+ Meer informatie

Verenigingsnieuws

3 minuten leestijd

RING UTRECHT.

Op Zaterdagmiddag 3 November a.s. hoopt de Ring Utrecht zijn ringvergadering te houden in het kerkgebouw der Ger. Gemeente, Boothstraat 7, Utrecht. Aanvang 3.30 uur. De leiding berust bij de Weleerw. Heer Ds M. Heerschap van Wageningen. De volgende inleidingen zullen worden gehouden:

le Een inleiding gewijde geschiedenis „Johannes de Dooper" door W. Huisman van Zeist.

2e Een inleiding „Het nieuwe Israël en de profetische getuigenissen in de Heilige Schrift", door de Weleerw. Heer Ds A. Vergunst van Zeist.

De verenigingen wordt verzocht zo getrouw mogelijk de vergadering te bezoeken. Vanzelfspekend zijn ook belangstellenden hartelijk welkom.

Het Ringbestuur.

RING ROTTERDAM.

Verslag van de vergadering van de Ring Rotterdam van J.V.'s der Geref. Gem. welke werd gehouden op 15 Sept. 1951. De vergadering werd geopend met het zingen van Ps. 119 : 83 en 84, gelezen werd Ps. 119 van vers 1 t/m 16, waarna de wnd voorzitter voorging in gebed en allen een hartelijk welkom toeriep. De notulen van de vorige vergadering werden onveranderd vastgesteld.

De spreker van deze middag, de Weled. Heer F. v. d. Vlis hield daarna zijn referaat getiteld: De Bijbel". Spreker zei: Gods Woord is volmaakt en wij hoeven daar heus niets aan toe te voegen. De Bijbel is niet gekomen door de wil des mensen, want dan zou er nooit een geschreven Woord geweest zijn, maar zij werd opgetekend door mensen die door Gods Geest geinspireerd waren. Van Adam tot Mozes was er geen geschreven Woord, maar werd dit mondeling doorgegeven, dit besloeg een tijdperk van 25 eeuwen. Mozes kreeg voor het eerst opdracht van God als deze zegt: Schrijf dit in een boek en leg het in de oren van Jozua de zoon van Nun." Dit was niet alleen om het aan de vei'getelheid te ontrukken, maar ook om vervalsing te voorkomen. De Bijbel werd geschreven in zgn. dode talen zodat veranderen of wijzigen uitgesloten was, daar deze talen niet aan nieuwe spellingen onderhevig waren, vandaar dat het „dode talen" waren. De inspiratie van Gods H. Geest geschiedde niet zakelijk maar woordelijk, zodat enige fantasie van de schrijver niet kon voorkomen. De Bijbel is het meest gelezen boek ter wei'eld en valt ook bij de zgn. „modernen" nogal in de smaak, doch zij bewonderen slechts de stijl en het uiterlijk schoon, maar dit zal uiteindelijk nog tegen hen getuigen. De Romeinse Keizer Diocletianus stelde zelfs een Bijbelvervolging in en hoe heeft de Roomse inquisitie deze lage landen gebrandschat om dat Boek van de wereld te doen verdwijnen hetwelk een pest was voor de R.K. kerk." De referent besloot zijn onderwerp door te laten zingen Ps. 25 : 2 waarna werd gepauzeerd.

Na de pauze beantwoordde de spreker de talrijke vragen, die waren ingekomen. De wnd voorzitter dankte de Heer Van der Vlis voor zijn mooi referaat en verzocht hem de vergadering met gebed te sluiten. Vooraf werd nog gezongen Ps. 32 : 5.

J. Brouw Jr.

RINGEN VAN J.V. EN S.V. IN OOST-EN WEST-ZEELAND.

Op Zaterdag 27 Oct. a.s. hopen D.V. beide Ringen gecomb. te vergaderen in de bovenzaal van het kerkgebouw aan de Segeerstraat te Middelburg. Aanvang half drie n.m.

JACOB TRAMPER en CORNELIA NIJSSE

Verkorte agenda: Opening door de Weleerw. Heer Ds L. Rijksen, Onderwerp: „Een hemelse Paedagoog en geven U, ook namens wederzijdse ouders, kennis van hun huwelijk, waarvan de voltrekking is bepaald op 26 October a.s.

Bevestiging in het kerkgebouw der Geref. Gemeente te 's-Gravenpolder, door de Weleerw. Heer Ds J. B. Bel te Krabbendijke, om half drie.

Tussen 5 en 6 uur op de huwelijksdag bestaat gelegenheid tot feliciteren in het gebouw „Ons Dorpsléven."

'S-GRAVENPOLDER, 12 October 1951.

Dorpsstraat 11

Schuitweg 12

Toekomstig adres: Flessenstraat 16, Vlissingen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.