+ Meer informatie

OP DE WACHTTOREN

5 minuten leestijd

1.

Een schriftuurlijk beeld.

’t Beeld van een Wachter op de wachttoren zal ons niet onbekend zijn. Denk maar aan het bekende Bijbelwoord: „Gij nu, o mensenkind. Ik heb u tot een wachter gesteld over het huis Israëls (Ezech. 33: 7).

Vervolgens lezen wij in Jes. 21 : 8: „Heere, ik sta op de wachttoren geduriglijk bij dag, en op mijn hoede zet ik mij ganse nachten”. Zulk een wachter had tot taak bij elk naderend gevaar het volk te waarschuwen! Zosprakde Heere tot Ezechiël: „Zo zult gij het woord uit Mijn mond horen, en hen van Mijnentwege waarschuwen”. Zó verantwoordelijk zelfs was de taak van zulk een wachter, dat wanneer bij naderend gevaar niet werd gewaarschuwd, dan zou het bloed van de hand des wachters geëist worden.

Welk een bijzondere, verantwoordelijke opdracht ligt hier voor de kerk des Heeren in onze tijd.

Dreigen de gevaren dan niet van alle kant?

Gevaren voor het persoonlijk leven.

Gevaren voor het geestelijk leven.

Gevaren voor het gezingsleven.

Gevaren voor het jeugdleven.

Gevaren voor het gemeentelijk leven.

Gevaren voor het brede kerkelijk leven.

Gevaren voor het volksleven.

Hoe dient bij dagen en bij nachten op de bazuin geblazen te worden: „Zo zegt de HEERE: Staat op de wegen, en ziet toe, en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg zij, en wandelt daarin; zo zult gij rust vinden voor uw ziel”.

De opmerking is wel eens gemaakt, dat waarschuwen en vermanen meer afstoot dan aantrekt, meer verhardt dan vertedert, en dat daarom een middenweg bewandeld moet worden, zo een weg van „tussen ja en neen”! De weg van: „spreek tot ons zachte dingen”! Zou deze weg niet het méést gevaarlijk zijn te noemen?

Geeft de bazuin geen helder geluid, dan bevordert de wachter een hinken op twee gedachten! Is de HeereGod, ofisBaalGod? Een God dienen en de wereld dienen!

Meer dan ooit roept onze ernstige, gevaarvolle tijd om een positief helder geluid, en dat overeenkomstig het getuigenis van het aloude Woord van God. Ook voor onze tijd immers geldt: „Tot de wet en tot de getuigenis! zo zij niet spreken naar dit woord, het zal zijn, dat zij geen dageraad zullen hebben”.

Een heilige roeping.

In de geschriften van de bekende Spurgeon lazen wij het volgende: „Als goede rentmeesters behoren wij de zaak der waarheid tegenover alle aanranders te handhaven. „Begeef u toch nooit in godsdienst-twisten”, zegt iemand, hetwelk is overgeet zijnde: „Wees een krijgsknecht van Christus, maar laat uw zwaard roesten in de schede, en sluip naar de hemel als een lafaard”. Met die raad kan ik niet instemmen. Indien God u geroepen heeft door de waarheid, handhaaf dan deze waarheid, die het middel is geweest uwer verlossing. Wij zijn niet twistziek, en trekken voor ieder onzer eigen grillen het harnas niet aan, maar hetgeen wij van de waarheid des Heiligen Geestes geleerd hebben, moeten wij niet gedwee toezien, dat de banier, die onze vaderen, op gevaar af van hun leven er bij in te schieten, hoog gehouden hebben, wordt meegesleurd. Wij leven in een tijd waarin de waarheid ijverig en voortdurend met kracht gehandhaafd moet worden. De omstandigheid, waaraan velen zich schuldig maken, zodat zij heden dit, en morgen dat geloven, is een stellig kenteken van de kinderen des toorns; maar de waarheid ontvangen hebbende, zo is het vasthouden, zelfs aan haar vorm, gelijk Paulus Timotheüs vermaant te doen, één der plichten van de erfgenamen des hemels. Houdt stand voor de waarheid, en moge God aan hen, die getrouw blijven, de overwinning geven!

Op een andere plaats schrijft hij: „Men maakt er de prediker dikwijls een grief van, dat hij berispt en bestraft; hij begeert volstrekt niet zich tegen deze beschuldiging te verdedigen. Velen zijn er zich wél van bewust, dat de dingen, die hij hun ten laste legt, wáár zijn; en als zij waar zijn, dan eist de christelijke liefde van ons, dat wij hen waarschuwen, die op een dwaalweg zijn; en oprechte mensen zullen de leraar niet veroordelen, die de vrijmoedigheid heeft om op de gebreken der kerk en der eeuw te wijzen, al zouden dan ook alle andere klassen der maatschappij, door zijn getrouwe bestraffingen vertoornd, de fiolen van hun toorn op zijn hoofd uitstorten. Indien dit verachtelijk is, dan is het ons voornemen om nog verachtelijker te worden”.

Hoe klinkt hierin door de heilige roeping om op de wachttoren staande, bij elk dreigend gevaar op de bazuin te blazen, om alzo ook te beleven het woord dat Paulus eens tot Timotheüs sprak: „O Timotheüs! bewaar het pand u toebetrouwd, een afkeer hebbende van het ongoddelijk ijdel roepen, en van de tegenstellingen der valselijk genaamde wetenschap. Dewelke sommigen voorgevende, zijn van het geloof afgeweken”.

De titel van ons blad.

„Bewaar het pand” zo heet ons blad. Om dit pand te kunnen bewaren dienen wij de waarde van dat pand recht te zien. Het pand, dat God ons heeft willen geven in Zijn getuigenis, dat eeuwig zeker is. Het pand waarvan wijde verklaring vinden in onze belijdenisschriften. Het pand, waarvan wij de uitbeelding vinden in onze eredienst, in de liturgische geschriften, in de liturgische handelingen. Om dit pand te kunnen bewaren zullen wij steeds op de wachttoren moeten staan.

„Blaast de bazuin te Sion” zo moeten wij dan wel uitroepen als wij letten op de aanvallen op het schriftgezag! Als wij letten op de bedreiging van onze Catechismus, de Ned. Geloofsbelijdenis, de Vijf Artikelen tegen de remonstranten. Als we letten op de verfijnde aanvallen op onze liturgische geschriften, een opvoering van een soort liturgisme, waarbij het wezen wordt opgeofferd aan een dode vorm.

Veel meer zou te zeggen zijn, maar zo nu en dan hopen wij van de wachttoren onze stem te laten horen, niet om te twisten, maar wel om te beleven: Bewaar het pand u toebetrouwd!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.