+ Meer informatie

Verhouding Tot Andere Kerken

3 minuten leestijd

1. Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)

De synode besloot een antwoordschrijven te richten aan de generale synode van de ge-reformeerde kerken (vrijgemaakt) naar aan-leiding van de brief van de generale synode van Hoogeveen dezer kerken en het rapport van commissie II van die synode.

In het antwoordschrijven wordt o.m. ge-zegd: „Daarom hebben wij van onze zijde het contact zeker niet willen verbreken en wij zouden u met klem willen verzoeken, dat ook niet te doen. Wij vragen opnieuw, deputaten voor samenspreking te benoemen, met wie de zaken, die er tussen uw en on-ze kerken in geding zijn, vruchtbaar bespro-ken kunnen worden”.

2. Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt, bui-ten verband)

a. De synode gaf haar deputaten opdracht zich met de „Commissie Gemeenschap-pelijke Taken” van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt, buiten verband) in verbinding te stellen om te spreken over de verhouding tussen de kerken;

b. de synode sprak in verband met de toe-pasbaarheid van de regeling van art. 219 (Acta 1965/66) uit dat deze rege-ling voorlopig ook kan gelden ten aan-zien van de Gereformeerde Kerken (vrij-gemaakt, buiten verband);

c. de synode continueerde de regeling van art. 219 (Acta 1965/66) als voorlopige regeling met de volgende nadere bepa-lingen:

ad 1. na samenleven te lezen: „uitko-mende in de toelating van elkan-ders ongecensureerde leden tot elkanders avondmaalsviering, het aanvaarden van elkanders attes-taties en het van tijd tot tijd in de dienst des Woords laten voor-gaan van elkanders plaatselijke predikanten of van predikanten

Verhouding tot andere kerken - Financiële zaken

van andere plaatselijke kerken, waar hetzelfde nauwer samenle-ven tot stand gekomen is”.

ad 2d na zich te lezen: met bijstand van de deputaten naar art. 49 K.O. overtuigen.

3. Nederlandse Hervormde Kerk

De synode sprak naar aanleiding van een desbetreffende vraag van het breed mode-ramen van de generale synode van de her-vormde kerk uit dat zij „het niet juist zou vinden wanneer een plaatselijke hervormde kerk leden van onze kerken zouden inschrij-ven in plaatsen waar een christelijke gere-formeerde kerk is”.

4. Raad van Kerken

De synode sprak uit niet tot aansluiting bij deze Raad te kunnen overgaan omdat „bin-nen de Raad van Kerken helaas niet van een zodanige eenheid van belijden gespro-ken kan worden, dat de christelijke gerefor-meerde kerken zich in deze Raad in een eenheid van getuigenis en dienst zouden kunnen voegen naar binnen en presenteren naar buiten”.

5. Geredja Toradja Mamasa

De synode sprak uit dat de Garedja Toradja Mamasa behoort tot de kerken met welke correspondentie kan worden onderhouden in volledige zin.

6. I.C.C.C.

De synode besloot in afwachting van het resultaat van de gesprekken over verschil-lende ter synode genoemde bezwaren het lidmaatschap van de I.C.C.C. op de volgen-de synode nader te bezien.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.