+ Meer informatie

Eenheid bewaren en ruimte geven aan geoorloofd accentsverschil

Ds. L. J. Geluk voor jaarvergadering Geref. Bond:

4 minuten leestijd

UTRECHT — In dank, met verootmoediging en vertrouwen hoopt de Gereformeerde Bond de reis door de tijd te vervolgen, zolang dat nodig en mogelijk is. Reden tot oprichting was het verval van de kerk. De reden tot voortbestaan is geen andere. Aldus donderdagochtend ds. L. J. Geluk uit Zwolle, voorzitter van de Gereformeerde Bond, tijdens de in het Jaarbeurscongrescentrum te Utrecht gehouden jaarvergadering. De bijeenkomst stond in het teken van het vijfenzeventigjarig bestaan van de Bond.

Onze overtuiging is, aldus ds. Geluk — en daarin ligt ons bestaansrecht — dat de belijdenis recht heeft op het geheel van onze Hervormde Kerk en dat de kerk recht heeft op de gereformeerde belijdenis. Het getal van gereformeerde belijders zie ik overigens ruimer dan alleen binnen de Gereformeerde Bond.

Het begin is klein geweest, de beweging is gegroeid, dat geeft gepaste vreugde, aldus ds. Geluk. Met de groei ontstaan nieuwe gevaren. Bewaar eenheid en geef ruimte aan geoorloofde verscheidenheid in accenten.

Als wij door anderen in de kerk als lastig of halsstarrig worden ervaren, laat dat dan niet zijn uit een steriel conservatisme, maar omdat wij niet bereid zijn de hals te buigen dan onder het juk van Jezus Christus, de levende Heiland.

Het gedenken vandaag, aldus de Zwolse predikant, is geen feestvieren. Het ware ons liever dat de Gereformeerde Bond overbodig was geworden doordat de kerk niet alleen werd verlost van de reglementenbundel maar ook teruggekeerd zou zijn tot haar belijdenis. Dat laatste is niet geschied.

Dankbaarheid mag er zijn na vijfenzeventig jaar omdat het Evangelie dat God in Christus in Zijn onuitsprekelijke barmhartigheid een genadig Vader wil zijn nog verkondigd mag worden. Het gedenken geschiedt met een ondertoon van verootmoediging omdat, als de Heere het paslood hanteert, aan onze arbeid zoveel schuld kleeft. Vertrouwen mag het gedenken kenmerken omdat de Heere waarlijk is opgestaan en de machten van dood en schuld, duivel en hel, heeft overwonnen. Daarom mogen wij de donkere toekomst ingaan met vertrouwen.

Jaarverslag
Het jaarverslag van secretaris ds. R. J. van der Hoef uit Harderwijk meldde een ongekend aantal van 33 kandidaten die in het verslagjaar een beroep aannamen.

Een fusie van het Gereformeerd Weekblad en de Waarheidsvriend zit er nog niet in. De Waarheidsvriend is het eigendom van het hoofdbestuur en heeft een drukker nodig, het Gereformeerd Weekblad is het eigendom van een drukker en heeft een redactie nodig, zo lichtte eindredacteur ir. J. van der Graaf toe, maar hoewel veel berichten dubbel lopen, ligt samengaan niet in het verschiet.

De rekening van baten en lasten over 1980 sloot met een voordelig saldo van ruim negentigduizend gulden.

Felicitaties
Namens het moderamen van de hervormde synode wenste ds. S. Kooistra de Bond van harte geluk. Het moderamen en de synode zijn de Gereformeerde Bond dankbaar voor zijn werk dat veel zegen gedragen heeft op het grondvlak van de Hervormde kerk. Mevr. A. E. Meywaard-Fuite sprak namens verschillende hervormd-gereformeerde organisaties. De Bond dient een zoutend zout en een lichtend licht te zijn. Zij sprak de wens uit dat mede door de arbeid van de Gereformeerde Bond velen de Heere God lof, eer en dank toe zouden mogen brengen.

Dr. J. Haitsma sprak namens de Confessionele Vereniging. Hij zag parallellen tussen de Confessionele Vereniging en de Gereformeerde Bond. Wat is het rijk, zo zei hij, om apostolair en apologetisch bezig te zijn. Samen dienen we ons te bezinnen op het ware kerk zijn, aldus ds. Haitsma.

Namens het COGG, het contactorgaan voor de gereformeerde gezindte, sprak ds. J. H. Velema, predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Ds. Velema sprak de wens uit dat de Bond geen eeuwfeest beschoren zou zijn en wel o.a. in verband met de verwachting van Christus' wederkomst.

De laatste die een woord tot de „jarige" Bond sprak was de heer Van Lunteren uit Utrecht. Hij sprak namens de leden van de Gereformeerde Bond.

Ds. Geluk, de voorzitter, bedankte de sprekers en sprak van getemperde vreugde. Wij kennen op deze dag niet de vreugde van een echt jubileum, zo zei hij.

Beproefde Trouw
Als laatste onderdeel van deze jubileum-jaarvergadering presenteerde men het boek „Beproefde Trouw". Ir. J. van der Graaf overhandigde het eerste exemplaar aan voorzitter ds. Geluk. Dit boek is het derde in de rij van gedenkboeken. Het nu uitgegeven boek onderscheidt zich van de vorige doordat hierin een aantal vertegenwoordigers van de Bond zelf een aantal kenmerkende aspecten van het ontstaan en bestaan belicht hebben. Bovendien is ruimte gegeven aan vier gastschrijvers uit andere kerkelijke kringen om hun visie op het bestaan en het functioneren van de Gereformeerde Bond duidelijk te maken.

De gastschrijvers zijn: ds. J. H. Velema (Christelijke Gereformeerde Kerken) met als titel „Afscheidingscisie — tussen ja en nee". De heer M. Dankers (Oud Gereformeerde Gemeenten), zijn bijdrage luidde: „Een ledeboeriaanse felicitatie". Prof. dr. K. Kunia (Gereformeerde Kerken in Nederland) met „Hoe kijk ik vanuit de Gereformeerde Kerken tegen de Gereformeerde Bond aan?" en ds. M. Groenenberg (Nederlands Hervormd), zijn bijdrage luidde: „Wat is hervormd-gereformeerd?"

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.