+ Meer informatie

Zoveel hoofden ....

5 minuten leestijd

Deze rubriek is bedoeld om te reageren op de redactionele inhoud van Terdege. Uw bijdrage mag niet langer zijn dan 175 woorden en moet voorzien zijn van de titel van deze rubriek en uw naam en adres. Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat wij met de inhoud daarvan instemmen. De redactie behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen bepaalde reacties in te korten of niet te plaatsen.

Holland Koor
Bij één van de foto's van de reis van het Holland Koor staat een onjuist bijschrift vermeld, wat veel mensen pijn zal doen. Bij de tafel met kaarsen staat vermeld: kaarsen kopen in Israël. Wat was het geval bij die foto?

Het psychiatrisch ziekenhuis Kfar Shaul is afhankelijk van veel vrijwillige medewerkers, waarvan er verschillende uit Nederland komen. Deze vrijwilligers waren op de hoogte van de komst van het Holland Koor en wilden ons niet met lege handen laten vertrekken. Zij hebben toen met z'n allen ruim 500 stenen gezocht, daar twee gaten in geboord, er de naam Kfar Shaul ingebrand en er twee kaarsen ingezet. Na de opening van een bestaand vernieuwd gebouw hebben ze alle leden van het koor zo'n steen aangeboden.

Jan de Voogd,
Utrecht


Onderwijs Canada
Iedere keer als ik de titel "Christelijk (reformatorisch) onderwijs in Canada" lees (zoals verleden jaar in het RD), bekruipt mij de lust om hier een artikel over een school in Nederland onder de titel "Christelijk onderwijs in Europa" te publiceren. Ik hoop dat u begrijpt wat het probleem is.

Alhoewel Canada een natie is heeft het in elk geval tien verschillende onderwijssystemen, omdat het tien verschillende provincies heeft. ledere provincie heeft absoluut zelfbeschikkingsrecht over o.a. zijn onderwijssysteem. Dus wat betreft onderwijs het geval is in British Columbia is helemaal niet het geval in Ontario. Door zulke artikelen te plaatsen krijgen uw lezers in Nederland een geheel vertekend beeld van het christelijk onderwijs in Canada.

In British Columbia krijgt men bij voorbeeld veel subisie, in Alberta ook, maar in Ontario moeten wij zelfs voor de verplichte regeringsinspectie betalen en krijgen we geen dollar subsidie van de provinciale regering. U laat uw lezers iets merken van de financiële lasten die de ouders in Chilliwack moeten dragen. Dat verbleekt tegenover de lasten die in Ontario door de christelijke scholen gedragen moeten worden, zoals bij de Gereformeerde Gemeente scholen in St. Catherines en Norwich.

Onze ouders moeten $ 380,- tot $ 456,- per maand schoolgeld betalen. Daarnaast rekenen we op een bijdrage van de Geref Gem. in Norwich van ten minste $ 270.000,- om de kosten betaalbaar te houden voor zo veel mogelijk gezinnen. $ 380,- per maand, 12 maanden per jaar, is veel geld, vooral als daarnaast toch nog speciale belastingen voor het openbaar onderwijs betaald moeten worden, alhoewel onze kinderen niet naar de openbare school gaan (al gauw $ 1000.- per jaar per gezin, afhankelijk van de waarde van huis of zaak).

Niet dat we verder te klagen hebben. We zijn dankbaar dat de Heere nog steeds genoeg financiële welvaart en genegenheid gegeven heeft voor al dit werk. Ongetwijfeld zullen uw lezers zich afvragen waarom onze ouders zulke kosten op zich nemen om hun kinderen christelijk onderwijs te geven, vaak met als gevolg dat de moeder ook een part-time baan moet nemen.

Het openbare onderwijs in Ontario is in de laatste twintig jaar erg achteruit gegaan, vooral op moreel en ethisch gebied. Zelfs de regering geeft nu openlijk toe dat het onderwijs in de openbare scholen van Ontario vrijwel volledig uit de hand is gelopen. Het is erg moeilijk voor een kind wat van huis uit christelijk-reformatorische waarden wordt bijgebracht zich in zo'n klimaat thuis te voelen en daar wat te leren.

Op school wordt vaak het tegenovergestelde geleerd en geleefd. Onze ouders voelen zich geroepen hun doopbelofte na te leven met de financiële consequenties. Niet dat het altijd eenvoudig is.

M. C. Vanderspek,
Norwich, Ont. Canada


Belijdenis (4)

Graag wil ik reageren op de ingezonden stukjes van H.J. Melis en J. Bliek in de Terdege van 23-10'91. Zij citeren dhr. Scholten, maar trekken één en ander uit het verband.

Dhr. Scholten stelt duidelijk dat het uitwendig belijden op grond van een historisch geloof wèl vrucht is van de algemene genade, maar dat dit niet genoeg is: „Het jawoord geven op een Gode welbehaaglijke wijze kan alleen als de hartvernieuwende genade ons deel is." De heer Scholten conformeert zich hiermee aan het vragenboekje van ds. Hellenbroek (Hfdst. 14 vr. 20): „Is het genoeg een uiterlijk lid der kerk te zijn? Neen; men moet onderzoeken of men een levend lid daarvan zij."

En aan ds. Kersten (Ger. dogm. II blz. 125): „Niet allen, die belijdenis des geloofs afleggen, zijn wedergeborenen; velen staan slechts in een uitwendige betrekking tot de Kerk en genieten niet meer dan de uiterlijke voorrechten, die, hoe groot zij ook mogen zijn, niet genoegzaam zijn ter zaligheid."

Met te leren dat belijdenis doen alleen kan op grond van wedergeboorte, vervalt men tot het piëtisme van Jean de Labadie.

H. Verschoor,
's-Gravendeel 


PRIJZEN OVERTREKSET SPAARACTIE

In het vorige nummer werd de laatste zegel voor de spaaractie afgedrukt en trof u nogmaals de artikelen en de prijzen aan. Bij de overtrekset is er iets mis gegaan, waardoor het niet duidelijk is welke prijs bij welke maat hoort en wat het bestelnummer is. De juiste gegevens staan hieronder. Verzendkosten ƒ 7,50.

Favorita overtrekset

135 x 200/220 cm + 1 sloop
Bestelnr. FV1
Winkelprijs ƒ 60,50
Terdege-abonnees (met een volle spaarkaart) ƒ 46,50
uw korting ƒ14,-

200 x 200/220 cm + 2 slopen 
Bestelnr. FV2
Winkelprijs ƒ 88,-
Terdege-abonnees (met een volle spaarkaart) ƒ 72,-
uw korting ƒ16,-

240 x 200/220 cm + 2 slopen
Bestelnr. FV3
Winkelprijs ƒ 112,50
Terdege-abonnees (met een volle spaarkaart) ƒ 94,50
uw korting ƒ18,-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.