+ Meer informatie

Informatie en situatie

6 minuten leestijd

Groningen, met een inwonertal van ongeveer 170.000 heeft één chr. geref. kerk van ongeveer 1770 leden, de grootste onder de chr. geref. kerken. Twee wijkpredikanten en een predikant met bizondere opdracht zijn daaraan verbonden.

De grootte van de kerkeraad van deze ongedeelde kerk is er ook naar: 45 leden, waaronder de predikanten, een evangelisatie-ouderling, een studentenouderling, een schippersouderling en een jeugddiaken.

Er zijn drie „preekplaatsen”: centrum, zuid en Oostwold.

Het spreidingsgebied is vrij groot: ongeveer dertig dorpen ressorteren onder de kerk van Groningen.

Groningen is tevens universiteitsstad. De gemeente telt dan ook een aantal studenten, al of niet met attestatie ingekomen. Het aantal groeit de laatste jaren aanmerkelijk — momenteel ongeveer 60.

Door de aanwezigheid van andere onderwijsinstellingen en grote ziekenhuizen is er ook nog een behoorlijk grote groep kamerbewoners; her en der over de stad verspreid, van tijd tot tijd van kamer verwisselend, lopen ze het gevaar buiten het leven der gemeente te komen staan.

Door binnenkomst van leden uit de plattelandsgemeenten en door overkomst uit andere kerken is de gemeente de laatste jaren m t een paar honderd leden toegenomen tot bijna 1800.

Problemen

Een vraag die met zo'n aantal opkomt, is: moeten we niet tot kerksplitsing in twee of drie zelfstandige gemeenten overgaan? Er is veel voor te zeggen. De kerkeraden krijgen dan meer overzicht in hun werk. Gemeenteleden leren in kleiner kring elkaar beter kennen. De predikanten en ouderlingen zijn op de vergaderingen der ouderlingen nu ook nog betrokken bij het wel en wee van de wijk waarin ze niet werkzaam zijn. Bij bizondere gebeurtenissen in het leven der gemeente is hun aanwezigheid en soms arbeid gewenst — bij splitsing kunnen ze zich beperken tot aandacht aan en arbeid in eigen gemeente.

Toch willen we voorlopig daartoe niet overgaan, omdat door de verdere uitbouw van de stad nog niet te overzien valt op welke plaatsen, uitgezonderd zuid, het gemeentelijk leven zich blijvend zou kunnen ontplooien en functioneren. Informaties dienaangaande bij andere kerken in Groningen hebben ons voorzichtig gemaakt. Bloei van; de ene en achteruitgang van de andere gemeente kan spoedig optreden, als verhuizing van oude naar pas geopende woonwijken nog volop plaats vindt. Daarbij kan bij splitsing de geestelijke ontwikkeling van elk der gemeenten in een eigen richting verlopen, terwijl bij handhaving van de eenheid ook deze ontwikkeling door één kerkeraad wordt geleid.

Hoelang we op deze ingeslagen weg zullen kunnen voortgaan is niet te zeggen, maar splitsing in zelfstandige gemeenten is het laatste waaraan we willen denken.

Problemen van praktische aard blijven niet weg.

Welke bevoegdheden hebben de twee wijk-kerkeraden in opzicht en tucht? Moeten zaken van deze aard steeds gezamenlijk besproken worden op de op vaste tijden bijeenkomende vergadering van; alle ouderlingen (zg. groot smal)? Kunnen de wijkker-keraden elk afzonderlijk kandidaten uit hun wijk stellen ter verkiezing van ouderlingen en diakenen? Kan in elke wijk afzonderlijk verkiezing plaats vinden van ambtsdragers uit eigen wijk voor eigen wijk en is approbatie door de andere wijk dan voldoende? Verkiezing door de gehele gemeente voor beide wijken geeft de moeilijkheid dat men broeders uit andere wijk niet of bijna niet kent.

Decentralisatie van taken en bevoegdheden binnen en buiten de kerkeraad is een vereiste. Een instructie dienaangaande is, ter doorzending naar de G.S., momenteel verzonden naar de P.S. v.h. Noorden.

Activiteiten

Een noodzaak is dat een dergelijk grote gemeente een actieve, levendige gemeenschap is en blijft. Het kerkbezoek, hoe belangrijk ook, kan niet de gemeenschap volledig laten functioneren. Overigens valt er over het kerkbezoek in beide diensten niet te klagen. Een zegen!

De kerkeraad grijpt elke activiteit aarx die aan de gemeenschap gestalte kan geven.

In een nieuwe wijk is een begin gemaakt met groepsbezoek — het samenkomen van enkele echtparen, zo mogelijk met kinderen, waarbij ook de wijkouderling aanwezig is, zonder dat deze de leiding heeft. Hij spreekt mee, luistert en observeert ongemerkt zijn wijkleden. Van tijd tot tijd komen de groepen van zo'n stadswijk in hun geheel samen om elkaar als wijk beter te Ieren kennen, een onderwerp te bespreken en voorstellen te doen die de kerkeraad bereiken en daar bespreking krijgen.

De diaconie bezit een commissie, onderling contact, die, meest bestaande uit zusters met enkele broeders, gezinnen, bejaarden, alleenstaanden bezoeken, die contact met anderen missen. In enkele wijken zijn onlangs broeders met vroegere ambtservaring aangezocht de predikanten in het onderhouden van contacten, bij dreigende vereenzaming, bij te staan.

Alle broeders en zusters boven de 70 jaar ontvangen in ieder geval rondom hun verjaardag bezoek van de wijkpredikant en een lid van de comm. onderling contact.

Ieder najaar worden alle broeders en zusters in sectieverbaryl samengeroepen om een avond rondom een vastgesteld onderwerp met elkaar van gedachten te wisselen. Van iedere avond wordt een rapport opgemaakt en verzonden aan de scriba. De kerkeraad bespreekt daarna de resultaten en voorstellen.

Vier vrouwenverenigingen en één mannen-vereniging bieden gelegenheid tot veelvuldig contact.

De jeugdouderlingen hebben een groep jongemensen van 20-30 jaar gevormd die na hun openbare belijdenis verder contact met de gemeente misten. Naast bijbelstudie en onderling gesprek „van huis tot huis” knopen ze contact aan met jongemensen die van buiten in de gemeente komen, bezoeken ook bejaarden en houden af en toe een etentje.

De jeugdouderlingen doen ieder in eigen werk hun pastorale arbeid onder de jeugd, bijgestaan door een jeugdconsulent die het organisatorisch werk verricht: contact met verenigingen enz. De jeugddiaken organiseert arbeid te verrichten door jongemensen onder zieken en bejaarden, rondom de feestdagen.

Het pastorale werk onder studenten wordt verricht door de studentenouderling die naast zich heeft een commissie studenten-v/erk. Deze commissie verricht contactbe-zoeken, houdt de (vele!) mutaties onder hen bij, vangt de eerstejaarsstudenten op en heeft plannen om elk najaar contact te leggen met de ouders van deze studenten. Voor catechisatieonderwijs heeft de commissie de studenten verdeeld in ouderejaars middelbare scholieren met jongere-jaars studenten én ouderejaarsstudenten en elk der wijkpredikanten een groep toegewezen. Door het contact met de wijkpredikanten, het houden van avonden aan de pastorie, wil men proberen deze groepen te integreren in het gemeentelijk leven. We dachten daarmee op een goede weg te zitten.

Voor het contact met de verdere jeugd is het van belang om in het verenigingsleven zoveel mogelijk variatie aan te brengen naar leeftijdsgroepen. Verenigingen voor jongelui van 12-14, 15-16, 17 en ouder bieden voor hen om de twee jaar een mogelijkheid om te „veranderen” en toch binnen het gemeentelijk leven een plaats te houden.

Op verzoek van enkele leden is een commissie in het leven geroepen die als commissie „kerk en maatschappij” de plaats van de kerk, kerkdienst, kerkleden enz. critisch wil bezien en de kerkeraad een rapport zal aanbieden ter bespreking.

Activiteiten genoeg.

Niet alle gelukken even goed. Maar ze zijn dan weer door betere te vervangen.

Daardoorheen doen de predikanten hun werk, op gevaar af dat ze in hun grote wijk steeds met dezelfde groepen gemeenteleden in aanraking komen. Goede samenwerking in een gemeente die één geheel wil blijven, is rqatuurlijk een eerste vereiste. Naijver is daarbij uit de boze. Broederlijk (en onder de predikantsvrouwen zusterlijk) contact moet bewust en gelovig en zelfverlooche-nend gezocht worden.

En dan is er van elkaar heel veel te leren!

En Gods zegen te verwachten!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.