk van O. Noordmans. Uitg. Kok. Kampen 1990. 124 blz. f 24,50.

In dit boek zijn voordrachten gebundeld, die in Kampen zijn gehouden op een Noordmans-studiedag. Er wordt over oecumenisch gesproken, mede omdat een rooms-katholiek theoloog een interessante bijdrage levert. Hij gaat in op Noordmans’ oecumenische discussie met rooms-katholieken en op het proefschrift van Haarsma over Noordmans. Ook de anglicaanse en de Engelse rooms-katholieke theologie is door Noordmans in de discussie betrokken. Daarnaast een lezing over de vraag of Noordmans modern is (R. Hen-sen). Al met al een interessante discussiebundel. Er is mijns inziens meer aandacht voor details dan voor het grote geheel. De rooms-katholieke Rikhof vormt daarop een uitzon-dering.

M. Dijkstgra, Ezechiel II. Een praktische Bijbelverklaring. Tekst en toelichting. Uitg. Kok, Kampen 1990. 231 blz. f 34,50.

Het tweede deel van ”de praktische Bijbelverklaring” in de serie ”Tekst en toelichting” op Ezechiel. Ik heb dit boek met een zeker genoegen gelezen. De resultaten van de historisch-kritische methode domineren niet. Er wordt per perikoop of hoofdstuk een heldere, niet te breedvoerige, en toch inzichtgevende uitleg gegeven. Vaak zou men meer details willen weten. Voor een kijk op een heel hoofdstuk is dit een handige verklaring. Er wordt nogal eens gesproken over het verwerken van mythen en mythologisch materiaal. Hoe dit ook zij, de serie heeft haar beperkingen. Dit deel steekt boven andere (reeds besproken delen over Oud of Nieuw Testament) uit.

D. Martin Lloyd-Jones, De Bergrede. Pastoraal uitgelegd. Deel 2. Uitg. Groen, Leiden 1990. 328 blz. f 49- (paperback f 39,-).

Het tweede deel van des schrijvers preken over de Bergrede. Nu behandelt hij Mattheüs 6 en 7, in niet minder dan dertig hoofdstukken. Bijna zou ik zeggen: de prediker is hier nog meer op dreef dan in het eerste deel. Van veel bladzijden heb ik genoten, al kon de stijl wat beknopter zijn. Deze preken zijn te typeren als praktisch, gericht op de godsvrucht en doortrokken van eerbied voor het Woord. De vertaler heeft er een in het Nederlands goed leesbaar boek van gemaakt. Een boek om te lezen en te herlezen. Pastoraal uitgelegd (in de ondertitel) wordt door de inhoud bewaarheid.

C. den Boer, De brief van Paulus aan de Galaten. Uitg. Kok, Kampen 1990. 230 blz. f 29,50.

De schrijver zet de serie voort. Hij heeft voor de E.O.-microfoon reeds Romeinen en de Pastorale Brieven behandeld. Een tamelijk uitvoerige bespreking van elke tekst, met in de noten verwijzing naar de literatuur. De keus daarvan vind ik wat eenzijdig. Het was bij het lezen net of dit deel niet zo sprankelend is als de beide vorige delen. Ik miste iets van het verrassende (wellicht ook door wat eenzijdig literatuurgebruik). Niettemin een goed bruikbare bundel.

Elisabeth Schaeffer, Waar geen troost voor is. Uitg. Van Wijnen, Franeker 1990. 100 blz. f 18,90.

Dit boek is een roman over een dochter die met het geloof heeft gebroken. Het boek is geschreven vanuit het perspectief van de moeder die later dement wordt, en vanuit de dochter. We recenseren geen romans. Onze indruk is dat het boek troosteloos eindigt. Is er geen enkele troost? In elk geval komt het probleem, èn het leed heel sterk op ons af.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.