+ Meer informatie

TER OVERWEGING

5 minuten leestijd

Klaas de Jong Ozn., Aflandige wind. Gedichten. Uitg. Kok, Kampen 1994. 48 blz. f 17,50.

Dit is niet de eerste bundel van deze dichter. Het is wel een heel aparte bundel. Het verleden, herinneringen aan mensen, beeiden uit de natuur, de taal zelf en muziek-notities vormen de aanleiding of het thema zelf. In verwarring en gebrokenheid zoekt de dichter een verband. Door de regels heen voelt men dat Gods verbond het verband moet zijn. Uitgesproken wordt dat zelden. Als de lezer denkt, nu (be)grijp ik het, wijkt de dichter juist weer verder weg.

Truus van der Hoest, Een vrouw als Naomi. Schoonmoeder in de schijnwerpers. Uitg. Kok Voorhoeve, Kampen 1994. 64 blz. f 14,90.

Naomi staat als schoonmoeder centraal in dit boek. Er worden veel opmerkingen gemaakt over schoonmoeders. Ze blijken te bestaan in verschillende soorten.

Het is uiteraard moeilijk die variatie te relateren aan één vrouw. Toch probeert de schrijfster dat. Het resultaat doet wat gewrongen aan. Wie wat over schoonmoeders wil lezen, kan hier terecht. Ik kan niet zeggen dat de teksten uit het boek Ruth nu echt een bijbelse basis bieden voor hetgeen hier - vaak terecht - over schoonmoeders wordt betoogd.

Jan Zwemer, Het gevaar van het hellend vlak. De Gereformeerde Gemeenten en de SGP in historisch perspectief. Uitg. De Groot Goudriaan, Kampen 1994. 158 blz.

f 29,90.

De auteur is twee jaar geleden gepromoveerd op “In conflict met de cultuur”. Dat boek ging vooral over de Gereformeerde Gemeenten en de SGP.

Er zijn nogal wat reacties op gekomen. Die heeft de schrijver beantwoord (en weerlegd) in onderscheiden artikelen. Enkele daarvan zijn in dit boek te vinden, samen met andere korte studies over de SGP, vooral in plaatselijk en regionaal verband.

Alle hoofdstukken zijn eerder versehenen. Het boek maakt op mij de indruk dat de artikelen samengevoegd zijn om een boek te laten verschijnen. De ondertitel is, gezien het fragmentarische karakter van de inhoud, veel te pretentieus. Een dergelijke titel doet meer verwachten dan hier geboden wordt.

Willem B. Drees (red.), Denken over God en wereld. Theologie, natuurwetenschap en filosofie in wisselwerking. Studies over levensbeschouwing, wetenschap en samenleving. Uitg. Kok, Kampen 1994. 159 blz. f 34,90.

Dit is een boek dat zich beweegt op het gebied van de theologie en de filosofie, terwijl er ook natuurwetenschappers in aan het woord komen. Men moet met de probleemstelling vertrouwd zijn om dit boek naar waarde te kunnen schatten. Het is van belang voor die theologen die filosofisch georiënteerd zijn, en die dan ook nog de filosofie van de natuurwetenschap in het vakkenpakket van hun belangstelling hebben.

John Stanbaugh en David Balch, Het Nieuwe Testament in zijn sociale omgeving.

Schets van de historische en sociale achtergronden van het Nieuwe Testament. Uitg. Kok, Kampen 1992 (vertaling uit het Engels; oorspronkelijke editie 1986). 222 blz.

f 51,25.

In dit boek vindt men allerlei gegevens over het leven, de maatschappij, het bestuur, de geografie van de wereld waarin Jezus heeft geleefd en waarin de kerk van de nieuwe bedeling is ontstaan. Het is een zeer informerend boek, met een schat aan historische gegevens en een goed leesbare vertaling. Soms wordt gewezen op verschil van mening tussen geleerden. De brief aan Timotheus heet een deutero-paulinische brief. Een boek dat ik met genoegen heb gelezen.

Lenze L. Bouwers, Verboden Toegang. Broedgebied (jeugdpoëzie). Uitg. Van den Berg, Kampen 1994. 36 blz. f 13,90.

Deze dichter heeft ook buiten de kring van de (vrijgemaakt) Gereformeerde Kerken naam gemaakt. Dit bundeltje bevat jeugdpoëzie. De dichter vindt deze verzen kennelijk van betekenis als het begin van zijn dichterschap. De lezer kan hem in zijn ontwikkeling volgen. De verzen lijken mij meer voor de biografie van de dichter belangrijk dan om hun zeggingskracht.

Jo Budding, Schatten die te delven zijn. Uitg. Oosterbaan & Le Cointre, Goes. 143 blz. f 28,-.

Een boekje waarin dagsluitingen zijn samengebracht. Ze bestaan uit het actualiserend navertellen van een bijbelse geschiedenis (vindplaats in Oud en Nieuw Testament wordt vermeid), of uit weergave van ervaringen waarin christelijk leven goed uitkomt. Een aardig boekje voor wie zelf wel eens een meditatie moet houden.

Dr. M.C. Blok, dr. ir. H. Paul (eindred.), Biotechnologie in de landbouw. Ethische beoordeling van de moderne biotechnologie in de landbouw. Uitg. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam 1994. f 14,90.

Deze studie is geschreven op initiatief van de Reformatorisch Maatschappelijke Unie.

Er wordt van alle kanten over de biotechnologie nagedacht. De ethische informatie en standpuntbepaling vormt het hoofddeel van dit boek (rapport). Het is voorzichtig gesteld. Niet alle onderzoek en ontwikkeling wordt afgewezen. Wel dat onderzoek dat enkel economisch gemotiveerd is. Het komt me voor dat de RMU agrariërs die met de biotechnologie te maken hebben, een dienst heeft bewezen. Wie in zijn werk, ook als nietagrariër, met deze vragen te maken heeft, moet deze studie raadplegen. Dus ook predikanten en ouderlingen, die met kerkleden in landbouw, veeteelt enz. te maken hebben.

David Hume, Gesprekken over de natuurlijke godsdienst. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door G.A. Vink. Uitg. Kok Agora, Kampen 1992. 188 blz.

Dit is een klassiek werk. Het is geschreven in 1779. Kok geeft zulke klassieke werken in Nederlandse vertaling uit. Dr. Vink schreef een korte inleiding tot het werk met biografische gegevens over Hume. De uitgever verdient onze dank dat een werk als dit, voor ieder toegankelijk en bereikbaar is gemaakt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.