+ Meer informatie

[GEEN KOP GEDEFINIEEERD]

14 minuten leestijd

PARTIJ VAN DE ARBEID

Den Uyl

CRM

Democratisering welzijnsvoorzieningen (gebruikers-, bewoners-, dienstenraden); gebruikers en medewerkers mogen deel uit maken van besturen. Geen vrijwilligerswerk t.k.v. beroepskrachten. Organisatie per wijk of buurt. Bond van Minderjarigen erkennen als vakbond. Culturele minderheden eigen identiteit laten; meer inter-cultureel onderwijs. Minister voor emancipatiezaken. Sportorganisaties democratiseren. Ruimer opdrachtenbeleid voor (m.n. maatschappelijk gerichte) kunst. Patiëntenrecht regelen. Vestigingsbeleid voor gezondheidswerkers, loondienst; ziekenfondsen worden gebruikersorganisaties. Abortus in ziekenfondspakket.

Financiën

Overheid krijgt meer greep op financiële instellingen, door beleggingsvoorschriften, op te richten Postbank en Staatsverzekeringsbedrijf. Hypotheekrente tot ƒ300.000 aftrekbaar. Verhoging vermogensbelasting en successierechten; vermogenswinstbelasting invoeren.

Justitie

Eén gedecentraliseerde politie, onder toezicht van gemeenten of evt. regionaal (democratisch gekozen) orgaan. Wet tegen elke vorm van discriminatie. Zedelijkheidswetgeving afschaffen. Abortus en euthanasie uit het strafrecht. Handel en gebruik soft drugs uit de criminele sfeer halen. Ruimer toelatingsbeleid. Medisch tuchtrecht afschaffen.

Binnenlandse zaken

Decentralisatie van rijk naar gemeenten, ook financieel. Vorming van 20 25 provincies nieuwe stijl. Eerste Kamer afschaffen. Parlementair ombudsman invoeren. Meer rechten voor parlement. Burgemeester en Commissaris der Koningin door gemeenteraad resp. provinciale staten te kiezen. Kiesrecht (actief en passief) voor buitenlanders na 3 jaar verblijf in Nederland.

Buitenlands beleid

Meer bevoegdheden voor VN. Hoge Commissaris voor de rechten van de mens bij VN. Meer bevoegdheden voor het Europese Parlement. Controle op multinationals. Boycot Zuid-Afrika. Onafhankelijkheid voor Antillen. Wederzijdse erkenning PLO en Israël bevorderen. Ontwikkelingshulp minimaal 1.5% van het nationaal inkomen, streven naar 2%; zuiveren van oneigenlijke uitgaven. Nederland ijvert voor een internationaal belastingstelsel. Aandacht voor rol van de vrouw.

Volkshuisvesting en R.O.

Onteigening van grond uitsluitend voor aanleg publieke werken. Eigen woningbezit bevorderen. Huursubsidie slechts bij uitzondering. Niet te veel woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens.

Sociaal beleid

Ondernemingsraden verplicht in bedrijven en overheidsdiensten met meer dan 25 werknemers. Ondernemingsraden krijgen meer bevoegdheden, m.n. benoeming commissarissen (evenveel als aandeelhouders mogen benoemen). Recht op staken vastleggen, ook voor ambtenaren. Arbeiderszelfbestuur bevorderen. Arbeidstijdverkorting wettelijk voorschrijven, per dag met bedrijfsverlenging; gelijke rechten voor mannen en vrouwen. Educatief verlof; (onbetaald) ouderschapsverlof.

Defensie

Kritisch NAVO-lidmaatschap; aantal eenzijdige stappen in ontwapening, m.n. afstoting 4 of 5 kerntaken. Geen middellange afstandsraketten opstellen. Conventionele bewapening niet opvoeren. Defensieuitgaven verminderen. Politieke bezwaren tegen militaire dienst ook erkennen. Omschakeling militaire industrie.

Energie en milieu

Energieverbruik stabiliseren, door aanpassing tarieven grootverbruikers, betere, isolatie, afvalwarmtegebruik; meer duurzame bronnen (zon, wind) gebruiken, kerncentrales Borssele en Dodewaard en UCN Almelo zo spoedig mogelijk sluiten, niet meewerken aan Kalkar. Staatsaandeel in aardgasexploitatie vergroten. Eén staatsbedrijf voor kolen, olie en gas. Milieukaderwet, Wet op Bodembescherming; milieueffecten-rapportage. Energielabel op producten.

Economisch beleid

Arbeidsplaatsen scheppen (ca. 50.000 per jaar extra) in bouw, niet-commerciële dienstverlening, overheid. Streven naar 2.25% groei. Overheid moet economie meer sturen, via Centraal Ontwikkelingsplan en investeringsrekening, nationaal sectorbeleid — sectorplannen in bouw, energie e.a., in overleg met werkgevers en werknemersorganisaties; planning kan werkgevers binden in bepaalde sectoren. NEHEM omvormen tot Nationale Ontwikkelingsmaatschappij.

Onderwijs en wetenschappen

Overblijfmogelijkheden voor leerlingen. Wet op middenschool voor 12-16-jarige leerlingen; in tweede fase voorbereidend hoger en middelbaar beroeps-ondenwijs samenbrengen. Toelating tot hoger onderwijs o.g.v. loting. Hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk ondenvijs integreren. Studiefinanciering: basisbeurs voor iedere student, aanvulling van inkomen ouders, evt. rentedragende lening.

CHRISTEN DEMOCRATISCH APPÈL

Van Agt

CRM

Medezeggenschap van leden, gebruikers en medewerkers wettelijk regelen. Vrijwilligerswerk bevorderen. Raad voor het ouderenbeleid (met ouderen). Aandacht voor gehandicapten, jongeren, culturele minderheden (m.n. zgn. tweede generatie). Wet tegen sekse-discriminatie. Vestigingsbeleid voor artsen, praktijkverkleining. Zelfzorg en mantelzorg m.b.v. vrijwilligers en categorale patiëntenverenigingen stimuleren. Vermindering over-capaciteit aan ziekenhuisbedden; kostenbeheersing. Veelkleurig media-aanbod handhaven; zendtijd evt. uitbreiden.

Financiën

Financieringstekort terugdringen tot 5%. Evenwichtige betalingsbalans, overschot op lopende rekening. Collectieve sector mag niet groeien. Inkomstenbelasting verlagen. Aardgasbaten vooral aan particuliere sector ten goede laten komen. Verschuiving naar indirecte belastingen. Fiscale vrijstelling rente-inkomsten verhogen. Hypotheekrente tot ƒ400.000 aftrekbaar. Mannen en vrouwen gelijk behandelen.

Justitie

Eénsoortig, locaal georganiseerde politie; gemeenten met minder dan 25.000 inwoners vormen samen met andere een politiekorps, grotere gemeenten alleen. Pornografie blijft verboden. Geen wetswijziging t.b.v. euthanasie. Medisch tuchtrecht herzien, Stakingscode regelen. Niet meer buitenlandse werknemers toelaten.

Binnenlandse zaken

Decentralisatie van rijkstaken naar provincie en gemeente; ook financieel decentraliseren. Geen vierde bestuurslaag; beperkte provinciale herindeling (Zuid-Holland m.n.). Meer bevoegdheden voor dienstcommissies. Beperkt stakingsrecht voor ambtenaren.

Buitenlands beleid

VN moet Raad voor, Mensenrechten oprichten. Europese integratie op nieuwe terreinen: energie, milieu, buitenlandse politiek; rol van Commissie en bevoegdheden van Parlement uitbreiden; meerderheidsbesluiten in Raad van Ministers; Spanje en Portugal toelaten. Streven naar economische sancties tegen Zuid-Afrika, zonder contacten te verbreken. Geen officiële contacten met PLO. Ontwikkelingshulp meer in vorm van giften. Minimaal 1.5% van netto nationaal inkomen, gezuiverd van oneigenlijke toerekeningen.

Volkshuisvesting en R.O.

Nieuwbouw en stadsvernieuwing uitbreiden: vooral woningwetwoningen voor één- en tweepersoonshuishoudens en jongeren. Huren mogen bij lagere inkomens hoogstens 10% van het netto-inkomen bedragen.

Sociaal beleid

Ondernemingsraad krijgt medebeslissingsrecht i.p.v. adviesrecht bij zeer belangrijke beslissingen; bij grotere NV's en BV's wordt 1/3 van de Raad van Commissarissen gekozen door de werknemers, 1/3 door de kapitaalverschaffers en 1/3 door werknemers en kapitaalverschaffers gezamenlijk. Overheid kan afspraken die voortkomen uit overteg tussen werkgevers en werknemers in een bedrijfstak bindend verklaren. Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid wordt moeilijker.

Defensie

NAVO-verplichtingen nakomen. Voorbehoud t.a.v. middellange afstandsraketten. Streven naar kernwapenvrije zones, ook in Europa. Accentverschuiving naar conventionele defensie.

Energie en milieu

Speur- en ontwikkelingswerk t.a.v. kolen, wind, zon, getijde, bodem en andere energiebronnen bevorderen. Geen nieuwe kemcentrales; Borssele en Dodewaard openhouden tot afloop van brede maatschappelijke discussie. Energiebesparing o.a. via prijsbeleid. Algemene milieukaderwet, milieu-effectenrapportage, regionale milieudiensten.

Economisch beleid

Streven naar groei van gemiddeld 1.75%, werk voor 75.000 mensen extra per jaar, vnl. in marktsector, door inkomensmatiging met name. WIR handhaven; overheid moet herstructurering van bedrijfstak-' ken kunnen beïnvloeden. Steun voor midden- en kleinbedrijf, kleinschalige projecten, coöperaties.

Onderwijs en wetenschappen

Naast experimenten met middenschool ook MAVO, LBO, en voor tweede fase MBO (vernieuwd) en HAVO/VWO. Bij tweefasenstructuur in universitair onderwijs ook eerste fase wetenschappelijk houden. Gebruik Wet Universitair Bestuur verbeteren. Ondenwijs (m.n. basisondenwijs) imoet multicultureel worden, ontmoeting met culturen van minderheden bevorderen.

VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE

Wiegel

CRM

Vrijwilligerswerk bevorderen. Gesubsidieerde welzijnsinstellingen democratiseren. Gebruiker van welzijnsinstelling betaalt mee. Etnische en culturele minderheden eigen cultuur laten. Inspraak voor bewonerscommissies bejaardenoorden. Locale commerciële radiostations toestaan; kabel-TV en viewdata vrij laten. Subsidies voor kunstenaars afstemmen op kwaliteit. Gezondheidszorg niet nationaliseren. Rechten patiënten versterken.

Financiën

Collectieve lastendruk veriagen, m.n. premies en inkomstenbelasting. Financieringstekort beperken tot 4%. Overheidsuitgaven geregeld toetsen (sunsetprincipe). Overheids- en welzijns-personeel mag niet meer groeien dan de Nederiandse bevolking (procentueel). In belastingen en vermogensrecht geen discriminatie tussen man en vrouw of tussen gehuwden en ongehuwden. Geen postbank. De overheid bevordert het bezit van aandelen. Aftrek hypotheekrente handhaven.

Justitie

Rijks- en gemeentepolitie samenvoegen in één landelijke organisaties, beheerd door provincies en stadsagglomeraties. Ombudsman instellen. Modernisering van het procesrecht. Doodstraf afschaffen. Tuchtrecht (van medici en anderen) herzien. Illegale vreemdelingen het land uit. Vrouw beslist bij abortus. Mogelijkheden voor euthanasie verruimen.

Binnenlandse zaken

Decentralisatie van rijkstaken. Bepert aantal nieuwe provincies; geen vierde bestuurslaag. Actief en passief kiesrecht voor Provinciale Staten én Tweede Kamer blijft voorbehouden aan Nederianders — ook Nederlanders in het buitenland krijgen kiesrecht.

Buitenlands beleid

EG versterken, Europees Pariement moet meer bevoegdheden krijgen; verkiezing met evenredige vertegenwoordiging; meerderheidsbeslissingen in Raad. Spanje en Portugal toelaten. Nederiand pleit voor Hoge Commissaris Rechten van de Mens bij de VN. PLO niet z.m. erkennen. Niet bezuinigen op ontwikkelingshulp.

Volkshuisvesting en R.O.

Gemeenschapseigendom van de grond bevorderen. Woningbouw en onderhoud 4% i.p.v. 18% BTW. Belastingveriaging i.p.v. huursubsidies. Overheidsvoorschriften voor bouw verminderen. Kamerverhuurders beschermen, fiscale voordelen. Anti-leegstandswet èn antikraakwet invoeren.

Sociaal beleid

Werkoverieg bevorderen. Vereenvoudigde ondernemingsraden in kleine bedrijven (mits meer dan 35 werknemers) invoeren. Begrip „passende arbeid" aanscherpen. Verplichte vacature-melding. Wettelijk geregeld leerrecht i.p.v. partiële leerplicht voor jonge werknemers.

Defensie

Nederland moet NAVO-verplichtingen nakomen. Spanje tot de NAVO toelaten. Geen éénzijdige ontwapening. Kruisraketten in Nederiand opstellen, tenzij de Sovjet-Unie begint te ontwapenen.

Energie en milieu

Olie-invoer beperken, meer aardgas gebruiken. Milieuvriendelijke kolenwinning; wind- en zonne-energie bevorderen. Zo nodig meer kerncentrales bouwen. Milieukaderwet.

Economisch beleid

Economische groei zo groot mogelijk (streven naar 2%); meer investeringen nodig, minder overheidsuitgaven. Vestigingsbeleid en winkelsluitingswet versoepelen. Bewindsman voor Technologie en Informatie op het Ministerie van Economische Zaken. Spreiding rijksdiensten voortzetten. Overheidsingrijpen en steun in economie moet uitzondering blijven.

Onderwijs en wetenschappen

Invloed van ouders op school wettelijk vastleggen. Geen discriminatie tussen jongens en meisjes.,Bij voortgezet onderwijs een zo breed mogelijk vakkenpakket, ook computerkunde. Veelvormig voortgezet ondenwijs, niet één middenschool; gymnasium handhaven. Tweefasenstructuur in het Hoger Onderwijs; toelating volgens vaste, objectieve normen i.p.v. loting. Vrijheid van onderzoek.

DEMOCRATEN '66

Terlouw

CRM

Kaderwet specifiek welzijn, regelt inspraak en medezeggenschap. Vrijwilligerswerk beter waarderen. Perswet regelt (tijdelijk) steun aan pers. Evenredige aandacht voor topsport, wedstrijdsport en recreatiesport. Nationale en proviriciale raden voor (en van) gehandicapten; WSW openbreken. „Wijkhoven" voor bejaarden die hulp nodig hebben. Nationale adviesraad voor culturele minderheden; verschillen in rechtspositie opheffen. Gezondheidszorg decentraliseren; arbeidsomstandigheden verbeteren in verpleging. Inkomen en aantal verrichtingen artsen ontkoppelen. Patiëntenrecht regelen. Abortus in volksverzekering.

Financiën

Fiscale aftrekposten beperken: evt. inkomensbelasting veriagen, en in elk geval, inflatie neutraal maken. Vermogenswinst belasten. Belastingheffing rationaliseren. Collectieve lastendruk stabiliseren. Financieringstekort terugbrengen tot 4.5%. Hypotheekrente tot ƒ300.000 aftrekbaar. BTW woningbouw van 18% naar 4%.

Justitie

Politie decentraliseren, in gemeentekorpsen; kleinere gemeenten combineren; democratisering en integratie in locale gemeenschap. Kaderwet op privacy. Seksuele vrijheid niet beknotten. Stakingsrecht regelen, ook voor ambtenaren. Rechtspositie van vreemdelingen en van minderjarigen verbeteren. Rechtshulp verbeteren, zelfhulp stimuleren. Alimentatieplicht tijdelijk maken. Abortus en euthanasie niet strafbaar; vrouw beslist over abortus.

Binnenlandse zaken

Decentralisatie van rijk paar gemeente. Gewesten kunnen t.z.t. provincies vervangen. Wetgevingsproces stroomlijnen; departementen reorganiseren.

Buitenlands beleid

Europese integratie voortzetten, ook m.b.t. werkloosheidsbestrijding, energie, milieu, emancipatie. Meer bevoegdheden voor Europese Commissie en Europees Pariement. Druk op Zuid-Afrika, evt. éénzijdige boycot met PLO. Niet bezuinigen op ontwikkelingshulp; streven naar 1.5% van netto nationaal inkomen, gezuiverd van oneigenlijke uitgaven. Kwaliteit van hulp vertjeteren. VN moet hulp toetsen. Streven naar internationale belastingen.

Volkshuisvesting en R.O.

Grond moet particulier eigendom blijven. Stadsvernieuwing decentraliseren; ook aan particuliere sector toevertrouwen. Verkoop van gemeente- en corporatiewoningen aan bewoners bevorderen; onderhoudskosten weer aftrekbaar maken. Bouwvoorschriften vereenvoudigen. BTW-tarief verlagen; huren aanpassen aan kosten; minder subsidies.

Sociaal beleid

Streven naar democratische markteconomie. Regering onderhandelt met werkgevers- en werknemersorganisaties over een sociaal contract; op bedrijfstakniveau te concretiseren. Personeel mag meebeslissen over benoeming directeuren en commissarissen — evenveel invloed als aandeelhouders. Ook kleine bedrijven democratiseren; coöperaties, sociocratische organisaties e.d. steunen.

Defensie

Geen Europese kernmacht; wel meer Europese samenwerking in defensie, meer gewicht binnen NAVO. Streven naar Europees Veiligheidssysteem, en kernwapenvrije zone. Nederland stoot 3 of 4 kerntaken af; vooralsnog geen middellange afstandsraketten plaatsen. Defensie-uitgaven jaarlijks herzien. Méér nadruk op conventionele defensieve strategie en op sociale verdediging.

Energie en milieu

Energieverbruik op huidig peil handhaven, door prijs- en tariefsverhoging, isolatie, alternatieve bronnen; schone steenkolenoverslag en verbranding; aardgaswinning vertragen. Kerncentrales Borssele en Dodewaard uiterlijk in 1985 sluiten; vooriopig geen nieuwe bouwen. Kernfusie onderzoeken. Natuurgebieden behouden en uitbreiden, m.n. bossen. Afvalstoffen niet sorten, zoveel mogelijk opnieuw verwerken of verbranden. Wet op Bodemverontreiniging. Milieu-industrie stimuleren.

Economisch beleid

Streven naar economische groei van 1.5%. Arbeidsplaatsen scheppen in bedrijven, woningbouw, kwarfaire sector. Structuurbeleid richten op innovatie via Nederlandse Industriële. Vernieuwingsmaatschappij die kennis verzamelt (te financieren uit o.a. aardgasbaten). Vooral middenen kleinbedrijf helpen, met centrale gegevensbank. Particuliere participatiemaatschappijen, vereenvoudiging van eisen aan administratie.

Onderwijs en wetenschappen

Vanaf 16 jaar leerrecht, i.p.v. leerplicht en eigen bijdrage aan kosten. Voortgezet ondenwijs in twee fasen; experimenten met middenschool uitbreiden; MAVO, LBO en onderbouw HAVO/VWO integreren. Opleiding onden/vijsgevenden vernieuwen. Scholen kleinschalig en democratisch. Rolpatronen doorbreken. Volwasseneneducatie bevorderen.

POLITIEKE PARTIJ RADIKALEN

Beckers

CRM

Meer medezeggenschap voor gebruikers en medewerkers welzijnswerk (cliëntenbonden, deelnemersraden), te regelen in kaderwet. Zelf-organisatie achterstandsgroepen bevorderen, bij beleid betrekken. Ambtenarenbestand CRM en koepels inkrimpen. Algemene gezondheidsverzekering i.p.v. ziekenfonds en particulieren. Vestigingsvergunningen voor medici; zoveel mogelijk in loondienst. Abortus in ziekenfondspakket. Redactiestatuut verplicht voor persorganisafies (vrij held t.o.v. geldschieters). Sportbonden democratiseren.

Financiën

Selectieve uitbreiding collectieve sector. Belastingen, premies en sociale uitkeringen individualiseren. BTW voor reparaties afschaffen. Financieringstekort terugdringen. Tweejaariijkse begrotingen met alternatieve scenario's. Hypotheekrente tot ƒ 300.000 aftrekbaar.

Justitie

Burgeriijke ongehoorzaamheid niet vervolgen indien aan bepaalde voon/vaarden voldaan wordt. Gemeente- en rijkspolitie samenvoegen in kleinschalige, democratische gemeentekorpsen. Strafinrichtingen democratiseren. Particuliere bewakingsdiensten verbieden. Leeftijdsgrenzen seksuele contacten (pedofilie) uit het Wetboek van Strafrecht schrappen. Illegale buitenlanders legaliseren; werving stoppen. Abortus uit strafrecht; vrouw beslist. Euthanasie op eigen verzoek toelaatbaar.

Binnenlandse zaken

Stakingsrecht voor ambtenaren. Decentralisatie van rijkstaken naar provincie, regio of gemeente; van provinciale taken naar gemeente. Burgemeester en Commissaris der Koningin vervangen door gekozen bestuurders; t.z.t. ook monarch vervangen door gekozen staatshoofd. Eerste Kamer afschaffen. Tweede Kamer kiest kabinetsformateur.

Buitenlands beleid

Verenigde Naties versterken; actief mensenrechtenbeleid. Europese instellingen democratiseren, meer regionale autonomie. Steun bevrijdingsbewegingen in Sahara, Oost-Timor, Eritrea. Boycot ZuidAfrika. Eritenning PLO. Ontwikkelingshulp als gift, of evt. baten weer aan budget toevoegen; hulp bedraagt 1.5% van Netto Nationaal inkomen, gezuiverd van personeelskosten e.d.

Volkshuisvesting en R.O.

Onteigening vereenvoudigen. Bouwverbod voor groene gordels en natuurgebieden. Minder parkeer- en vericeersruimte in steden. Verbod op particuliere woning- en kamerbureaus. Bewoners meer inspraak bij stadsvernieuwing; meer geld voor stadsvernieuwing. Meer woningwetwoningen; 75% voor één- en tweepersoonshuishoudens en woongroepen; banken e.d. verplichten tot goedkope leningen voor sociale woningbouw; overheid moet bouwbedrijven oprichten, onder controle van arbeiders en bewoners.

Sociaal beleid

Ondernemingsraden krijgen zeggenschap over investeringen, automatisering en benoeming van commissarissen (minstens de helft). In kleine bedrijven werknemerszelfbestuur (personeelsbijeenkomsten i.p.v. ondertiemingsraden). Ook medeweri(ers van stichtingen en verenigingen kiezen een ondememingsraad, die een derde van het bestuur aanwijst. Deeltijdbanen bevorderen via arbeidsplaatsenovereenkomsten. Overwerk beperi

Defensie

Krijgsmacht democratiseren en vermaatschappelijken (kazerneraden b.v.). Dienstplichtigen mogen kiezen: militaire dienst, actieve vredesdienst of sociale dienst; max. 12 maanden. Uitgaven structureel veriagen. Kernwapens afstoten; streven naar kemwapenvrije zone in Europa en „no first use" verklaring; t.z.t. uit de NAVO treden. Geen Europese kernmacht. Minister voor sociale verdediging en ontwapening.

Energie en milieu

Energieverbruik verminderen via progressieve tarieven (vastrecht afschaffen), normen voor apparaten, energielabel op producten, zwaardere isolatienormen. Kerncentrales Borssele, Dodewaard, UCN Almelo direct sluiten; geen steun voor Kalkar en Superphenix. Kolenverbruik beperken „schoon" vertjranden; geen invoer LPG en LNG. Zonne- en windenergie bevorderen. Milieuvergunningen beperken. Milieubeleidsplan, milieuboekhouding en milieueffectenrapportage voor bedrijven. Afvalstoffenwet uitbreiden.

Economisch beleid

Wet op Investeringsrekening vervangen door nationaal economisch plan, regionale ontwikkelingsmaatschappijen, indicatieve sector-structuurplannen. Meer steun voor kleine bedrijven en productie-coöperaties. Overheid moet beleggingen van banken, verzekeringsmaatschappijen en. pensioenfondsen sturen (aanwijzingsbevoegdheid). Publicatieplicht uitbreiden. Grote (multinationale) ondernemingen zoveel mogelijk opsplitsen in kleine.

Onderwijs en wetenschappen

Democratisering: medezeggenschap voor studenten of leeriingen, ouders en personeel. Projectondenwijs bevorderen. Leeriingenschaal veriagen tot 20. Raamwet vóór de middenschool, voor 12-16-jarigen. Toelating hoger ondenwijs zo nodig via ongewogen loting. Het pariement keurt jaariijks wetenschapsplan goed, na overleg met wetenschappers en maatschappelijke organisaties, en verdeelt subsidies.

STAATKUNDIG GEREFORMEERDE PARTIJ

Van Rossum

CRM

Welzijnswerk en maatschappelijk werk zoveel mogelijk door vrijwilligers. Geen eenvomriigheid van man en vrouw bevorderen. Geen subsidie voor profvoetbal. STER-reclame afschaffen. Geen anticonceptiemiddelen in ziekenfondspakket.

Financiën

Financieringstekort terugdringen tot (ƒ 2 miljard); positief saldo op de betalingsbalans. Bezuinigingen, m.n. op CRM; en kwartaire sector ,,commercialiseren"; profijtbeginsel hanteren. Veriaging van directe belastingen, m.n. het hoogste tarief (72%) meer indirecte belastingen. Geen afzonderlijke belasting voor (gehuwde) man en vrouw. Onderhoudskosten huizen fiscaal aftrekbaar; hypotheekrente tot op zekere hoogte aftrekbaar.

Justitie

Versterking en uitbreiding van politie. Klachten wettelijk regelen. Doodstraf toepassen bij levensdelicten. Casino's sluiten. Krachtige maatregelen tegen gebruik en handel van drugs, sekshandel, prostitutie, pornografie en uitingen van homofilie. Alternatieve samenlevingsvormen niet gelijkstellen met huwelijk. Geen euthanasie of abortus (tenzij levensgevaar voor vrouw). Récht voor patiënt op informatie, inspraak en bescherming persoonlijke levenssfeer regelen.

Binnenlandse zaken

Bede in de troonrede terug. Geen nieuwe bestuurslaag; wel taken van rijk afstoten naar provincies en gemeenten. Gemeentelijk belastinggebied vergroten (zonder belastingverhoging). Geen staatsrechtelijke vernieuwingen zoals districtenstelsel of gekozen burgemeester.

Buitenlands beleid

Stappen op weg naar een verenigd Europa worden afgewezen. Nieuwe landen (Spanje, Portugal, Turkije) niet te snel toelaten. Begrip tonen voor Zuid-Afrika, geen boycotacties die werkgelegenheid in het betrokken land schaden. Ontwikkelingshulp bij bezuinigingen ontzien; niet alleen armoede bestrijden, ook het Evangelie verkondigen. Geen hulp voor regeringen vrijheid van godsdienst vertrappen. Antillen geleidelijk onafhankelijkheid bieden.

Volkshuisvesting en R.O.

Oneigening van grond uitsluitend voor aanleg publieke werken. Eigen woningbezit bevorderen. Huursubsidie slechts bij uitzondering. Niet te veel woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens.

Sociaal beleid

Geen verplichte medezeggenschap; directeur blijft voorzitter ondernemingsraad. Werkstaking en bedrijfsbezetting zijn ongeoorloofd. Begrip „passende arbeid" verruimen.

Defensie

NAVO-verplichtingen onverkort nakomen, dus defensie-uitgaven jaarlijks met 3% verhogen. Kerntaken niet eenzijdig sluiten; middellange afstandsraketten plaatsen. Alleen godsdienstige bezwaren tegen militaire dienst erkennen, politieke bezwaren niet. Geen democratisering en vermaatschappelijking van de krijgsmacht.

Energie en milieu

Opsporing en onderzoek nieuwe olie- en gasvoorraden, kolenlagen, alternatieve energiebronnen (zon, biogas). Kerncentrales Borssele en Dodewaard niet sluiten, wel strenge veiligheidseisen. Milieuwetten nodig, maar niet zo verscherpt dat bedrijven moeten sluiten. Energietoeslag op investeringspremies t.b.v. energiearme producten.

Economisch beleid

Lastenveriichting voor bedrijfsleven nodig. Noodlijdende bedrijven of bedrijfstaken (niet concurrentie-vervalsende) maatregelen.

Onderwijs en wetenschappen

Geen samenwerkingsscholen op neutrale leest; geen (verkapte) middenschool. Leerplicht niet verder uitbreiden. Oudercommissies e.d. mogen schoolbestuur adviseren, niet meebeslissen. Loting voor wetenschappelijk onderwijs vervangen door gewogen selectie. Voorkeur voor kleine scholen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.