+ Meer informatie

TER OVERWEGING

4 minuten leestijd

Gien Karssen, 1×1= veel. 35 jaar Navigatorswerk in Nederland, 94 biz. Uitg. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam 1983, in samenwerking met de Navigators, Telos-boek nr. 157.

De begaafde schrijfster vertelt in dertien hoofdstukken de geschiedenis van de Navigators. Dat is een beweging ontstaan in Amerika, die als doel heeft door persoonlijke en gemeenscbappelijke Bijbelstudie mensen tot het Evangelie te brengen en ook in het geloof te doen groeien. Het werk is begonnen onder Studenten, maar heeft zieh tot mid-delbare scholieren en ook andere groepen uitgebreid.

De schrijfster behoort tot de werkers van het eerste uur. Vandaar dat ze in haar be-schrijving een heel persoonlijk element kan leggen. Ze haalt getuigenissen van vele anderen aan, die in hun leven de zegen van dit werk en van deze methode hebben ervaren. De beweging wil in geen enkel opzicht zelf een kerk vormen of tot eigen kerkvor-ming brengen. Zij wil alleen mensen van de kracht van het Evangelie doordringen en doordrongen doen zijn. Dat is de weldadige toon van dit boek. Velen zullen het met vreugde lezen en zieh afvragen wat dit in hun leven en in dat van hun omgeving kan be-tekenen.

Bijbels Handboek, deel 2b. Tussen Oude en Nieuwe Testament, onder redactie van dr. M.J. Mulder e.a., dr. A.S. van der Woude, hoofdredacteur. Uitg. Kok, Kampen 1983. 319 biz., f. 47,95.

Dit is de derde band van de nieuwe uitgave van het Bijbels Handboek. In dit boek komen onderwerpen aan de orde uit de periode tussen de afsluiting van het Oude Testament en de teboekstelling van het Nieuwe Testament.

In hoofdstuk I behandelt prof. Van der Woude de „geschiedenis en godsdienst van het Palestijnse Jodendom vanaf Alexander de Grote tot aan de komst van de Romeinen”.

Prof. Aalders schrijft over „de Hellenistische wereld”. Prof. Nelis behandelt de „Joodse literatuur uit de periode tussen Oude en Nieuwe Testament”. Daarbij behoren o.a. de apocriefen, de literatuur van Qumran, de geschriften van Philo en Flavius Josephus en de vroeg rabbijnse literatuur. Dit zijn drie „historische” hoofdstukken met een gewel-dig stuk informatie. Juist omdat deze periode tussen de beide testamenten valt, is de bijbellezer er niet zo bekend mee. Niettemin speelt zij op de achtergrond van met name het Nieuwe Testament een rol. Deze hoofdstukken zijn inzicht gevend, ook al worden er nogal wat detailgegevens aangereikt. Deze hoofdstukken laten zieh niet zo maar lezen. Ze moeten echt bestudeerd worden. In het vierde hoofdstuk bespreekt prof. Koole „het Oude Testament als Heilige Schrift”. Het gaat over de wording van het Oude Testament, de omvang van de oudtestamentische canon en de officiële aan-vaarding van het wetboek. De resultaten van het moderne onderzoek worden hier heel voorzichtig voorgedragen. Het blijkt dat vele radicale theorieën uit het verleden niet houdbaar zijn! Te waarderen valt de verwerking van de Schriftgegevens. De Problemen worden niet omzeild, terwijl in alle voorzichtigheid naar een oplossing wordt gezocht. In het laatste hoofdstuk behandelt prof. Mulder „funetie en uitleg van de Bijbel”. Hier wordt ingegaan op de vraag hoe Qumran het rabbijnse Jodendom en de nieuwtesta-mentische schrijvers het Oude Testament hebben gezien en verstaan. Met name ten aanzien van de laatste paragraaf, waarin over de nieuwtestamentische schrijvers wordt gehandeld, zou ik kritische vragen willen stellen. Heeft de belijdenis dat de Bijbel het Woord van God is (men zie hoofdstuk 4) geen consequenties voor onze bespreking van de manier waarop het Nieuwe Testament het Oude Testament aanhaalt en uitlegt? Kan men volstaan met een „historische” vergelijking tussen Qumran, rabbijns Jodendom en het Nieuwe Testament?

Ook deze derde band is echt een handboek, waarin ik met name in het laatste hoofdstuk meer duidelijkheid zou willen ontvangen over de eigen aard van de Heilige Schrift. Het boek is, evenals de beide vorige banden, voornaam uitgegeven en van registers, overzichten en foto’s voorzien.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.