+ Meer informatie

Rondkijk

4 minuten leestijd

Honderd jaar Gereformeerde Gemeente in Benthuizen. Dat is toch een feit, waar Uw Rondkijker eens even de aandacht aan wil schenken. Ik moet dan vanzelfsprekend een en ander van Ds Ledeboer naar voren brengen. Ds L. G. C. Ledeboer deed op 29 Juli 1838 zijn intrede te Benthuizen als Ned. Herv. Predikant, na bevestigd te zijn door Ds Hugenholtz van Rotterdam, met een predikatie over Openb. 1 : 17. Hij verbond zich aan zijn gemeente met de woorden uit Ps. 121 : 2.

Vrij spoedig bleek, dat hij zich niet wenste te onderwerpen aan de Synodale voorschriften en reglementen, wat aanleiding was tot botsingen met de hogere kerkbesturen. Aan vrijmoedigheid om tegen de valse leer te getuigen ontbrak het hem niet. Hij verklaarde zich — zeer terecht — tegen de ingevoerde gezangen, o.m. omdat er „leugens in waren tegen Gods Woord." De predikanten die de aloude leer der kerk zochten te verkrachten noemde hij wolven, hij wilde ze niet meer op de preekstoel toelaten. Het kwam zover, dat hij Zondag 8 Nov. 1940 het gezangenboek verontwaardigd van de kansel wierp. Na de dienst begaf hij zich met een groot aantal zijner gemeenteleden naar de tuin van zijn huis en begroef de gezangen en reglementen, met welke ceremonie hij te kennen gaf, dat ze niet in de kerk behoorden. Dit werd aanleiding dat Ds Ledeboer en zijn beide ouderlingen C. Veldhuizen en A. Korenwinder werden geschorst en uit hun ambt ontzet.

Ds Ledeboer, om der waarheid wil uitgeworpen uit de Ned. Herv. Kerk, preekte eerst in het door hem gekochte burgemeestershuis en daar dit te klein bleek, later in schuren. Opgemerkt moet worden, dat Ds Ledeboer de breuk met de Ned. Herv. Kerk niet heeft gezocht. Hij wenste niet anders dan terugkeer tot de leer der Dordtse Vaderen en schreef (zie Ds L., 's Heeren wegen, blz. 85, vrij geciteerd: ) De Hervormde Kerk is onze en God zal ze ons wedergeven en op Zijn tijd de vijanden verdrijven. Men leze hierover ook het Historisch overzicht onzer Geref. Gemeenten door Ds G. H. Kersten, welk boek de J.V.'s toch wel in hun bibliotheek zullen hebben. Ds Kersten schreef daar (blz. 34): „Och, of deze uitspraak nog eens werd vervuld. Wij gevoelen ons geen scheurmakers, maar Hervormden in hart en nieren, doch daarom juist gesepareerden van het Genootschap, dat van kerk-staats-creatuur werd." Het preken van Ds Ledeboer gebeurde niet onge-

stoord. Het verbod van vergaderen met meer dan 20 personen werd, naar art. 291 van de Napoleontische code penal door de rechter toegepast op de van de Ned. Herv. Kerk zich afscheidende personen. De toenmalige burgemeester van Galen hield streng de hand aan dit verbod en liet van elke overtreding procesverbaal opmaken. Meerdere malen werd Ds Ledeboer tot een geldboete veroordeeld en tweemaal wegens het niet betalen daarvan gegijzeld, eens voor een maand en eenmaal zelfs voor 18 maanden. Die gevangenschap droeg hij met vreugde, want het deed hem zingen:

Mijn leerschool is 't gevangenhuis, 't Gevangenhuis mijn zachte kruis, De Heer' mij daar te leren geeft, Wijl hij mij anders niet zo geeft! enz.

Niet zodra echter was hij in vrijheid gesteld of hij zette de prediking voort. Ds Ledeboer heeft de gemeente Benthuizen gediend tot 21 October 1863 op welke datum hij overleed.

Het zou te ver voeren in dit bestek, om een uiteenzetting te geven hoe onze Ger. Gemeenten in verband liggen met de Ledeboeriaanse. gemeenten. Genoeg zij te zeggen, dat in 1907 de vereniging met de zgn. Kruiskerken tot stand kwam.

De Geref. Gemeente te Benthuizen is sedert de dood van Ds Ledeboer tot 1936 vacant gebleven. De vacature werd vervuld door Ds A. v. Stuyvenberg, die na vier jaren deze gemeente te hebben gediend, naar Yerseke vertrok.

Thans is de gemeente, die 311 leden en 357 doopleden telt en vele malen een beroep uitbracht, weer vacant. De herdenkingsdienst van dit 100-jarig bestaan is Maandag 27 Febr. geleid door Ds J. v. d. Berg van Utrecht, waarbij deze tot tekst had Math. 16 : 18: En de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen." Er was voor deze dienst buitengewoon grote belangstelling. Onder het gehoor bevond zich o.m. Ds J. J. de Heer, de pastor loei der Ned. Hcrv. Kerk, burgemeester J. J. Steenbakker Morilyon Doysen en een nazaat van Ds Ledeboer, de heer B. Ch. Ledeboer van Voorburg.

Wel een tegenstelling met honderd jaar geleden, dat zich nu de plaatselijke predikant en de burgemeester in de kerk bevonden! Maar zo is het beter!

EONDKIJKER.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.