+ Meer informatie

Nixon's afscheidsrede

7 minuten leestijd

WASHINGTON, 9 aug. (A.P.) — Hieronder volgt de tekst van de toespraak waarin president Nixon donderdagavond zijn aftreden aan het Amerikaanse volk bekend maakte :

„Goedenavond. Dit zal de 37ste maal zijn dat nk het woord tot u richt vanuit dot werkvertrek waar zoveel beslissingen zijn genomen. die vorm hebben^ gegeven aan de ' geschiedenis van onze natie.

ledere maal dat & dat gedaan heb, gebeurde dat om met u aangelegenheden te bespreken welke naar mijn mening het belang van de natie betroffen. Bij alle beslissingen die ik in mijn openbare functies heb genomen, heb ik altijd geprobeerd te doen wat het best voor de natie was.

iDoorheMi de lange en moeilijke periode van Watergate, was ik de mening to^edaan dat het mijn pKcht was om vol te houden, alles te doen om het ambt waartoe u mij gekozen hebt, te vervullen.

In de afgelopen dagen echter is het mij duidelijk geworden, dat ik niet langer kan rekenen op een politieke basis in het congres die sterk genoeg is om voortzetting vaf dat streven te rechtvaardigen. Zo lang die basis er was, was ik er vast van overtuigd dat het noodzakelijk was zeker te stellen, dat het grondwettig proces tot het ednde toe diende te worden volvoerd. Anders handelen zou de geest van dit met opzet zo moeilijke proces ontrouw zijn, en een gevaarlijk ontwrichtend precedent voor de toekomst scheppen.

Maar nu die basis verloren is gegaan, b«i ik van mening dat het 'grondwettig doel is gediend en dat niet langer de noodzaak bestaat dit procra te laten voortduren.

Ik zou er de voorkeur aan hebben g^even door te zetten tot het ednde ongeacht het persoonlijk leed dat dit met zich zou hebben meegebracht. En mijn familie heeft er eenstemmig hij mij op aangedrongen dat te doen.

Niettetain, het belang van de natie moet altijd voorrang krijgen boven welke persoonlijke overweging dan ook.

De gesprekken die ik heb gevoerd met de leider van het 'congres en anderen^ hebben mij tot de slotsom gebracht, dat ten gevolge van de Watergate-affaire ik wellicht niet langer de steun van het congres geniet, die ik noodzakelijk acht voor de zeer moeilijke beslissingen en de vervulling van de plichten van dit ambt op de wijze diie de belangen van de natie zullen vereisen.

Ik ben nooit iemand geweest die het hoofd in de schoot legt. Mijn ambt neer te le^en voor mijn ambtstermijn is voltooid, is wezensvreemd aan eik instinct in «mijn lichaam.

Als president moet ik de belangen vjn Ameiika op de eersite plaats stellen. Amerika behoeft een president en een congres die al him tijd aan hun taak kunnen wijden, zéker in dit tijdsgewricht met zijn problemen in binnen- en buitenland.

Te bHjven strijden voor mijn persoonlijk gelijk in de maanden die voor ons liggen, zou vrijwel volledig de tijd en de aandacht in beslag nemen van zowel de president als het congres in een periode, die vereist dat al onze aandacht is gericht op het grote vraagstukken van vrede in het buitenland en voorgoed zonder Inflatie in het binnenland.

Daarom zal ok het presidentBchap meeri^gen met ingang van morigen twaalf uur 's middags.

Vice-presiident Ford zal op dat tijdstip in dit vertrek als president worden beëdigd.

Nu ik mij de hooggestemde verwachtingen voor Amerika voor de geest haal, waarmee wij onze tweede ambtstermijn zijn begonnen, gevoel ik een grote droefenis dat ik niet hier in dit vertrek in uw naam zal werken om in de komende tweeëneenhMf jaar deze verwachtingen te verwezenlijken. Maar nu ik de lei'ding Van de regering overdraag aan vice-president Ford, weet ik, zoals ik de natie reeds zei, toen ik hem 10 maanden geleden in dat ambts benoemde, dat de leiding van Amerika in goede handen zal zijn. Mijn ambt overdragend aan de vice-president ben ik mij diep bewust van het gewicht van de verantwoordelijfcfieid die morgen op zijn schouders zal rusten, en besef welk een geduld en samenwerldng hij van allen zai nodèg hebben.

Bij het aamvaarden van die verantwoordelijkheid, verdient hij de hulp en steun van ieder van ons. Zien wij naar de toekomst. dan is van eerste belang, dat wij beginnen de wonden van onze natie te helen, dat wij de verbittering en de verdeeldheid van het jongste verleden achter ons laten en opnieuw die gedeelde idealen ontdekken die ten grondslag liggen aan onze kracht en onze eenheid als een groot en vrij volk.

Door deze stap te nemen, hoop ik het begin van dat proces van genezing te hebben bespoedig-d, dat zo uiterïnate nodig is in Amerika.

Diep betreur ik de wonden die wellicht zijn toegebracht in de loop van de gebeurtenissen, die tot deze beslissing hebben geleid. Ik zou slechts willen zeggen, dat indien sommige van mijn beoordelingen onjuist waren — en sommige waren onjuist — zij niettemin getroffen zijn in wat ik op dat moment meende, dat het beste belang van de natie was.

Aan allen die achter mij gestaan hebben, gedurende de afgelopen^ moeJUjfce maanden, aan mijn famlüe, mijn vrienden, aan al die anderen die ook mijn zaak steunden, omdat zij geloofden dat die juist was: Ik zal u eeuwig dankbaar zijn voor uw steun-.

En u die mij uw steun niet hebt kunnen geven, laat mij u zeggen fiat ik vertrek zonder verbittering tegen hen, die tegen mijszijn geweest, omdat ons allen in de laatste instantie het belang van het land ter harte ging, hoezeer onze opvattingen ook uiteen mochten lopen.

Laat ons daarom nu allen eendrachtig die aligemene toewijzing bevestigen en onze nieuwe president helpen te slagen in het belang van alle Amerikanen.

*k zai dit ambt verlaten met gevoelens van spijt, dat ik mijn amlbtsterroijm niet heb voltooid, maar met gevoelens van d^ikbaarheld wegens het voorrecht dat Ik uw president heb mogen zijn in

Maar de uitdagingen die ons wachten zijn even groot, en ook zij BuHen steun en de inspanningen van het congres vereisen in samenwerking met de nieuwe regering.

Wij hebben een einde gemaakt aan Amerika's langste oorlog, maar in het streven naar een blijvende wereldvrede zijn de doelen die voor ons liggen, nog verstrekkender en moeilijker.

Wij moeten een vredesstructuur voltooien, zodat van deze generatie, onze generatie, van Amerikanen kan worden gezegd door de volkeren van affle naties, dat wij niet slechts een oorlog hebben beëindigd, maar dat wij toekomstige oorlogen hebben voorkomen. Wij hebben de deuren ontsloten die een kwart eeuw lang de weg versperd hebben tussen de Ver

Een van de ontmoetingen van Nixon met de Sowjetleider Brezjnev. enigde Staten volksrepuibliek.

Wij moeten er nu voor zorgen dat het kwari; van de wereldbevolkinig, dat in de volksrepubliek China leeft niet onze vijand maar onze vriend is en zal zijn.

In het Midden-Oosten beschouwen honderd' miljoen mensen in de Arabische landeni, van wie velen ons bijna twintig jaar hun vijand hebben geacht, ons nu als hun vrienden. We moeten voortbouwen op die vriendschap, zodat te langen leste vrede kan neerdalen over het Midden-Oosten en de wieg der beschawing niet tevens haar igraf wordt.

Samen met de Sowjet-Unie hebben wij de belangrijke doorbraken bewerkstelligd, die het begin vormden van het proces van de 'beperking van de kernwapens. Wij moeten ons echter ten doel stellen deze verschrikkelijke wapens niet alleen te beperken, maar ook af te schaffen en uiteindelijk te vernietigen, zodat zij niet langer onze beschaving ten te Jcunnen richten en de dreiging van een kernoorlog niet langer de wereld en de v<5keren boven het hoofd zal hangen.

Wij hebben de nieuwe betrekkingen met de Sowjet-Unie aangeknoopt. Wij moeten voortgaan deze nieuwe verhouding te ontwikkelen en uit te broiden, zodat de twee sterkste natiet: ter wereld in samenwerking eerder dan in confrontatie samenleven.

Overal ter wereld, jn Azië, en Afrika, in Latijns-Amerika en het Midden-Oosten, leven miljoenen mensen in verschrikkelijke armoede, ja hongersnood. Wij moeten ons ten doel blijven stellen ons af te keren van de oorlogsproduktie en' dienen de vredesproduktie uit te brei'den, zodat de mensen overal op onze aarde mogen verwachten dat zij op zijn minst in de tijd van hun kinderen, zoal niet in onze eigen tijd, zullen beschikken

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.