+ Meer informatie

VRAGENBUS.

3 minuten leestijd

B. te H. vraagt:

Op welken grond moeten wij de loterij veroordeelen? Is het af te keuren lootjes te koopen, waarvan de opbrengst dienen moet voor één of ander goed doel; als het bij den kooper dus niet gaat om verrijking ten koste van anderen.

Antwoord: Lot is een buitengewone godsdienstige handeling, waarbij de beslissing gevraagd wordt aan God. Uit de geschiedenis van ]ona en Esther blijkt, dat het lot veel gebruikt werd bij de heidenen.

Men onderscheidt 3 soorten van lot.

Ie. Het lot van openbaring. Hiervan hebben we een voorbeeld bij de Urim en Tummim. Vermoedelijk waren het twee steenen, waarmede de hoogepriester de Goddelijke beslissing moest inroepen van schuld of onschuld of wilt ge het liever anders, van recht of onrecht. In alle gevallen is dit wel zeker, dat die steenen verband hielden met de rechterlijke bediening, waarnaar hun namen wijzen, licht en recht, waarom de borstlap wel genoemd werd: borstlap des gerichts. Waarschijnlijk werd er het lot mee geworpen onder aanroeping van den Naam des Heeren.

2e. Het lot van raadpleging. Daarop wijst Jozua : 7.

De geschiedenis van Achans diefstal, die door middel van het lot uiteindelijk werd aangewezen. Eerst werd immers de stam van Juda geraakt, daarna het geslacht van Zarchi. Toen Zabdi en eindelijk Achan.

3e. Het lot van verdeeling. Denk aan de uitdrukking in Luk. 1 : 8 en 9. „En het geschiedde dat, als hij het priesterambt bediende voor God in de beurt zijner dagorde, naar de gewoonte der priesterlijke bediening hem ten lote was gevallen, dat hij zou ingaan in den tempel des Heeren om te reukofferen.

Dit lot der verdeeling vindt ge ook bij de verkiezing van Matthias.

Alleen geoorloofd voor den christen is het lot der verdeeling, waar Spr. 18:18 wel op zal zien: et lot doet de geschillen ophouden.

Amesius, 1576—1633, die als goed Calvinist nog deel nam aan de Rem. leergeschillen, zegt van het lot van verdeeling: „Dit lot is een bede om een goddelijk getuigenis tegenover bloot gebeurlijke zaken tot het doen opheffen van strijd."

Het lot is geoorloofd in uiterste noodzaak, bij het besef van goddelijke beslissing, waarbij geloof uitgesloten is en wat betreft een rechte zaak.

Alle hazardspelen zijn daarbij veroordeeld, omdat het spel niet past bij het heilig kafakter van het lot, omdat de speler niet bedoelt tot God te naderen en om den hartstocht en onrechtvaardige winst.

S. te L. vraagt:

Naar de instelling des Heeren, moet de doodstraf worden toegepast op een doodslager volgens Genesis 9 : 6.

Hoe denkt U te verklaren, dat de Heere zelf bij den eersten doodslag van een mensch, n.1. door Kaïn een uitzondering maakt en zelfs zóó, dat al wie Kaïn doodsloeg zevenvoudig gewroken zou worden?

Antwoord: Allereerst merk ik op, dat de Heere de doodstraf pas heeft geëischt en bevolen, toen Hij met Noach het natuurverbond oprichtte. Als Kaïn dus niet gedood wordt, is dat niet in strijd met het bevel Gods in Noachs tijd, omdat het natuurverbond nog niet was opgericht. De reden waarom God Kaïn bij het leven spaarde kan zijn, omdat Hij Kaïn wilde gebruiken tot voortplanting en uitbreiding van het menschelijk geslacht.

Toch is Kaïn door den Heere ernstig gestraft. Wij lezen in Gen. 4:11 en 12: En nu zijt gij vervloekt van den aardbodem, die zijn mond heeft opengedaan, om uws broeders bloed van uw hand te ontvangen. Als gij den aardbodem bouwen zult, hij zal u zijn vermogen niet meer geven; gij zult zwervende en dolende zijn op aarde".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.