+ Meer informatie

Boekbespreking

3 minuten leestijd

Het toezicht op de dienaren des Woords door de kerke lijke vergaderingen door Prof. J. Hovius. Uitgeverij Bolland, vlaardingen, 1968.

Dit is de tweede druk van een rede, die Prof. Hovius op 16 september 1954 bij gelegenheid van de rektoraats overdracht aan de Theologische Hogeschool te Apeldoorn gehouden heeft. Er blijkt nog altijd vraag hiernaar te zijn. Prof. Hovius spreekt in een woord vooraf de wens uit, dat de bestudering van deze rede de reformatorische kerken in ons land sterken moge in de strijd tegen het voortdurende gevaar van schijnbaar overgeleverd te zijn aan de willekeur in opvattingen en handelingen vanhaar dienaren.

De hoogleraar stelt, dat het ambt van dienaar des Woords zeer gewichtig is. Hij toont dat aan uit de Heilige Schrift en zegt dan:

„Geheel in overeenstem mi ng nu met de belangrij ke funk tie, door God aan Zijn Woord en de bediening daarvan toebedeeld, zijn de hoge eisen, die de Schrift stelt aan hen, wier taak het is dit Woord van God te verkondigen. Zij moeten zelf door dit Woord gegrepen zijn, of wilt ge, zelf genade hebben ontvangen, en door God geroepen zijn tot dit werk, en voorts moet in hen gevonden worden ge trouwheid, reinheid, heiligheid, onberispelijkheid, oprecht heid van geweten en wandel, ootmoed, broederliefde, vriendelijkheid, geduld, volharding, gastvrijheid, be kwaamheid om anderen te onderwijzen, terwijl zij in alles gedreven moeten worden door de liefde van Christus”. Prof. Hovius brengt naar voren, waarom de kerken der calvinistische Reformatie in ons land schier van meetaf een zeker toezichtopdeleerendewandel van de dienaren des Woords ingesteld en in verschillende bepalingen ge regeld hebben. Hij zegt, dat dit toezicht aan de kerkelijke vergaderingen werd opgedragen en wijdt aan dit toezicht van kerkeraad, classis en synode volle aandacht. Over het toezicht van de synode is hij kort „wijl een volledige behandeling te veel tijd zou vergen”. In deze tweede druk zou enige uitbreiding wellicht nuttig geweest zijn. Aan het einde brengt Prof. Hovius met klem nog enkele punten onder de aandacht. Het wel of wee van de kerk van Christus hangt volgens hem in niet geringe mate af van de rechte funktionering van het toezicht op de dienaren des Woords. Z.i. wordt er ook in onze tijd terecht veel vuldig geklaagd over allerlei tekenen van verval. Het gezag der kerkelijke, inzonderheid der meerdere vergade ringen, worde niet ondermijnd doch geëerd en geëerbie digd. Zo vermaant de hoogleraar. Hij eindigt als volgt: „De dienaren des Woords, en we mogen er hier wel bijvoegen de aanstaande dienaren, zullen goed doen door te handelen naar de wijze raad van de reeds genoemde Teellinck, die zeide: „Dat de Predikanten, wetende dat andere luyden, soo beswaerlijck können resolveren, om hun te vermanen, sien des te meer malkanderen te ver manen, opdat sy alsoo mochten vervullen, wat aen die andere zijde ontbreeckt”, en een ieder van hen lere al meer biddend en gehoorzaam te luisteren naar het woord der Schrift: Weidt dekuddeGods, dieonderu is, hebbende opzicht daarover, niet uit bedwang, maar gewilliglijk; noch om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed, noch als heerschappijvoerende over het erfdeel des Heeren, maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde, om zo te zijn een oikonomos tou theou, een huisverzorgerGods, die onberispelijk is”.

Er volgen nog tien blz. met aantekeningen, die getuigen van de belezenheid van deze hoogleraar op dit gebied. We hebben met veel belangstelling deze rede doorgelezen. Prof. Hovius zegt hierin veel, waarnaar geluisterd moet worden, vooral in onze tijd. Vooral ambtsdragers kunnen er hun winst mee doen.

De rede is keurig uitgegeven in brochure-vorm en kost f 2,90.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.