+ Meer informatie

Naar de CATECHISATIE

4 minuten leestijd

37.

De Drieeenheid Gods.

Zo hebben we met elkaar verschillende lessen behandeld over de eigenschappen Gods. Wie echter kan omvatten de grootheid Gods? Mensenwoorden komen te kort omuittedrukken wie en wat God is, ofschoon het die God behaagd heeft Zich op menselijke wijze van bevatting te openbaren. Maar het geloof doet alleen God kennen, zoals Hij Zich in Zijn Woord geopenbaard heeft. En dat, namelijk het zaligmakend geloof brengttotootmoedige aanbidding van die God, Die in Christus voor diep-schuldigen een God van genadeen barmhartigheid is.

Dit geldt ook van de leer der Drieeenheid Gods. Zij is met het verstand nooit te begrijpen. Het geloof belijdt haar, omdat God Zich alzo in Zijn Woord geopenbaard heeft, gelijk de Heidelberger zegt in Zondag 8.

Deze belijdenis inzake de Drieeenheid Gods is te alien tijde bestreden geweest tot vandaag toe. Oude ketterijen zoals van Arius, Sabellius e.a. duiken telkens weer op, zij het onder een nieuw etiket. Denk aan de Jehovah-getuigen. Zij loochenen de Godheid van Christus.

Het komt ook hier bij onze bespreking weer aan op juiste onderscheiding. God is een drieenig Wezen d.w.z. God is een in Wezen en drie in Personen. Dit is geen deling van het Goddelijk Wezen. We hebben bij de onmededeelbare eigenschappen Gods reeds gezien, dat God een eenvoudig Wezen is d.i. zonder samenstelling van delen. Het schepsel is samengesteld. God is een, ook al onderscheiden we verschillende eigenschappen in God. Gods gehele Wezen is rechtvaardigheid, maar ook tegelijk liefde enz.

Welnu, zo is het ook betreffende de drie Personen als zelfstandigheden. Zij bezitten alle drie het volledige Goddelijke Wezen, de een niet minder of meer dan de andere. Wel spreken we van eerste, tweede en derde Persoon, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Maar . dit bedoelt geen rangorde aan te geven, doch alleen de wijze of manier van bestaan der drie Personen.

We mogen dus in feite niet zeggen: God bestaat uit drie Personen, want dit zou wijzen op deling. Maar God bestaat in drie Personen. Onze Nederlandse Geloofsbelijdenis zegt dit ook duidelijk in art. 8: „Volgens deze waarheid en dit Woord Gods, zo geloven zij in een enige God, Die een enig Wezen is, in hetwelk drie Personen zijn”.

De geloofsvorm van Athanasius, achter in uw psalmboekje staande met die van Nicea, spreekt duidelijke taal over de leer van de Drieeenheid Gods en de wijze van Zijn bestaan in drie Personen.

Er zijn wel eens voorbeelden gegeven om de drieeenheid Gods te verduidelijken. Maar elk beeld schiet daarin te kort. Zo is wel eens gewezen op een plant met drie kelken. Wanneer u de drie kelken ziet, zegt u toch niet: ik zie drie planten. Neen, het is e6n plant.

Wel kunnen we zeggen, dat de drie Personen openbaren hoe groot, hoe rijk, hoe algenoegzaam, hoe heerlijk het Goddelijke Wezen is. De Persoon van de Vader bezit het Goddelijke Wezen uit en van Zichzelf. Dit wijst op het woord „Vader”, bron, fontein, oorsprong. We noemen God niet Vader, omdat wij ook als mensen een vader hebben. Ons menselijk vaderschap is een afgeleid vaderschap. Ook hierin komt zo duidelijk uit, dat wij naar Gods beeld geschapen zijn. God bezit het absolute, wezenlijke, eeuwige Vaderschap! Allereerst in betrekking tot de tweede Persoon, de Zoon. God is de eeuwige Vader van Christus, als Zoon. Zie zondag 13.

In de herschepping van de zondaar wordt God in Christus, uit genade, Vader ten opzichte van „aanneming” tot kinderen. (Dit wordt gekend in de weg van het ware geloof bij ontdekkend licht van de Heilige Geest. We merken dit op tegenover al dat vadergeroep in onze tijd bij zovelen, die blijk geven het ontdekkend werk van de Heilige Geest niet te kennen of zelfs zich vijandig van ware bevinding openbaren).

Anderzijds wordt het zulk een rijke bron van vertroosting, in de weg des geloofs het Vaderschap Gods in Christus te mogen beleven en genieten. In dit opzicht heeft de kerk betere tijden gekend dan nu, wat betreft de wasdom van het geloofsleven.

God is dus als Vader: Bron, Oorsprong. Vandaar dat Zondag 8 in zijn verdeling van de 12 artikelen spreekt van: God, de Vader en onze schepping.

D. w.z. in het werk der schepping treedt God de Vader op als de Hoofdpersoon. Maar dit betekent niet, dat bij de schepping de Zoon en de Heilige Geest niet werkzaam zouden geweest zijn. Dit leert de Heilige Schrift over duidelijk. Gen. 1: 2; Ps. 33 : 6; Joh. 1 : 3 e.a. plaatsen.

In een volgende les hopen we even stil te staan bij die eerste drie verzen van Johannes 1. In deze diepzinnige woorden van de evangelist liggen zulke rijke gedachten opgesloten. Maar het licht van Gods Geest is nodig om hiervan een stipje te mogen verstaan,

Besluiten we deze les met het zingen van Psalm 89 : 4.

R’dam-W.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.