+ Meer informatie

Geroepen naar Gods voornemen

5 minuten leestijd

12

DE ERSKINE’S

U zult zich herinneren, hoe bij de bespreking van Theodorus van der Groe de naam genoemd is van de Erskine’s. Wij willen in dit artikel eens iets gaan zien van deze Schotse predikers. In feite doen we dan een kleine stap in de geschiedenis terug. De prediking van Van der Groe valt meer rondom het midden van de 18e eeuw. Die van de gebroeders Erskine — Ralph en Ebenezer — moeten we meer zoeken in de eerste helft van de vorige eeuw. De voorrede van Van der Groe op hun preken, waarvan we vorige keer een enkele regel hebben aangehaald, is geschreven in 1749. Beide Erskine’s waren toen nog in leven. Hierin ligt ook een bewijs, hoe spoedig hun preken in ons vaderland bekend geworden zijn.

We zouden over de Erskine’s veel kunnen schrijven. Uiteraard is dat echter niet de bedoeling. Het gaat om hun belang voor ons onderwerp. Zij waren godzalige predikers, die tot grote zegen gesteld zijn in hun tijd en daarna. Bij de bediening van het Heilig Avondmaal in Portmoah, waar Ebenezer Erskine ruim 28 jaar heeft gestaan als predikant, kwamen van leinde en ver de christenen om hieraan deel te nemen. De schare kon dan niet in het kerkgebouw, maar was voor een groot gedeelte in de openlucht verzameld. Later werd nog getuigd van de ontmoetingen met de Heere, die bij deze gelegenheden ondervonden werden.

Tot de dag van vandaag worden hun preken gelezen. Jammer is het, dat sammigen deze geschriften niet willen lezen vanweje merendeels vermeende bezwaren. Zij doen er alleen zich zelf tekort mee. De preken van de Enkine’s zijn vol schatten aan geestelijk onderwijs en zijn voor velen het middel geweest om ondervezen te worden in de wegen des Heeren.

Voor ons onderwerp hebben de preken en gedachten van de Erskine’s grote betekenis. Het is bekend, dat de roeping door 'net Evangelie een grote plaats heeft ingenomen in bun prediking. De roeping van het Evangelie tot alien komt in bijna iedere preek sterk naar voren. De Erskine’s zijn de mannen van het algemeen aanbod van genade. We schreven hierboven al over bezwaren. Deze bezwaren zijn merendeels oitleend aan de sterke benadrukking van de welmenende roeping tot alien. Zelfs heeft men beweerd in deze eeuw en de vorige, dat er door de werken van de Erskine’s een remonstrantse draad lcopt. De doodstaat van de mens zou door hen niet genoeg onderstreept zijn.

Nu zal het een wonder zijn om iedere uitdrukking van welke schrijver dan ook over te kunnen nemen. Dit geldt ook voor de Erskine’s. Sommige uitdrukkingen in hun preken en vooral als zij buiten het verband gezien worden zullen wij dan ook zeker niet gebruiken. Laten we echter niet vergeten, dat zij juist in de strijd tegen een heel gevaarlijk „Armianisme” gescherpt zijn in de prediking van het Evangelie.

Het is ondoenlijk in één artikel over de Erskine’s in te gaan op de achtergronden van hun prediking en gedachten over de roeping Gods. Ieder, die deze achtergronden kent kan zich alleen maar verbazen over de beschuldiging van remonstrantse gevoelens. In hun tijd hebben zij met Boston en anderen tegen gestreden. Zij werden genoemd de Marrowmen, omdat zij de waarheid van vrije ge-nade verdedigden die in een voor Schotland en Engeland bekend werk — uitgegeven in 1646 — was vervat. Dat werk heette in het Engels: „The marrow of modern Divinity”, het „merg van de nieuwe Godgeleerdheid”.

In die tijd kwamen er allerlei vreemde leerstellingen in de Schotse kerk op. Op een heimelijke manier werd de Wet op zij geschoven en werd van het Evangelie een nieuwe Wet gemaakt. In de praktijk kwam het er op neer dat men eerst een zekere verbetering in het leven moest hebben in het vervullen van allerlei plichten om tot de vergeving van zonden te komen. Zo mocht het Evangelie niet gepreekt worden tot de slechtste zondaren.

Wie ziet hier niet in het verfijnde pelagianisme? De zondaar moet eerst wat verbeterd zijn voordat hij het Evangelie mag horen. En dat gevoelden en wisten de Erskine’s, dat dit geheel en al tegen Gods Woord was. Met kracht hebben zij naar Gods Woord het Evangelie aan hun medezondaren gepredikt. En het is aangrijpend om hun pre-ken te beluisteren het diepe besef van de verantwoordelijkheid voor de zielen hun toebetrouwd. Daaruit moet ook verstaan worden dat zij ieder geplaatst hebben in Voile emst voor zijn verantwoordelijkheid tegenover het gepredikte Evange-lie.

Echter het is diep te betreuren, dat sommigen van de Erskine’s niets anders weten dan dat zij het aanbod van genade gebracht hebben. Menigmaal worden zij zo als een wapen gebruikt tegen hen, die in de prediking Gods vrije gunst begeren te horen. Ook zij geven er blijk van de Erskine’s niet eens te kennen en niet verlegen te zijn om het geestelijk onderwijs uit hun geschriften. We gaan aan het eind luisteren naar een gedeelte uit een preek over Romeinen 8 : 28 over de krachtdadige roeping naar Gods voornemen: „Het wijst de bijzonderheid van deze roeping aan, niet alleen, dat het een bijzondere inwendige roeping is, die bepaald is door het bijzonder voornemen Gods, in onderscheiding van de uitwendige, welke velen hebben, die nochtans de bekering derven; doch het is een roeping, die de uitverkorenen bij-zonder eigen is, zoals die vermeld wordt: 2 Petrus 1 : 10 „Benaarstigt u, om uw roeping en verkiezing vast te maken.” Het is een roeping, die aan de verkiezing verbonden is, zozeer, dat zij, die dus geroepen zijn, even zeker kunnen zijn van hun verkiezing van eeuwigheid, als van hun roeping in de tijd. O vrienden, laat ons de vrijmacht der genade bewonderen in deze inwendige roeping aan sommigen te schenken en niet aan anderen. Gewisselijk zij, die dus inwendig en krachtdadig geroepen zijn, kunnen nooit genoeg die God liefhebben en prijzen, die deze bijzondere genade aan hen heeft geschonken! Laten zij, die nog alleen uitwendig geroepen zijn zoals alien zijn tot wie het Evangelie komt, naarstig luisteren naar die uitwendige roeping.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.