+ Meer informatie

Vormingswerk

4 minuten leestijd

Reeds meerdere malen en bij verschillende gelegenheden is in ons kerkelijke leven de wenselijkheid uitgesproken iets te doen aan de vorming van ambtsdragers en gemeenteleden.

Er zijn vandaag zoveel vragen, problemen en stromingen, dat velen de noodzaak van een bredere oriëntering gevoelen. Wat zit achter alles wat zich vandaag op geestelijk en kerkelijk gebied presenteert?

Om aan de behoefte tot oriëntering en vorming tegemoet te komen is een commissie vormingswerk in het leven geroepen. Deze commissie gaat in september D.V. vormingscursussen houden, die openstaan voor ieder kerklid, dat hiervoor belangstelling heeft en zich inspanning wil getroosten.

Deze cursussen gaan niet uit van officiële kerkelijke instanties, die immers geen opdracht hebben tot het houden van deze cursussen. Onderstaande personen, die allen zitting hebben in organisaties en deputaatschappen van onze kerken, waren van mening dat het gemakkelijker werken was, wanneer niet voortdurend overleg gepleegd behoeft te worden met opdrachtgeefsters.

Aan de kerkeraden is reeds mededeling gedaan van deze plannen. Verschillende ambtsdragers gaven zich reeds op als cursist.

Er kwamen vele positieve reacties op onze plannen van de zijde van de kerkeraden. Ook vragen, die structuur en opzet van dit werk raken.

Om misverstanden te voorkomen willen we er op wijzen dat deze cursussen een ander karakter dragen dan de avonden, die door classicale ouderlingenconferenties zijn georganiseerd. Deze cursussen zijn breder van opzet en minder vrijblijvend. Het feit dat verschillende hoogleraren wilden meewerken betekent niet, dat deze cursussen een streng wetenschappelijk karakter zullen dragen. Het wijst er wel op dat dit werk verantwoord zal gebeuren. Als in iedere classis dit werk alleen door eigen krachten zou plaats vinden, kan naar alle waarschijnlijk-heid niet gegeven worden, wat nu kan worden geboden.

Verschillende kerkeraden hebben gevraagd of deze cursussen niet schriftelijk gegeven kunnen worden. Maar een beknopte weergave komt de duidelijkheid niet ten goede, terwijl het voor de docenten ondoenlijk is alles uitvoerig op schrift te stellen.

Ook is gevraagd naar de mogelijkheid van cursussen in andere plaatsen van het land. Na rijp beraad is de commissie tot de overtuiging gekomen dat in het cursusjaar 1970–1971 begonnen moet worden met cursussen in Apeldoorn. We zullen zien hoeveel personen zich opgeven. De docenten moeten ingespeeld raken op dit werk. De praktijk zal moeten Ieren hoe dit werk het best gedaan kan worden.

De cursussen worden gehouden op zaterdagmorgen om de 14 dagen in het gebouw van de Theol. Hogeschool, Wilhelminapark 4 te Apeldoorn, te beginnen op zaterdag 12 september a.s. In totaal zal op 15 zaterdagen les worden gegeven, telkens van 10-1 uur: 8 keer in 1970 en 7 keer in de periode van jan. tot half april; totaal 45 lesuren.

De volgende docenten zullen de volgende onderwerpen behandelen:

prof. dr. B. J. Oosterhoff -

Bijbelse grondlijnen O.T. prof. drs. J. P. Versteeg -

Bijbelse grondlijnen N.T. prof. dr. J. van Genderen -

Geloofsleer (de sacramenten) prof. dr. W. H. Velema -

Ethiek (de christelijke vrijheid) dr. W. van ’t Spijker -

Nieuwere kerkgeschiedenis

(Oecumenica) ds. J. H. Velema -

Geestelijke stromingen (Humanisme).

Iedere docent krijgt 7 uur ter beschikking. De resterende 3 uur zullen voor gesprek of navraag kunnen worden bestemd.

Aan de cursisten wordt t.z.t. een lesrooster toegezonden.

Het cursusgeld bedraagt ƒ 50,— eventueel te voldoen in twee termijnen.

Een kopje koffie wordt gratis verstrekt. De opgave tot deelname staat open tot 15 juni.

De commissie wil dus in de cursus 1970–1971 een proef nemen. In een volgende cursus D.V. zullen ook andere onderwerpen aan de orde komen en zullen eventueel andere docenten worden aangetrokken.

Zij hoopt dat er voor het nu gepubliceerde plan voldoende belangstelling zal zijn en dit werk de bouw van de kerken zal dienen en de vorming van haar leden.

Graag zien we zo spoedig mogelijk opgave van cursisten tegemoet.

De Commissie Vormingswerk voor de Chr. Geref. Kerken

ds. J. H. Velema, Apeldoorn - voorzitter mevr. E. Peppink-Rouvoet, Amsterdam -secretaresse

K. Geleynse, Wildervank -

penningmeester

prof. dr. J. van Genderen, Apeldoorn

ds. P. op den Velde, Zierikzee.

Secretariaat: A. Rodenbachhof 10 hs,

Amsterdam-16.

Giro 1975025 Penningmeester Commissie vormingswerk, Poststraat 60, Wildervank.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.