+ Meer informatie

Ook Genemuiden krijgt nu een jachthaven

4 minuten leestijd

heSENEMUIBEft i^De indelJpCs^Wlifeienimyie» iial bitinenkort^artstisch worden ^WljSifi Tijdens lê^rlK^iSid iftoSdert'f^aadsveigèdfeflng verkreeg het reconstructieplan voor de binnenhaven de goedkeuring van het merendeel van de raad. Slechts de SGP-fractie stemde tegen. derd. Volgens deskundigen zijn sommige van de tegels meer dan duizend gulden waard. De tegels hebben bijbelse en andere voorstellingen. Nadat een zandlaag van ongeveer 30 cm onder een houten vloer in het huisje was verwijderd, stootte men op plavuizen. Daaronder trof men weer een aantal doofpotten aan gevuld met kapotte pijpen.

Zondagavond had burgemeester J. De huidige'-ptenffiE» voofeièïi''!M^^^-''l3(>'Sergh een gesprek met een zo breed aanleg van een-éantal drgv'ehdcBtieii' gers. Daarnaast zal het meest zuidelijke deel van de haven geheel worden vrijgemaakt voor passanten. De totale kosten die deze plannen met zich meebrengen worden geraamd op 173.460 gulden.

Direct bij de aanvang van de behandeling van deze plannen zette burgemeester Bossenbroek in een korte verklaring uiteen waarom hij een tweetal kanttekeningen had gemaakt met betrekking tot deze plannen. Deze kanttekeningen stonden vermeld in een toelichting bij het te behandelen agendapunt en luidden: Mensen die een boot hebben gekocht kunnen naar hartelust, ook op zondag van het water genieten en de haven in en uitvaren. Ik erger mij daar niet aan. Ons zwembad mag op zondag niet gebruikt worden. De raad besloot bij meerderheid van stomen, dat dit zo blijft. Toch wordt er op zondag in ons zwembad gezwommen. Dit zwemmen is op die dag minder in het oog lopend vergeleken bij de watersportactiviteiten in de haven. Gezien deze situatie kwam de heer Bossenbroek tot de volgende conclusie: Zolang er over de uitvoering van eerder genoemd besluit van de raad nog duidelijk verschil van mening bestaat kan ik in geweten niet de vrijheid vinden een voorstel als dit te ondersteunen, dat de verwarring vergroot.

Zwembad

Thans wees'de heer Bossenbroek erop dat hij deze kanttekeningen geplaatst had om een duidelijk signaal te geyen dat deze toestand rond het zwembad geenszins bevredigt en dat er gezocht moet worden naar een oplossing. Het was echter niet de bedoeling van de voorzitter deze kwestie thans in de discussie te betrekken. Uit de hierna volgende discussie rond de plannen van de binnenhaven bleek dat de bezwaren tegen de uitvoering hiervan voornamelijk van de zijde van de SGP kwamen. Met name het feit dat ook op zondag in toenemende mate gebruik zal woraen gemaakt van de binnenhaven was voor de SGP onaanvaardbaar.

Ook de VVD'er Mulder zag, hoewel hij voorstemde nogal wat nadelen. Ondermeer wees hij erop dat het gezicht op de haven er beslist niet fraaier op zal worden. Wat het flnanciële gedeelte betreft miste de heer Mulder een post voor het onderhoud van de aan te leggen voorzieningen, terwijl naar zijn oordeel de opbrengsten te optimistisch waren berekend.

Dit omdat men bij de berekening van de opbrengsten ervan uitgaat dat steeds alle ligplaatsen zullen worden bezet. Verder bleek uit een toelichting door wethouder Bremen (ARP) dat verbetering van de bescheoiing langs een gedeelte van de beschoeiing niet bij de huidige plannen is inbegrepen. Op aandringen van de heer Schaapman (CHU) werd toegezegd dat op korte termijn zal worden bekeken in hoeverre hierin verbetering kan worden aangebracht. •mogfelijke vertegenwoordiging van het kamp voor Zuid-Molukkers in Vaassen om samen tot een geweldloze op.'ossing van de nog heersende problematiek proberen te komen.

Vrijgelaten

Zeven verdachten van de groep van vijftien Zuidmolukkers, die tijdens de ontruiming van het Molukse barakkenkamp donderdag in Vaassen zijn aangehouden, zijn in de loop van vrijdag na verhoor vrijgelaten. Tegen hen is proces-verbaal opgemaakt wegens het niet voldoen aan een bevel op vordering en verzet. In de loop van zaterdagmiddag zijn vier andere Zuidmolukkers vrijgelaten.

De offlcier van justitie in Zutphen heeft zaterdag in verband met de reeks vai) strafbare feiten, die zichlaten samenvatten onder de noemer geweldsdelicten, bij de rechter-commissaris de inbewaarstelling gevorderd van zeker drie van de vier, misschien alle vier, overgebleven Zuidmolukkers die donderdag werden gearresteerd.

Het gaat om de 59-jarige Julius P., zijn 22-jarige zoon August P., de 21-jarige Johan P. (geeen familie in rechte lijn) en de 28-jarige Martin T. Een en ander heeft de politie in Epe meegedeeld.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.