+ Meer informatie

„Nederland scoort iri Europa hoog, maar te vaak op verkeerde punten"

5 minuten leestijd

DEN HAAG - Het saneringsproces van de overheidsfinanciën is tot stilstand gekomen. Deze „simpele maar beangstigende conclusie" is volgens het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (NCW) gerechtvaardigd.

Het "karwei", via gezonde overheidsfinanciën lastenverlichting en loonmatiging mogelijk maken, is, nog niet af, aldus het verbond in een reactie op de Miljoenennota. Het wijst in het bijzonder op de noodzaak hiervan met het oog op Europa '92.
De economie oogt gezond, ondanks een nog steeds te kort schietende discipline bij de begrotingen. Door het uitblijven vaii een vermindering van het tekort, mogelijk nu het goed gaat, blijven de overheidsfinanciën bij een dalende lijn in de economie kwetsbaar en worden noodzakelijke lastenverlichtingen weer bemoeilijkt.

Anders dan de afgelopen zeven jaar lijkt het kabinet niet meer doordrongen van de noodzaak tot bezuinigen, aldus het NCW. Men vertrouwt nu op de groei van het nationale inkomen, waardoor de overheidsuitgaven als percentage dalen. Een duidelijke ommekeer, aldus het NCW.
De werkgevers betreuren het herstel van de koppeling tussen lonen en uitkeringen, een in verhouding groot aantal nieuwe uitgaven en (wederom) forse tegenvallers in de uitgaven. Daar staan geen echte bezuinigingen tegenover.

VNO

Het Verbond van Nederlandse Ondernemingen (VNO) vindt dat de door het vertrekkende kabinet vastgestelde groei van de welvaart welvaart is met een waarschuwing. Nederland scoort in Europa wel hoog, maar te vaak op de verkeefde punten. De collectieve-lastendruk (belasting en sociale premies), het financieringstekort en de overheidsuitgaven behoren tot de Europese top.
Het VNO stelt in een reactie op de Miljoenennota dat een volgend kabinet gebruik moet maken van de huidige gunstige economische situatie en de groeiende welvaart moet zien vast te houden. Volgens het Centraal Planbureau zal de welvaart vanaf 1991 minder toenemen.
De werkgevers vinden voorts dat het volgende kabinet de belastingen veel drastischer moet verlagen.
Het Koninklijk Nederlands Ondernemersverbond (100.000 werkgevers in het midden- en kleinbedrijf) vindt dat de wir-overschrijding voor een groot deel wordt verhaald op het kleinere 'bedrijfsleven. In een reactie op de Miljoenennota wijst het KNOV erop dat het werkgeversaandeel in de werkloosheidspremie met niet minder dan een half procent omhoog gaat'van 0,85 naar 1,35 procent.
De Reformatorisch Maatschappelijke Unie is voor een beleidsmatige koppeling van de uitkeringen aan de lonen in de marktsector. De uitkeringen zullen de lonen op afstand moeten volgen. De RMU denkt echter dat er een grote kloof is tussen de vraag en het aanbod op'de arbeidsmarkt. Door gerichte scholing zou deze frictie opgeheven moeten worden. Juist om de mensen te prikkelen zich om te scholen mogen de uitkeringen de Ionen niet automatisch volgen.
Dé RMU vindt het verder ongewenst dat in de voorstellen van het kabinet de koopkracht-vooruitgang voor modale ambtenaren beperkt blijft tot 0,75 procent.

Ambtenaren

De ambtenarencentrales zijn.zeer ontevreden over de'geboden ruimte voor de arbeidsvoorwaarden van het overheidspersoneel in 1990 van 900 miljoen gulden (2 procent). De vier centrales hebben in het voorjaarsoverleg met minister Van Dijk een ruimte van ruim twee miljard gulden (5 procent) geëist. De FNVambtenaren zijn „bijzonder ontevreden" en de CNV-ambtenaren „verbijsterd". Beide zien geen heil in onderhandelingen met een demissionaire bewindsman. Het Ambtenarencentrum noemt Van Dijks voorstellen „onvoldoende basis voor goed overleg", terwijl de CMHF van „nauwelijks een gespreksbasis" spreekt. , Het Landbouwschap vindt dat in de begroting voor 1990 en de troonrede onvoldoende de economische mogelijkheden van de Nederlandse land- en tuinbouw doorklinken. Er wordt ten onrechte van uitgegaan dat de agrarische sector de komende jaren pas op de plaats moet maken door de uitvoering "van de Structuurnota Landbouw, het Natuurbeleidsplan en het Nationaal Milieubeleidsplan.
Het schap is het in beginsel eens met Braks' pleidooi voor een voortzetting van meer marktgericht beleid, maar op voorwaarde dit dit gepaard gaat met flankerend beleid. Voor de akkerbouwprodukten moet betere Europese marktondersteuning komen. Het kabinet kijkt te veel naar de economische kanten en te weinig naar dé sociale aspecten, zoals gezondheid en veiligheid.
De vijftien miljoen gulden die het kabinet heeft uitgetrokken voor compensatie bij de omzetting van de kleinschaligheidstoeslag in investeringsaftrek vindt het schap te weinig.

Stichting Weg

De Stichting Weg stelt in een commentaar dat de volgende regering om de problemen in het verdinsdag 19 september 1989 keer aan te pakken maatregelen moet nemen die maatschappelijk aanvaardbaar zijn. Rekeningrijden is dat niet, een aantrekkelijker, openbaar vervoer is dat wel.
In de Stichting Weg zitten 31 organisaties en bedrijven die met het verkeer te maken hebben. De ANWB, de Bovag, NOB Wegtransport én Shell zijn enkele bekende grote leden.
De Protestants Christelijke Onderwijsvakorganisatie (PCO) is van mening dat de begroting van Onderwijs slechts beperkt kan worden beschouwd als een politiek document. De begroting heeft vooral een technisch karakter. Voor arbeidsvoorwaarden onderwijsgevenden is in 1990 slechts 2 procent loonruimte beschikbaar. Deze stijging is volgens de PCO volstrekt onvoldoende. De PCO acht het ondenkbaar dat het voorstel om de formatiekorting in 1990 in te voeren wordt gehandhaafd. Het zou een volstrekte ontkenning zijn van het maatschappelijk protest.
De Marechausseevereniging vindt de begroting „een kil en vlak stuk". De marechaussees die aan de grens met de Bondsrepubliek Duitsland werken en door de Europese eenwording hun werkgelegenheid in gevaar zien komen, weten niet wanneer en hoe zij over andere diensten worden verdeeld. „Geen werkgever in dit land durft zijn personeel zo lang in het onzekere te laten: Defensie en Justitie wel". Gezien de onzekerheid vindt de vereniging het ook onjuist dienstplichtige marechaussees in te zetten.

Natuur en Milieu

De Stichting Natuur en Milieu vindt de begroting zo'n behoudend stuk dat ze haar hart vasthoudt. Ondanks de geweldige golf van bezorgdheid over de toestand van natuur, milieu en landschap anticipeert het demissionaire kabinet niet op het noodzakelijke nieuwe beleid. Daarmee dreigt 1990 voor natuur en milieu een verloren jaar te worden.
Elk uitstel van nieuw beleid betekent onvermijdelijk dat onherstelbare schade aan natuur en landschap optreedt en dat extra inspanning en financiële offers nodig zijn. Direct na de kabinetsformatie moet de begroting dan ook fors worden bijgesteld, aldus Natuur en Milieu.
Het is de organisatie onder meer een doom in het oog dat geheel geen aandacht wordt geschonken aan biologische landbouw en dat het aanpakken van de overbemesting wordt uitgesteld.


Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.