+ Meer informatie

DE UITDAGING VAN DE MARGE

8 minuten leestijd

De Bijbel, het geloof en de kerk zijn verdwenen naar de marge van de samenleving. Het overgrote deel van de mensen in ons land heeft niets meer met de kerk. In de 25 grootste steden van ons land wonen 5,5 miljoen mensen. Velen daarvan weten vrijwel niet hoe een kerk ervan binnen uitziet. Die situatie stelt de gereformeerde christenheid belangrijke en indringende vragen. Ook vandaag de dag is het Evangelie het enige antwoord op de werkelijk nood van ons volk. Wij zijn geroepen om rekenschap af te leggen aan ieder die verantwoording van ons eist (1 Petr. 3:15).

ERNSTIG

De huidige situatie in Nederland kan als zeer ernstig worden getypeerd. Per jaar keren ongeveer 100.000 mensen de kerk de rug toe. Wanneer deze trend zich de komende decennia doorzet, dat is er in de loop van de 21e eeuw in Nederland geen kerk meer te bekennen. De kerk is klein en machteloos geworden. In het publieke domein wordt de kerk hooguit getolereerd. Van enige invloed van de kerk op beleid, de moraal en de samenleving is vrijwel geen sprake. Bestuurders van grote steden laten soms duidelijk merken dat ze niet veel hebben met de kerk. De verleiding is daarom groot om ook maar niet veel meer te zeggen. Toch heeft de kerk een woord in deze wereld. De kerk staat met de goede boodschap, het Evangelie, in deze wereld. Van Groen van Prinsterer, de vader van het verzet tegen de Franse Revolutie, is het gevleugelde woord: tegen de revolutie het Evangelie. Ook vandaag heeft die spreuk nog niet aan kracht verloren. Het Evangelie is het antwoord op de nood van de mensheid.

EVANGELIE

De diepste nood van de mensheid is overigens niet gebrek aan middelen of aandacht. Het grootste probleem in ons land is ook niet de economische of financiële crisis. De kern van de problemen in de wereld en in ons land is de zonde. Mensen hebben gezondigd tegen God. Mensen leven in rebellie tegen God. Mensen zijn ook verantwoording schuldig aan God. Het Evangelie ziet mensen als schuldig voor God. Het Evangelie van Christus reikt ook het middel aan tegen de geestelijke schuld. God de Vader heeft Zijn Zoon naar deze wereld gezonden. Door Christus en door het ware geloof in Zijn bloed worden zondaren behouden. Het is de roeping van de kerk om die boodschap getrouw en aanhoudend te bewaren en ook anderen daarin te laten delen. Ook een seculiere samenleving heeft die boodschap nodig, hoewel niemand erom vraagt. Ook vandaag de dag hebben mensen deze boodschap van eeuwige redding nodig. Nooit mag de kerk deze eerste en primaire roeping vergeten. Het is heel belangrijk om deze boodschap verstaanbaar en duidelijk in de kerk, maar ook voor de seculiere medemens te vertolken. De kerk is Gods planting in deze wereld. Van de kerk mag verwacht worden dat ze Gods boodschap zonder aanpassing brengt. Het grootste gevaar wat de kerk kan bedreigen is het verliezen van de boodschap van zonde en genade. Dan raken we de wortel kwijt waaruit we leven. Zonder die wortel heeft de kerk geen bestaansrecht.

GRONDIG

De moderne samenleving kent veel problemen. Losbandigheid, geweld, eenzaamheid, criminaliteit, zinloosheid zijn zomaar een paar woorden die dagelijks in de dagbladen te vinden zijn. Vooral sedert de financiële crisis van 2008 zijn allerlei problemen zichtbaar geworden. Reeds enkele tientallen jaren woekeren de problemen in ons land voort. De diepe ondergrond van de problemen is het verlaten van Gods goede geboden. De kerk mag, bescheiden en beslist, wijzen op de oorzaak van de nood in de wereld. Door de evolutieleer denken velen in ons land dat het kwaad toeval is. Die gedachte kan en mag duidelijk weersproken worden. Het kwaad schuilt niet in de materie of in de structuren. Het kwaad schuilt in de eerste en voornaamste plaats in het menselijke hart. Mensen zijn van God afgeweken en daarom zijn er zorgen en problemen. De huidige economische malaise is goeddeels te danken aan de ‘graaicultuur’ die de laatste jaren beslag heeft gelegd op de harten van mensen. Breed in de samenleving (en ook in de kerk!) leeft het verlangen naar meer materiële goederen. We hebben ook meer en meer gekregen. De financiële lasten namen ook navenant toe. Het zal nog vele jaren duren voordat de huidige crisis is overwonnen. Het is belangrijk dat vanuit de Bijbel concrete richtlijnen worden aangereikt voor vandaag de dag. Zo is matigheid en rechtvaardigheid een beginsel wat op vele bladzijden van de Bijbel is te vinden. De kerkmensen doen er niet verkeerd aan om hierin voorbeelden te zijn voor de seculiere omgeving. We hoeven niet zo nodig het onderste uit de kan te hebben.

LEVENSWANDEL

Een seculiere moraal staat veraf van Bijbelse beginselen. De uiterste variant van een dergelijke moraal is te vinden op de wallen in Amsterdam, in de 30.000 abortussen die jaarlijks plaatsvinden en in de toenemende vraag naar euthanasie door ouderen. Er zouden meer zaken te noemen zijn, maar de seculiere moraal brengt een hele andere manier van leven met zich mee. ‘Second love’ is niet een toevallige gebeurtenis, maar volledig inherent aan de huidige seculiere moraal. Voor de christelijke gemeente ligt hier een uitdaging. Reeds vanaf de Vroege Kerk heeft de gemeente Gods weerstand geboden aan de tijdgeest. Door een Bijbelse leefwijze, waarin gehoorzaamheid aan Gods geboden centraal staat, kunnen christen en kerken het goede van Gods geboden laten zien. Laten we ook helder maken, in woorden en daden, dat Gods geboden heilzaam zijn voor allen. ‘Niet doodslaan’ is geen harde eis van een dictator, maar een liefdevolle opdracht van de Heere voor alle mensen. Kerken en christenen mogen en kunnen de waarde van Gods geboden zichtbaar maken in de huidige samenleving. In prediking en catechese is daarom de uitleg van de tien geboden steeds belangrijker. Ook is het nodig om de geboden concreet handen en voeten te geven. Hierbij kan gedacht worden aan het huwelijk, de relaties tussen mensen, bewogenheid met anderen, zorg voor elkaar en leven voor Gods aangezicht. Het moet voor christenen wegen dat juist op deze punten het onderscheid tussen de wereld en de kerk gezien en gemaakt kan worden. Helaas is dat niet altijd het geval. Cijfers over echtscheiding in de christelijke kerk ontlopen niet echt veel de meer algemene cijfers die gelden voor het gehele land. Dat heeft ook kerken veel te zeggen!

BEWOGENHEID

Veel mensen raken in de huidige samenleving in de verdrukking. De cijfers over eenzame mensen lopen steeds verder op. Ook is er veel verdriet door gebroken ge zinnen. Het gevoel van onbehagen neemt toe. De christelijke gemeente is geroepen om een lichtend licht te zijn. De roeping van de gemeente is om wel te doen aan alle mensen. Concreet hulpbetoon aan mensen is belangrijk. De christelijke kerk vormt een gemeenschap in een door en door geïndividualiseerde wereld. Het is de roeping van de christelijke gemeente om mensen de hand te reiken. Deze handreiking geschiedt niet omdat we zo nodig iets moeten doen. God is bewogen geweest met zondige mensen. Vanuit die bewogenheid mogen kerken en christenen de handen uit de mouwen steken. Allerlei vormen van hulpverlening (denk aan thuiszorg, etc. ) zullen in de komende tijd met minder middelen toemoeten. De christelijke gemeente weet zich betrokken op de nood in deze wereld. Een helpende hand vanuit de kerken kan veel goed doen. We moeten een dergelijke hand reiken vanuit bewogenheid. Daarbij mogen we het aan de Heere overlaten of Hij daardoor mogelijk Zijn rijk wil uitbreiden. Laten we niet hulp verlenen om snel en vlug mensen te ‘bekeren’. Mensen helpen omdat het mensen in nood zijn is een belangrijke opdracht. Daarbij kan het gebeuren dat mensen betrokken raken op het Woord van God. De Heere kan soms hele geringe middelen gebruiken om grote dingen uit te werken.

VOLHARDEN

Het is niet gemakkelijk om in de huidige wereld aan het kerk-zijn gestalte te geven. Wat verbaasd en verbijsterd kijken we naar de ontwikkelingen van de achterliggende jaren. Het is allemaal ongelooflijk snel gegaan. Het Corpus Christianum is voorbij. Per week worden er gemiddeld ongeveer een á twee kerken in dit land gesloten. Toch is de Bijbel en God hetzelfde gebleven. God is de God van Zijn Woord. Op het Woord kunnen we bouwen. Op God mogen we vertrouwen. Een leven door geloof en naar Gods geboden is nog steeds het kenmerk van de kerk in deze wereld. Zonder innerlijke bekering echter zal het niet gaan. De gemeente Gods heeft de krachtige werking van Gods Geest nodig. Die Geest is echter ook de Geest van bekering. Ook de kerk heeft bekering nodig. Opdat de dorre doodsbeenderen gaan leven (Eze. 37). Ten diepste blijft de kerk in deze wereld altijd een vreemdeling. Ze is niet van deze wereld. Ze verlangt naar de Bruidegom en naar de toekomende wereld. De belofte Gods strekt zich uit naar de heerlijke toekomst van Christus op de wolken van de hemel. Door het oordeel heen zal die nieuwe werkelijkheid komen. Als een geschenk van God, het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt. Het hunkerend uitzien naar die toekomst en naar die stad is het diepste geheim van de kerk. Van dat geheim, in en door Christus, maakt God mensen deelgenoot. Door Zijn vrije genade. ‘Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont.’ (2 Petr. 3:13)

Ds. W. Visscher (58) is sinds 1992 predikant van de Gereformeerde Gemeente te Amersfoort. Van zijn hand verschijnen regelmatig publicaties die een Bijbelse en reformatorische ‘vinger aan de pols’ willen zijn ten aanzien van ontwikkelingen in kerk, samenleving en onderwijs.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.