+ Meer informatie

VOOR DE TWEEDE MAAL „Ambtelijk Contact”

3 minuten leestijd

In dit — tweede — nummer van „Ambtelijk contact” wordt een begin gemaakt met de publicatie van de handelingen van onze ouderlingenconferentie, die vorig jaar oktober in Amersfoort is gehouden. Zoals de lezers bekend zal zijn, krijgen ook deze acta van de jaarlijkse ouderlingen- en diakenen-ontmoetingen een plaats in ons periodiek, zodat degenen, dei de nummers bewaren, alles wat met hun ambtswerk verband houdt, in één serie op de boekenplank compleet krijgen.

Aanvankelijk lag het in de bedoeling een afzonderlijk nummer geheel aan de ouderlingenconferentie te wijden. Van het eerste nummer bleef echter nogal wat over-staan, doordat de daarvoor gebruikte letter meer ruimte nam dan was verwacht. En om nu de resterende kopij niet al te zeer te laten verouderen, zijn de handelingen gesplitst, waardoor ook in deze aflevering plaats vrijkwam voor enkele artikelen.

Eén daarvan is de inleiding tot een rubriek, die men voortaan geregeld in „Ambtelijk contact” zal kunnen vinden. De redactie heeft prof. J. Hovius bereid gevonden, vragen over kerkregering en kerkrecht te behandelen en hiermee wordt in dit nummer een begin gemaakt. Eerst zal prof Hovius enige orienterende artikelen schrijven, waarna vragen uit de practijk van de kerken aan de orde zullen komen.

Voor de komende nummers is door de redactieraad een programma uitgestippeld, dat zeker de belangstelling van de lezers zal genieten. Een groot aantal schrijvers zal verschillende facetten van de ambtelijke arbeid gaan belichten. Dit nummer bevat reeds een eerste artikel van dr. W. H. Velema over de kerkeraadsvergadering, daarna en daarnaast zal in de komende afleveringen aandacht worden gevraagd voor het huisbezoek, de opzienerspractijk, de verhouding der ambten, de gemeenschapsvorming in de gemeente, de samenwerking tussen de diverse dragers van bijzondere ambten en hun wederzijdse verantwoordelijkheid. enzovoort. En tegelijkertijd zal uiteraard het zijn van de kerken in de wereld van vandaag, met de daaruit voortvloeiende actuele problematieken nauwlettend worden gevolgd en waar mogelijk gecommentarieerd.

De tot nu toe ontvangen reacties op ons eerste nummer — dat hier en daar nog duidelijk leed aan tekortkomingen, die bij eerstelingen blijkbaar gebruikelijk zijn — waren onverdeeld gunstig. Redactie en administratie hebben daar goede verwachtingen uit mogen putten met betrekking tot het medeleven en daadwerkelijke steun van alle ambtsdragers in onze kerken. De administrateur zou overigens deze verwachtingen gaarne spoedig nader geconcretiseerd zien: in de vorm van mededelingen van kerkeraden en enkelingen, dat men zus-of zoveel abonnementen wenst te nemen. Tot nu toe kwamen al verblijndend veel aanmeldingen binnen. Ook de definitieve toetreding van allen, die nog talmden, hebben we echter nodig om tot een bevredigende begroting van baten en lasten te kunnen komen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.