+ Meer informatie

BOEKBESPREKING

3 minuten leestijd

De uitgeverij W. M. den Hertog te Utrecht laat van tijd tot tijd handige leesboekjes het licht zien, historische verhalen, bekeringsgeschiedenissen, enz., allen in eenzelfde, niet te groot formaat. Wij troffen daaronder: „Een waar en treffend verhaal van Gods vrije genade in den Heere Jezus Christus bewezen aan een jongeling op zijn reis naar Oost Indië." Vroeger hield men van lange titels, en de titels van de her-uitgegeven werkjes heeft de uitgever onveranderd gelaten. Wij hebben genoemd boekje in onze jonge jaren eens met veel ontroering gelezen, het deed ons goed het weer in handen te hebben. Wat komt het vrije van Gods genade en het ontdekkende werk van de H. Geest hier zuiver en schriftuurlijk tot uiting. Dat moeten onze jongens en meisjes maar eens lezen, men hoort er tegenwoordig zo weinig van!

„Het leven en sterven van Mr. Justus Vermeer, " tijdgenoot van ds. J. Koelman en overleden 11 mei 1745, is ook een zeer lezenswaardig geschrift. Predikant is hij niet geweest maar wel een plant en hoeksteen in het Huis Gods. Als ouderling hield hij „oefeningen", bij welke gelegenheden hij ook de catechismus verklaarde, een kostelijk werk, dat later in druk is verschenen en velen tot zegen is geweest.

Hetzelfde werkje bevat: , , 's Heeren lof verkondigd uit de kindermond" handelend over een meisje van 14 jaar wonend te Leiden, dat in 1664 door de pest werd bezocht en aan deze toen veel voorkomende ziekte ook stierf. Een sterven echter, dat een doorgang was tot het eeuwige leven.

Over ds, Bernardus Smytegelt verscheen bij dezelfde uitgever een herdruk over diens leven en sterven, geschreven door Pieter

de Vrieze. De Vriese — hij schreef zijn naam met een s — die grote eerbied voor zijn overleden leraar had, vertelt hier in 't kort de gehele levensloop van ds. Smytegelt, zijn getrouwe dienst in het werk des Heeren, zijn uitmuntende gaven, ontmoetingen, ziekte, sterfbed en begrafenis. Van dit geschrift, hebben velen, die later over ds. Smytegelt geschreven hebben (o.m. Prof. dr. J. M. A. de Vrijer) een dankbaar gebruik gemaakt. De gedachtenis des rechtvaardigen blijft en zal tot zegening zijn.

Bij de uitgever W. M. den Hertog zijn een aantal „Bekeringsgeschiedenissen" verschenen die we hieronder in 't kort zullen opsommen. Bekeringsgeschiedenissen moet men niet lezen om daaruit vast te stellen, dat het met ons op dezelfde wijze moet gaan om tot genade te komen. De Heere houdt met Zijn volk onderscheidene wegen en leidingen die alle verschillend zijn. Dat komt ook in deze boekjes uit. Genade voor recht ligt aan al deze werkjes ten grondslag. Daarom is het nuttig ze te lezen, ook voor jonge mensen.

Het verhaal van E. de Goede, de scheepstimmerman te Doesburg vertelt ons, dat deze jongeman met zijn meisje in één week krachtdadig door 's Heeren werk werden ontdekt, drie jaar daarna huwden en samen voor de Heere mochten leven. Eva van der Groe (zuster van ds. v. d. Groe) beschrijft (1749) in treffende woorden, hoe de Heere haar te sterk werd, als ook Dirk Verhey, (1858) die er een laatste woord aan zijn familie en betrekkingen aan toevoegt.

Petronella Lammens (1844—1882) te Zegwaard doet het in briefvorm; een aangrijpende geschiedenis is ook die van Bartholomeus de Jong, algemeen bekend onder de naam van „De Koddeboer", beschreven door Th. Kousebroek, Evangelist te 's-Gravenhage.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.