+ Meer informatie

John Bunyan (4)

5 minuten leestijd

Een minder bekend boek van een bekend schrijver

De betoverde Grond

Evenals Christen moeten de pelgrims uit de „Christinnereis" de betoverde Grond passeren.

Hier was het voor hen zeer zwaar! Er hangt een dikke mist en er heerst diepe duisternis. Hun voeten dreigen te worden vastgezogen in modderig slijk. Doornen en distels belemmeren een vaardig voortgaan. Voorzichtig gaat het verder, stap voor stap. Voorop gaat Stoutmoedig. Verdediger der Waarheid sluit de rij. Moeizaam komen ze vooruit. Bijna zijn ze de betoverde Grond voorbij, als een geluid hun aandacht trekt. Het is alsof iemand hardop bidt. Ze vergissen zich niet... daar ligt een man geknield te bidden. Na het gebed snelt hij weg in de richting van de hemelstad. Stoutmoedig roept hem toe te wachten. De man staat stil. Naderbij gekomen herkent Eerlijk de man. Het is Standvastig, een uitnemend pelgrim. Eerlijk en Standvastig verheugen zich over de ontmoeting.

Waarom bad Standvastig? Omdat hij op de betoverde Grond verzocht werd door mevrouw Zeepbel. Zij bood hem drie dingen aan: zichzelf, haar geld en het wonen in haar huis. , , En", aldus Standvastig, „tegen vleselijke verzoeking is het gebed het beste middel."

Zó tekent Bunyan als een waarschuwend voorbeeld, de ervaring van Standvastig, die bijna aan het eind van de pelgrimsreis werd verzocht.

Onder de voortdurende leiding van Stoutmoedig, komen zij aan de plaats waar Christen zijn zondelast verloor, door het zien op de gekruisigde Heiland. Tevoren hadden ze reeds uit de verte een blik mogen slaan op Golgotha. Maar nu zijn ze aan de plaats waar de vergeving van de zonde is verworven. Het is ook hier, dat Stoutmoedig hen Christus de Gekruisigde verkondigt.

De stad IJdelheid

Als zij bij de stad IJdelheid zijn gekomen, blijkt dat er sinds Christen en Getrouwe hier waren, iets is veranderd. Toen deze in de stad IJdelheid kwamen, werden zij vijandig bejegend. Zelfs vond Getrouw er de marteldood door verbranding. Ze hadden ook nergens onderdak kunnen krijgen. In heel de stad was geen pelgrim te bekennen.

Nu was het anders. In de stad is een gemeente van pelgrims ontstaan. Ze komen samen in het huis van Mnason. Hij is de leider van de groep. Bij hem ook vindt het reisgezelschap onderdak.

Men wil de broeders in de stad IJdelheid wel eens ontmoeten. Dat kan. Mnason roept zijn dochter Genade en met haar hulp arrangeert hij een ontmoeting.

Daar komen ze binnen in het huis van Mnason...: Ingetogen, Heiligman, Vromenvriend, Leugenhater en Boetvaardig.

Ingetogen zegt, dat de mensen in IJdelheid bedaarder zijn geworden en gematigder optreden dan vroeger. De marteldood van Getrouwe en wat Christen had gesproken, heeft blijkbaar indruk gemaakt.

In het huis van Mnason verlooft Samuël zich met Genade en Jozef vroeg de hand van de jonge dochter Mart ha. Niet lang daarna trouwden de vier. Reeds eerder waren Mattheüs getrouwd met Barmhartigheid en Jacobus met Phebe, dochter van Gajus.

Bijbelse namen

Zowel in de „Christenreis" als in de „Christinnereis" komen bijbelse namen voor.

We noemden al Mnason, die in de stad IJdelheid woonde. De Mnason in de bijbel genoemd, was een discipel afkomstig van Cyprus. Als Paulus naar Jeruzalem reist, overnacht hij bij Mnason en vergezelt deze hem op zijn verdere reis (Handelingen 21 : 16).

Daar is ook Gajus. De pelgrims vinden bij hem voor één nacht gastvrijheid. Bunyan verwijst naar Romeinen 16 vers 23, waar staat: „U groet Gajus, de huiswaard van mij en van de gehele gemeente."

Terwijl zijn hofmeester Smaak het goede het avondeten bereidt, ontstaat tussen Gajus en zijn gasten een aangenaam gesprek. Dan zet men zich aan tafel, waar vlees, wijn, melk en brood, boter en honing en appelen tot de maaltijd nodigen. Ook noten ontbreken niet.

Bunyan: „Er heerschte aan de disch een ongedwongen vroolijkheid en zij zaten geruimen tijd te spreken over allerlei dingen. „Mijn waarde gastheer", zeide de oude Eerlijk, „terwijl wij onze noten kraken, zal ik u een raadsel opgeven." „Daar was een man, die hier en daar Den Naam van dwaashoofd had. Hoemeer hij wegwierp - 't klinkt wat vreemd -

Hoemeer de man bezat." „Allen luisterden met de grootste belangstelling en begrepen niet, wat hiervan de oplossing zou zijn. Gajus dacht een poos na; toen sprak hij: „Wie met zijn goed'ren de armen helpt, En staat ze in nood terzij, Krijgt, wat hij wegschonk, straks terug En tienmaal meer daarbij."

Gajus zegt, dat zijn eigen ervaring hem de zin deden verstaan. , , De Heere heeft mij geleerd herbergzaam te zijn en ik weet bij ervaring, dat ik er bij gewonnen heb." „Er is een, die uitstrooit, denwelken nog meer toegedaan wordt, en een, die meer inhoudt dan recht is, maar het is tot gebrek. Er is een, die zich zelf rijk maakt, en niet met al heeft, en een, die zichzelf arm maakt, en heeft veel goed." (Spreuken 11 : 24; 13 : 7).

Ook de zonen van Christinne hebben bijbelse namen: Mattheüs, Samuël, Jozef en Jacobus.

Naar aanleiding van hun namen krijgen zij van Eerlijk een zegewens mee.

„Hierop wendde hij (Eerlijk) zich tot de jongens en vraagde hunne namen, welke zij hem zeiden. Toen sprak hij tot Mattheüs: , Moogt gij gelijk zijn aan de tollenaar, niet in zijn zonden, maar in zijn deugden; (Matth. 10 : 3); tot Samuël sprak hij: Wees gij gelijk Samuël de profeet, een man des geloofs en der gebeden; (Ps. 99 : 6); tot Jozef: Wees gij gelijk Jozef, in Potifars huis, rein en de verzoeking ontvluchtend"; (Gen. 39); „En Jacobus, moogt gij gelijken op Jacobus, de rechtvaardige, en op Jacobus, de broeder des Heeren". (Hand. 1 : 13). (wordt vervolgd)

B.

H.H.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.