+ Meer informatie

BOEKAANKONDIGINGEN

21 minuten leestijd

Wij hebben de laatste maanden nogal wat boeken ter bespreking toegezonden gekregen. Er liggen nog verschillende besprekingen van vorig jaar. We zullen aan het laatst-binnengekomene voorrang geven, maar beperken ons tot enkele regels per boek - helaas.

Kees van Baardewijk, Kaat, Keet en de Kezen. Rotterdamse vrouwen in opstand. Uitg. Bredewold, Wezep 1991. f 24,75.

Een overzicht van het leven van Kaat Mossel, van de tijd waarin ze leefde, hoe ze zich gedroeg als vurige Oranjeklant. Een boek met officiële verbalen en voor een deel onbekende feiten. Boeiend voor wie in de geschiedenis is geihteresseerd.

H. Jonker/E.S. Klein Kranenburg, Bijbel en Ervaring. Gesprekken over een theologisch leven (1940-1990). Uitg. Boekencentrum, Zoetermeer 1991. 192 blz. f 35,75 (paperback). Professor Jonker was een begenadigd prediker en een bekwaam theoloog. Dr. Klein Kranenburg heeft uit zijn mond, aan zijn ziekbed, opgetekend wat hij ervoer en wat hem bewoog. Het is een theologische autobiografie in gespreksvorm. Jonker kwam op voor de ervaring als vrucht van een gelovig antwoord op de openbaring. Dit is Jonker ten voeten uit, qua thematiek, qua verteltrant en qua bewogenheid met kerk en wereld.

G.D.J. Dingemans, Als hoorder onder de hoorders. Een hermeneutische homiletiek, Handboek Praktische Theologie. Uitg. Kok, Kampen 1991. 240 blz. f 45,—.

Een nieuwe, Nederlandse homiletiek. Prof. Dingemans heeft al meer belangrijke boeken op zijn naam staan. Dit boek brengt een heel veld in kaart en vat veel samen. Participatie in het heilsgebeuren is het kernwoord. De mensen in de kerk hebben het heil reeds. Zij hebben verheldering nodig: omtrent zichzelf en omtrent het heil. Zij zelf en het heil zijn afwisselend uitgangspunt. Vandaar de ondertitel: een hermeneutische homiletiek. Ook wie over dit uitgangspunt anders denkt, kan veel uit dit boek opsteken. Elders zal ik er dieper op ingaan.

J.A. Knepper sr., Een geestelijk huis van levende stenen. Gemeenteopbouw in de praktijk rond het jaar 2000. Uitg. Oosterbaan & Le Cointre, Goes 1991. 152 blz. f 16,75. In de serie Pastoraal Perspectief.

Een boekje in de bekend geworden serie. Het gaat over de praktijk van het gemeenteleven. Er vindt een kritische doorlichting plaats en er worden waardevolle voorstellen aan de hand gedaan. De Heilige Geest en de organisatie staan niet tegenover elkaar. Dat wordt als these gesteld en praktisch uitgewerkt. Men hoeft niet alles over te nemen om toch van dit boekje profijt te kunnen hebben.

H. Visser, Geloof en wedergeboorte. Uitg. Kok Voorhoeve, Kampen 1991. 72 blz. f 14,90. De schrijver is hervormd predikant in Katwijk. Hij wordt dikwijls voor spreekbeurten gevraagd en behandelt dan praktische onderwerpen uit het kerkelijke en geloofsleven. Dit boekje in de bekende Reformatie Reeks is, lijkt me, uitwerking van zo’n referaat. We worden door het geloof wedergeboren. Dat is de grondstelling. Die is bijbels en wordt vanuit onder andere Calvijn en Kohlbrugge toegelicht. Een helder, praktisch boekje. Wie met dit onderwerp bezig is, kan er veel aan hebben, door het bijbels gehalte ervan.

Jan-Peter van den Toren, ”Van loonslaaf tot bedrijfsgenoot” - 100 jaar christelijk-sociaal denken, medezeggenschap en sociale zekerheid. Uitg. Kok, Kampen 1991. 143 blz. f 32,50.

Dit boek doet verslag van 100 jaar christelijk-sociaal denken, medezeggenschap en sociale zekerheid. Ontwikkelingen met betrekking tot dit thema worden beschreven. Telkens is er een uitvoerig citaat uit een rede of artikel van een van de voormannen. Een boek dat een goed inzicht geeft in de geschiedenis van de thema’s. Als zodanig is het een basis om verder te denken!

L.M. Vreugdenhil, Ontmoetingen met Jezus. Bijbelstudies over geloof en discipelschap. Uitg. Boekencentrum, Zoetermeer 1991. 125 blz. f 19,50 (paperback).

Een boekje met bijbelstudies over geloof en discipelschap. Het zou me niet verbazen als de inhoud teruggaat op preken. Van één hoofdstuk wordt dat met nadruk gezegd. Voor mijn besef biedt het meer stof tot meditatie dan dat het echt voor Studie is. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met vragen voor bezinning en gesprek.

Ch. Fahner (eindred.), Taal voor welzijn. Vijverberg-serie. Uitg. Kok, Kampen 1991. 128 blz. f 29,90.

In de Vijverberg-serie is een nieuw deel verschenen, waarin de taal centraal staat. Van zeer onderscheiden gezichtspunten uit wordt de taal belicht. De hoofdstukken van dr. Fahner ”Taal voor welzijn” en ”Van taal tot welzijn” Spraken mij het meeste aan.

Alie Hoek-van Kooten, Trouw en teder. Seksualiteit in het huwelijk. Uitg. Kok Voorhoeve, Kampen 1991. 112 blz. f 19,90.

Een boekje over seksualiteit in het huwelijk. Aanwijzingen voor de omgang met elkaar, overdag en in de slaapkamer. Er wordt open en ontspannen over geschreven. Het is goed dat dit onderwerp zo aan de orde wordt gesteld. Het kan echtparen helpen erover te spreken, met elkaar. Ambtsdragers kunnen gemeenteleden op dit boekje wijzen.

Ds. M. Drayer e.a., In de ruimte van het Evangelie. Chr. Geref. Kerk Hilversum-Oost. 182 blz. f 25,—. Verkrijgbaar bij S. Rouvoet, Vaartweg 45b, 1211 JE Hilversum.

De geschiedenis van de Christelijke Gereformeerde Kerk van Hilversum-Oost gedurende veertig jaar. Ook de voorgeschiedenis wordt verteld. Een boeiend overzicht van gebeurtenissen en van activiteiten, toen en nu. Fijn dat de plaatselijke kerkgeschiedenis ook aandacht krijgt.

M. van Campen, Martin Bucer. Een vergeten reformator. Uitg. Boekencentrum, Zoetermeer 1991. 103 blz. f 16,50 (paperback).

Een interessant boekje over Bucer. Deze komt steeds meer in de belangstelling. Het boekje is een biografie met enkele kernpunten uit Bucers theologie. Als introductie welkom!

C. van Buchern, Landbouw van vooruitgangsstreven naar gerechtigheid. Marnix van St. Aldegondestichting, wetenschappelijk studiecentrum R.P.F., Postbus 302, 8070 AH Nunspeet. 176 blz. f 19,90.

Een rapport van de Marnix van St. Aldegondestichting. Het bevat een uitgewerkte landbouw-politieke visie en wijst de richting voor een verantwoorde ontwikkeling van de landbouwsector en het landbouwbeleid. Het boek is kennisneming ten volle waard.

J.P. van Riessen, Nihilisme op de grens van filosofie en theologie. Uitg. Kok. Kampen 1991. 223 blz. f 49,50.

Een proefschrift verdedigd aan de theologische faculteit in Groningen. De filosoof Weischedel, de theoloog-filosoof Tillich en de theoloog Barth worden besproken. Het boek eindigt met ”verantwoorde oppositie” tegen het nihilisme!

F. van Deursen, Ruth - Klaagliederen - Esther. Uitg. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam 1991. 355 blz. f 58,90.

Een verrassend deel in de bekende serie De Voorzeide Leer. Ds. Van Deursen is een bekwaam uitlegger van het Oude Testament. We waarderen dit boek zeer. Elk van de drie besproken bijbelboeken gaat open in dit commentaar. Het is niet te zeggen welk van de drie het beste is. Ze zijn alle drie uitstekend.

A. van de Beek, Wonderen en wonderverhalen. Uitg. Callenbach, Nijkerk 1991. 276 blz. f 44,50.

Een nieuw boek van de Leidse dogmaticus. Niet zo eenvoudig om te lezen. Wonderen zijn gebeurd en gebeuren nog. Niet om ons geloof erin te funderen, wel om het erdoor te laten bevestigen. De auteur heeft wel een lange weg nodig om tot deze conclusie te komen. De voetangels en klemmen van het historisch-kritisch denken worden niet vermeden. Een boek dat te denken en te discussiëren geeft, al had het wat mij betreft, wel wat eenvoudiger geschreven mogen worden.

H.F. Kohlbrugge, De beloofde Christus. Uitg. De Groot Goudriaan, Kampen 1991. 89 blz. f 14,90.

Zeven preken van Kohlbrugge, waaronder een uit het Nieuwe Testament. Ze zijn gehouden tussen 1847 en 1849. Voluit Kohlbrugge. Christus in het middelpunt. Soms enigermate geforceerd. Drs. Olbertijn zorgde voor een goed leesbare vertaling.

Drs. A. Kamsteeg, Conflict op conflict. Uitg. De Vuurbaak, Barneveld z.j. (1991). 149 blz. f 23,75.

Dit is een boek over het wereldgebeuren en over de berichtgeving daarover. Meer nog is het een boek dat de gebeurtenissen in het perspectief van het Koninkrijk wil zetten. Soms hindert de te grote verscheidenheid van gezichtspunten. De auteur is een bekwaam commentator. Die gave combineert hij hier met reflectie op de berichtgeving.

Walter Goddijn, Democratie en Christendom. Veertig jaar sociologie van kerk en godsdienst. Uitg. Kok Agora, Kampen 1991. 179 blz. f 30,—.

De schrijver is hoogleraar sociologie geweest en progressief rooms-katholiek. Hij heeft hier negen opstellen (voordrachten) gebundeld over sociologische aspecten van de kerk, over communicatie en propaganda en over sociologie en kerkvernieuwing. Er staan oudere en recente opstellen in. Een wat gevarieerd geheel, dat soms wel erg met het verleden bezig is.

Kerk en theologie, 42 (1991, nr. 4), werd ons toegezonden. Speciaal gewijd aan de upstanding. Het tijdschrift is een uitgave van Boekencentrum, Zoetermeer. f 66 — per jaar. De auteurs gaan soms kritisch in op het standpunt van de nota van de Ned. Herv. synode. De toon van de bijdragen is welwillend naar de standpunten van onze tijd, in elk geval niet fundamenteel kritisch.

Postille 1991 - 1992. Uitg. Boekencentrum, Zoetermeer 1991. 235 blz. f 45,—.

De bekende Postille, met een overzicht over opvattingen met betrekking tot ”Spreken bij een uitvaart”! Geen homiletische oogst ditmaal, wel een methodische preekkritiek, zoals die in Kampen (Oudestraat) wordt toegepast. Deze serie heeft haar eigen plaats.

H.A. Hofman, Sporen in de schemer. Contouren van gereformeerd bestaan op de drempel van de 21 e eeuw. Uitg. De Banier, Utrecht 1991. 430 blz. f 49,50.

Dit boek is mooi uitgegeven, maar moeilijk te typeren. Het bevat een stuk cultuurgeschiedenis, en dogma- en kerkgeschiedenis. En dat door elkaar heen. Ik weet niet precies voor welke doelgroep het is geschreven. De schrijver laat duidelijk merken dat hij dogmatisch tot de Gereformeerde Gemeente behoort. Hoeveel er ook in dit boek is verwerkt, het biedt mij geen duidelijke handreiking, wel breed opgezette informatie.

A. Peters, Geloven kost wat! Als het om de diakonale roeping gaat. Uitg. Boekencentrum, Zoetermeer 1992. 122 blz. f 19,90.

Dit is een populair geschreven boekje, waarin allerlei facetten van het diaconale werk van de gemeente, zowel door ambtsdragers als door gemeenteleden verricht, worden besproken. Overzichtelijk en helder vindt men samengevat, dikwijls met verwijzing naar anderen, wat er zo al rondom het diaconaat te doen is.

C.A. van Peursen, De Naam die geschiedenis maakt. Het geheim van de bijbelse Godsnamen. Uitg. Kok, Kampen 1991. 161 blz. f 32,50.

In dit boek geeft prof. Van Peursen in zekere zin een vervolg op zijn boekje ”Hij is het weer”. De basis is dezelfde. God is een transcendente dimensie aan ons bestaan. Hoewel het boek van de mens uit is geschreven, is er iets meer ”van boven” in dan in het eerste boekje.

N.C. van der Voet, Waarom moet i k altijd helpen? Over zelfhandhaving en zelfverloochening. Uitg. Boekencentrum, Zoetermeer 1991. 140 blz. f 21,—.

Dit boek bespreekt een thema waarover nog niet zoveel is geschreven in onze kring. Dat gebeurt op een heldere manier en met veel voorbeelden. Mij trof dat de psychologie voorop gaat. De Bijbel komt wel wezenlijk ter sprake. Toch is er uit onze kring wel materiaal dat, indien het verwerkt was, het betoog wat markanter had kunnen maken. Er zitten nogal wat herhalingen in dit boek. Niettemin een boek om ter hand te nemen ook met het oog op de praktijk van het ouderlingschap.

P. Lok, De kleine profeten. Bijbelstudies over Hosea t/m Maleachi. Uitg. De Vuurbaak, Barneveld 1992. 184 blz. f 19,75.

Dit is de vijfde druk van een beknopt, maar leerzaam en handzaam commentaar op de twaalf kleine profeten. Overzichtelijk, en van vragen voorzien, blijkt dit boekje zijn weg gevonden te hebben.

M. van den Berg, De laatste eer. Over het voorbereiden van het laatste afscheid. Uitg. Meinema, Zoetermeer 1991 (Ter Sprake 59). 88 blz. f 14,90.

Op eenvoudige wijze worden hier alle vragen rond begrafenis en crematie besproken. Het boekje telt 24 hoofdstukjes. Wie anderen met het oog op een begrafenis wil helpen, vindt hier in elk geval alle ”aandachtspunten” besproken.

Ds. J. van Amstel, Als je alleen staat. Uitg. Groen, Leiden 1991. 83 blz. f 18,50.

Een boekje over de ongehuwden. Schaduw- en lichtzijden, voor- en nadelen worden besproken. Vooral op het aanvaarden en dienstbaar zijn wordt de nadruk gelegd. Ik denk dat alleenstaanden ter overweging er iets aan kunnen hebben. Als een van hen het geschreven had zou de inhoud er toch anders hebben uitgezien.

R. Willering-Kloeze, Een nieuwe naam. Gedichten. Uitg. Bredewold, Wezep 1991. 55 blz. f 10,—.

Dit boekje bevat ongeveer vijftig gedichten. Ze zijn zeer eenvoudig, soms ontroerend, en getuigen van aanvechting en geloofsvertrouwen. In de goede zin van het woord stichtelijke lectuur.

A. van Harskamp (red.), Verborgen God of lege kerk. Theologen en sociologen over secularisatie. Uitg. Kok, Kampen 1991. 156 blz. f 32,50.

Deze bundel bevat de tekst van referaten die op een symposium aan de V.U. zijn uitgesproken door theologen (Berkhof, Häring en Houtepen) + de commentaren van sociologen daarop. Het boek is een fors gevecht en tegelijk een flinke spraakverwarring. Theologen en sociologen spreken op een verschillende golflengte. Theologen willen sociologen tegemoet komen, maar worden juist daarin door de sociologen gepakt. Het is bijna vermakelijk en tegelijk triest om te zien hoe de laatsten de eersten op hun plaats zetten; dat wil zeggen hen oproepen voor hun zaak te staan. Het boek bevat veel moeizame herhalingen. Als niet-ingewijde wordt men er niet zoveel wijzer van, behalve dan dat men telkens weer merkt dat theologen van deze geestelijke kleur niet tegen de sociologen op kunnen.

H.A.J. Wegman, Riten en mythen. Liturgie in de geschiedenis van het Christendom. Uitg. Kok, Kampen 1991. 408 blz. f 65,—.

Het spijt me dat ik met een aankondiging moet volstaan. Dit boek is een totale herschrijving van de geschiedenis van de christelijke eredienst, uit 1977. Het eerste deel schetst de belevingswereld van de liturgie. Het tweede deel de liturgieën uit Oost en West, de Reformatie en de laatste tijd. Het is een boek dat gevoelsbelevingen schetst, hoofdlijnen trekt en detailinformatie geeft, in een merkwaardige afwisseling. De historicus is tegelijk kritisch. Hij verwijst naar de bronnen en overzichten daarvan of commentaren daarop. Met name in die verwijzingen gaat hij op eigen wijze te werk. Soms mist men bepaalde boeken in een bepaalde context. Dan weer wordt men verrast door wat men niet had verwacht. Hoe dit alles ook zij, een boek van een eigen stijl naast wat er op dit gebied is verschenen.

C. van der Leest, Het spreekt niet vanzelf. Uitg. De Vuurbaak, Barneveld 1991. 96 blz. f 18,75.

De schrijver heeft in ”De Reformatie” tal van columns gepubliceerd. Deze zijn, hier en daar herschreven, hier bijeen gebracht, onder negen verschwende thema’s. Deze lopen zeer uiteen. Deze columns kun je niet recenseren, alleen typeren. De schrijver denkt over zijn onderwerp hardop na, maakt het probleem in de oplossing doorzichtig en wil er voor zichzelf iets uit leren. Deze les (beschamend en stimulerend) geeft hij anderen mee.

L.C. Baak e.a., Als iemand bij u ziek is GSEV-reeks nr. 22. Uitg. De Vuurbaak, Barneveld 1991. 64 blz. f 14,90.

In deze bekend wordende reeks nu een deeltje over ziekte (en gezondheid), geschreven door een arts, een econoom, een predikant en een adjunct-directeur van een sociale academie. De (ethische, economische en wijsgerige) bijdragen zijn de moeite waard, hoewel wat fragmentarisch. De predikant schrijft over Jacobus. Het zou gaan om psychische zwakte, niet om lichamelijke ziekte. Stof om over na te denken.

Lies Boven-Boonstra, Het Hooglied - een geschenk. Uitg. De Vuurbaak, Barneveld 1991. 40 blz. Gebonden f 15,90.

Gedichten op verzen en rond thema’s van het Hooglied, in een aansprekende taal gebruikt.

Dr. R. Bons-Storm, e.a., Beweging in macht. Vrouwenkerk in Nederland? Uitg. Kok, Kampen 1991. 114 blz. f 19,90.

Een boekje over het onderwerp vrouwenkerk, met veel informatie uit verschwende landen. Wie de term (en het verschijnsel) niet kent, komt er heel wat over te weten. Dit boekje maakt duidelijk dat de vrouwenbeweging een vaste Strategie volgt, niet zonder zelfkritiek en onderlinge discussie. Wel met een duidelijk doel: triumferen na te zijn vernederd. De notie dienstbaarheid ligt onder dit actieplan verscholen. Alles wordt overhoop gehaald.

Dr. J.P. Versteeg, Het gebed volgens het Nieuwe Testament. Uitg. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam, f 21,90.

We zijn blij dat dit fijnzinnige boek met bijbeluitleg over het gebed nu weer verkrijgbaar is. Met weemoed denken we eraan dat het vier jaar is geleden dat de auteur ons is ontvallen.

L. Strengholt, Steentje in de vijver. Uitg. Drukkerij Vijlbrief, Haarlem 1991. 79 blz. f 14,50. In dit boekje zijn 33 artikeltjes gebundeld, die de auteur heeft geschreven in het blad van de Bond van vrouwenverenigingen ”Contact”. Het zijn prachtige stukjes: kort, kernachtig, tot nadenken stemmend, stimulerend en vroom. Elk stukje is een schot in de roos. Zo maar dingen en momenten en ervaringen uit het gewone leven, doorlicht tot op de Bijbel en de God van de Bijbel. Opnieuw trof me hoeveel we als kerken in deze broeder hebben verloren. Zijn dochter schreef een kort Voorwoord. Aangrijpend. Dit boekje behoeft geen aanbeveling. Het vindt zijn weg zeker.

J.C. Ryle, Het hart van het christelijk geloof. Samengesteid en ingeleid door ds. A. Baars en ds. K. ten Klooster. Uitg. Groen, Leiden 1991. 172 blz. f 29,95.

Dit is een boek van een anglicaanse, gereformeerde bisschop (1816-1900). Hij is bewogen met mensen en preekt tot hun behoud, recht op de man af. De toespraken zijn pastorale verhandelingen over onderwerpen uit de geloofsleer, thema’s die het hart van het christelijk geloof èn van het mensenleven raken. Er worden veel bijbelteksten in aangehaald en besproken. Onderwerpen als: Onze zonden, Vergeving, de Heilige Geest, Het geloof, Volharding, komen pakkend aan de orde. Opvallend is de bewogen wijze waarop mensen de weg naar God wordt gewezen. Ook treft ons hoe uitvluchten en voorwendsels om zich niet te bekeren, worden ontmaskerd! Een diep geestelijk boek dat leiding geeft aan mensen die zoekende zijn, en die nog niet zoekende zijn. Een boek dat uit liefde en ernst is geschreven en een appel inhoudt tot bekering. Zeer leerzaam.

Dr. W.F. van Stegeren, Sociale pedagogiek en levensbeschouwing Een waardevolle relatie. Uitg. Kok, Kampen 1991. 107 blz. f 19,50.

Dit boek heeft onzes inziens een tweeledig doel, namelijk een inleiding te geven tot de sociale pedagogiek. Verschillende stromingen en ontwikkelingen in dit vak worden besproken. Er zit een heel stuk wetenschappelijke informatie en oriëntatie in dit boek. Daarnaast is er de component levensbeschouwing in het vak zelf. We vinden op de bladzijden 85-91 een aantal essentiële gegevens hiervoor. De schrijfster gaat uit van de mens als het beeld Gods, van de mens als historisch wezen. en van de aandacht van de Mensenzoon voor lijdenden. armen en onderdrukten. Vanuit deze mvalshoek wordt het christelijke element nader uitgewerkt. Deze twee doelstellingen maken het boek op zijn mmst gecompliceerd, om niet te zeggen: enigermate tweeslachtig. Mij zou hebben toegesproken, als het bijbels getuigenis ook verticaal doorgetrokken was in dit boek. Het bestaat nu vooral in een horizontale vertalmg. Het boek is niet als introductie opgezet. Toch is het dat in feite wel. De lezer neme het ook als zodanig.

A.A. Spijkerboer, Nu rijst uit elke nacht een morgen. Bijbels dagboek. Uitg. Kok, Kampen 1991. 365 + 6 blz. f 32,50.

Een voornaam, gebonden uitgegeven dagboek van de bekende Amsterdamse hervormde predikant. Het boek is van groot formaat, en flink lettertype. Er staat heel wat op een bladzijde. Elke dag wordt er (een stuk van) een hoofdstuk (groter of kleiner) behandeld. De Psalmen en de Evangeliën, Genesis en de Brieven komen aan de orde. Incidenteel ook andere gedeelten. Hoe dit boek te typeren? Als een heldere. nuchtere doorlichting van het Schriftgedeelte, waarbij steeds weer treft, dat God gewone mensen, met hun zonden en boze streken. genadig is. God zet Zijn plan door. De lezer moet zelf maar zien, wat hij met de uitleg doet. Hij kan ervan leren en erover mediteren. Een dagboek dat bijbelstudies in hoofdpunten bevat, soms verrassend, soms ook wat erg zakelijk. Niettemin overheerst het licht van Gods nieuwe dag over het donker waarin mensen door hun zonden terechtkomen. Een dagboek anders dan vele andere.

Johannes van der Kemp, Drie bevindelijke brieven over de rechtvaardigmaking Uitg De Groot Goudriaan, Kampen 1991. 83 blz. f 16.90.

De auteur is de bekende schrijver van een verklaring op de Catechismus. Hij leefde van 1664-1718. Hij heeft als pastor enkele brieven geschreven over de rechtvaardigmaking. Hij deed dat om mensen meer licht te geven over de leer en de beleving van dit geloofsstuk. De brieven zijn pastoraal opgezet. Zij behandelen allerlei ervaringen rondom (het geloof in) de rechtvaardiging. Eigenlijk is er niet zo veel van dit soort lectuur voorhanden. We zouden het geschrift willen noemen: praktisch, pastoraal, bevindelijk.

Dr. F. van der Pol, Duistere Middeleeuwen in het licht Kerkgescheidenis van de Middeleeuwen. Een aanbeveling voor wie de Reformatie zijn toegedaan. Kamper Bijdragen 31. Uitg. De Vuurbaak, Barneveld. 60 blz. f 13,40.

Dit is een uitgebreide versie van de rede waarmee de auteur zijn ambt heeft aanvaard in Kampen (vrijgemaakte universiteit). Het onderwerp is ”De Middeleeuwen, hun betekenis voor de Studie van de Reformatie”. Ik kan alleen maar zeggen dat dit een bijzonder knappe rede is, die van grote kennis van zaken getuigt en een studiegebied bestrijkt, waarvoor ook in protestantse kring belangstelling komt. Het lijkt mij van grote betekenis dat dit veld door reformatorische theologen (niet alleen kerkhistorici) onderzocht wordt. Hier worden bronnen aangewezen en aangeboord, die van dienst kunnen zijn!

Greg Officer, Praktisch christen-zijn. Een Studie over de Jakobus-brief voor vromen en radicalen. Uit. Kok, Kampen 1991. 46 blz. f 9,90.

Een beknopte studie over Jakobus. Verhelderende toelichtingen voor het persoonlijk lezen en het gezamenlijk bestuderen; soms te beperkt om dieper inzicht te geven in het probleem van de tekst. Het valt mij moeilijk dat oudtestamentische teksten (uit Job en de Psalmen) geciteerd worden onder het kopje: Joodse wijsheid.

DE REDACTIE ONTVING…..

Van Boekencentrum, Zoetermeer:

Drs. R. Schoonhoven, drs. P.J. Verhagen, ….Met lichaam en ziel…. Twee psychiaters over hun theorie en praktijk. f 29,90.

Drs. R.H. Kieskamp, Ontwaken, als de moerbeziënbomen ruisen. f 14,50.

Drs. L. van Driel e.a., redactie, Open Boek. Nadere uitwerking van de Open Brief, f 17,-.

Dr. T. Brienen, Oriëntatie in de liturgie, deel 3. f 24,50.

W. van Grootheest, red., Gereformeerden en het gesprek met de cultuur, met bijdragen van 13 oud-leden van CSFR, f 33,50.

Dr. O.J. van der Ploeg, Pastoraat onder druk. Een onderzoek naar de pastorale benadering van patiënten die een operatie wegens borstkanker hebben ondergaan. f 35,—.

Van Buijten & Schipperheijn, Amsterdam:

Ds. C. Vonk, De Openbaring van Johannes, in: De Voorzeide Leer, deel I z. f 33,90.

Drs. Marijke Amesz, In drie golven. Geschiedenis en verschijnselen van de charismatische beweging. f 22,90.

Johan Klein. Emmaüsganger (dichtbundel). f 19,50.

Jac. Lelsz, Het ingekeerde, zwijgzaam wit (dichtbundel). f 12,50.

Van Uitgeverij Groen, Leiden:

Drs. E.F. Vergunst, drs. G. Dekker-van der Kuil, Tussen Mij en u. De betekenis van de doop aan kinderen. f 9,95.

R.H. Matzken, Charisma in golven en John Wimber als vader van de derde golf, f 14,95.

Ds. D. Rietdijk, Woorden uit het Woord. Toelichting op een veertigtal begrippen uit de Bijbel en de geloofsleer. f 19,95.

Dr. W.H. Velema, Een lied in de levensavond. Meditatieve gedachten bij het ouder worden over Psalm 71. f 14.95.

Van Kok, Kampen:

Bruinsma, Wonderen. f 19,50.

Congresbundel 1990. Reformatie in meervoud. f 25,—.

Westland, Evangelie naar Johannes, f 12,90.

Drs. P. de Vries, Het onfeilbare Woord. f 45,—.

Schoonenberg, Geest Woord Zoon. f 52,—.

Visser. Zacharias Ursinus. f 32,50.

Berg, De dominee heeft een beroep. f 15,90.

Vreekamp, Onbedachte verhouding. f 17,75.

Horen en zien (Knijff/Neven). f 42,50.

Jaarboek Gereformeerde Kerk, 5. f 35,—.

J.H. Velema, Evangelische oogst. f 24,90.

Van Living Bibles Holland, Zevenhuizen (ZH):

In Vogelvlucht, een ontdekkingsreis door Het Boek.

Onderweg met Jezus, een fotoreis door het Heilige Land.

Mijn eerste boek, kinderbijbel (met plaatjes).

Van Uitgeverij Meinema, Zoetermeer:

H.M. Vroom, redactie. De god van de filosofen en de god van de bijbel. Het christelijk godsbeeld in discussie. Met bijdragen van dr. H.J. Adriaanse, dr. Th. de Boer, dr. H.M. Vroom, dr. J. van der Hoeven, dr. P. Jonkers, dr. B.H. Vedder, dr. L.J. van den Brom, f 27,50.

M.A. Maurice, S.J. Noorda, redactie, De onzekere zekerheid des geloofs. Beschouwingen in het spanningsveld van geloven en denken. Met bijdragen van dr. H.S. Versnel, dr. Th. de Boer, dr. H.M. Kuitert, dr. A. Willems, dr. A. van den Beukel, dr. D.M. Schenkeveld, dr. P. Kloos, dr. H.M. Vroom. f 27,50.

Van Oosterbaan & Le Cointre, Goes:

Ds. P. Groenenberg, Gewapende ambtsdragers. Pastoraal Perspectief nr. 16. f 14,50.

J. Veenstra, Van peuter tot puber. De sexuele opvoeding van het jonge kind, f 22,50.

Van Vereniging van Regionale Christelijke Gereformeerde Studiekringen, Kerkstraat 125, 3882 BP Putten: De grenzen van het medisch handelen. Referaten van drs. G.L. Born en drs. J. Toorman op conferentie mei 1990.

Van Vereniging ”Schrift en Getuigenis”; blad ”Waarheiden Eenheid”, Hertenkruid 6, 2914 TD Nieuwerkerk aan den IJssel:

Drs. M.J. Arntzen, Gezag van de Bijbel. Waarde van de belijdenisgeschriften.

Drs. J.M. Batteau, De Bijbel op mijn tafel.

Drs. O. Mooiweer, De belijdenis in mijn leven. f 3,—. Brochure.

Van De Vuurbaak, Barneveld:

Dr. A.J. Verbrugh, Nederlandse levensstijl en taal in het verenigde Europa. Met woord vooraf door dr. G. Puchinger, f 17,50.

Bijbels Dagboek 1992. Kracht voor elke dag. f 15,90. (Ondertitel voorheen: Kracht van hunne kracht). Mr. E. Bos, mr. D.A.C. Slump, Rechtspraak binnen bereik. Kanttekeningen bij een nieuwe structuur van de rechterlijke organisatie. Groen van Prinstererreeks nr. 67. f 14,90.

Dr. M. te Velde, Gemeenteopbouw, deel I. Doelgericht en samenhangend werken in de christelijke gemeente. f 16,75 (paperback).

Drs. P. Dijkstra e.a., Een zelfstandige overheid in een sterke samenleving. Gr.v.Prinstererreeks nr. 68. f 16,90.

Jetze Baas, Je groeit in liefde. Over liefde en seksualiteit. Voor kinderen van 8-12 jaar, en hun ouders. f 17,50.

Tom Bower, Albert krijgt de beeldbuiskolder. Prentenboek. f 15,90.

Van Willem de Zwijgerstichting, Postbus 10049, 7301 GA Apeldoorn:

Prof.drs. H.M. Ohmann, Behouden door Jezus Christus of door volbrenging van de Thora? Een bijdrage in de actuele discussie met betrekking tot de verhouding van de Kerk en Israël, f 8,60.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.