+ Meer informatie

God leidt mijn leven; wil Hij dan dat ik zo hard en koud ben?

13 minuten leestijd

Wat heeft het voor zin om naar de kerk te gaan; de moordenaar aan het kruis werd toch ook bekeerd? Als je zo redeneert zie je Gods dienst als een zware last, zegt ds. Van Vlastuin. Een meisje van 20 jaar vraagt hoe het kan dat een verkering uitraakt waarom ze juist gebeden had en waarvoor ze God steeds had gedankt.

Ik ben een meisje van 18 jaar en zou graag een paar vragen aan u voorleggen.

- Hoe komt het dat ik (wij als jongeren) vaak weinig of niets hegrijpen van de preek. Heel vaak dwaal ik af en ga van alles bedenken wat niet hij de preek hoort.
- Andere jongeren van mijn leeftijd leven er lustig op los. Ze zijn niet hij Gods Woord opgevoed en mogen alles en overal naar toe. Het gaat hun vaak voor de wind en ze genieten van het leven. Wij zijn wel bij Gods Woord opgevoed, mogen dit niet en dat niet, moeten twee keer naar de kerk, enz. Maar als ik dan denk aan de moordenaar aan het kruis, die werd toch ook nog bekeerd! Als God je uitverkoren heeft dan kom je toch wel in de hemel, wat maakt het dan uit of je leeft zoals wij en je alles vaak doet omdat je moet van je ouders. Of datje leeft zoah die anderen die toch ook bekeerd kunnen worden.

- Ik voel mezelf vaak zo hard en koudt.o.v. de Bijbel, de kerk, het gebed. Dan denk ik: God leidt ook mijn leven, dan wil Hij zeker dat ik zo ben, anders zou ik wel niet zo hard zijn.
- Hoe komt het (en dat hoor je van veel jongeren) dat je over zulke dingen heel moeilijk met je ouders kunt praten?

Je stelt mij een hele serie vragen, die allemaal wel met elkaar samenhangen. Uit jouw vragen proef ik een heleboel onvrede met de dienst van God; de preken zijn moeilijk, je mag een heleboel niet, het zegt je allemaal zo weinig; kortom, waarom zou je eigenlijk in dat keurslijf blijven gaan, want je kunt ook nog wel bekeerd worden zoals de moordenaar. Laat ik je vragen in volgorde beantwoorden.
1. De moeilijke preken. Het valt mij vaak op dat preken uit de brieven van Paulus moeilijk gevonden worden, terwijl je bij geschiedenissen of gelijkenissen bij voorbaat weet dat mensen dit eenvoudig vinden. Moet je dan als predikant maar niet meer uit de brieven preken? Neen! Wij moeten als dienaren van het Woord het hele Woord aan het woord laten komen. Maar dan wel zo eenvoudig mogelijk.

We kunnen veel leren van Luther, die vaak naar de markt ging om te luisteren naar de taal van kinderen. Zoals kinderen spreken, zo wilde Luther preken. Dat is een goed streven. Als jij de preken te moeilijk vindt, kan het best zijn dat de dominee niet zo eenvoudig preekt. Dat is de ene kant. De andere kant is echter: kan het ook aan jou liggen? Je geeft zelf al aan dat je je gedachten zo moeilijk bij de preek kunt houden. Dat je Gods dienst als een zware last ervaart. Dat je eigenlijk net zo lief in de wereld zou leven.

We lezen in Gods Woord dat de natuurlijke mens niet verstaat de dingen die van de Geest van God zijn (1 Kor. 2:14). Daarom raad ik je in eerste plaats aan om eens eerlijk na te gaan of het soms aan jezelf ligt. Kan het zijn dat de geestelijke dingen zo ver van je afstaan, dat het je allemaal niets zegt? Als dit zo is, dan betekent dat dat de geest van de wereld ontzaglijk veel beslag op jou gelegd heeft.

Heel duidelijk is dit als we bij voorbeeld naar popmuziek luisteren. Het blijkt dat als onze geest hiermee doordrenkt is, we dan niet meer kunnen bidden en niet meer kunnen luisteren naar de prediking. Dat is een heel erge vorm van het gif van deze wereld. Maar het kan natuurlijk ook in een andere vorm. Waar het gif van de wereld onze geest bezet, is geen plaats voor de dingen van Gods Koninkrijk.

Weet je wat ik zo hoop? Dat dit schrijven een middel is dat je dat ziet en voelt. Dat je beseft hoe erg het met je gesteld is als je nog zonder God bent. Dat je de Heere te voet valt en zegt: „O God, hoe moet het toch met mij? Schenk mij de kracht van Uw Geest, opdat Hij mijn hart vervult! Breek alle weerstanden! Word mij te sterk, U bent toch de Almachtige?" Ga zo op zondagmorgen naar de kerk!...

Akelig en saai
2. Jij ziet het christelijke leven als een beklemming. Je mag niets en je moet van alles. Wat een zwaar leven! En dan te bedenken dat je ook nog wel naar de hemel kunt als je op je sterfbed bekeerd wordt. Dan is het toch jammer van al die tijd dat je zo zwaar geleefd hebt. Het mooiste zou zijn om op je sterfbed bekeerd te worden, nietwaar?... Dan kun je tenminste volop genieten van de wereld, en het loopt nog goed af ook!...

Weet je wat hierachter zit? Hier zit achter dat je het leven met God maar een akelig en saai leven vindt... Hier zit achter dat je ten diepste God akelig vindt... Bedenk dat de duivel niet zal zeggen dat je niet oud wordt. Bovendien stelt hij het leven met God zeker niet aantrekkelijker voor. Hij maakt je wijs dat je het best uit kunt stellen tot oudere leeftijd. Eigenlijk is het geestelijk leven iets voor oude mannetjes en vrouwtjes, maar niet als je nog volop in de bloei van het leven staat... Schrik van deze houding tegenover God!!!

Uitverkiezing
3. Je vraagt je ook af of het allemaal wel zin heeft om in de paadjes van je ouders te gaan als je weet dat er een uitverkiezing is. Over de uitverkiezing heb ik een keer uitgebreid geschreven (Terdege 12, 8e jaargang). Dat zal ik nu niet herhalen. Ik denk echter dat het jouw probleem is dat je het christelijke leven ziet als een leven van plichten en vormen. Gelukkig is dat niet zo!

Het christelijke leven is een leven met God. Een christen weet van het leven zonder God, van zijn zonde tegen God, van de droefheid naar God, van de vreugde in God, van de omgang met God, van de liefde van God en van het vertrouwen op God. Er is geen christen die terug wil naar de tijd zonder God... Een christen vraagt vanzelf naar de wil van de Heere in de kleinste dingen van zijn leven.

Zoals een man best het roken wil nalaten als zijn vrouw daar niet tegen kan, zo wil een christen van harte die dingen laten waarvan hij uit het Woord van God verneemt dat de Heere daar verdriet van heeft. Door de liefde tot God zijn deze geboden van de Heere niet zwaar. Integendeel! Je ervaart het als een vreugde om in de inzettingen van de Heere te wandelen.

Laat ik het nu eens heel kort zeggen: de kwaal zit niet in het christelijke leven, maar in jouw hart. Je hebt een onrein hart, je hebt een hart dat zo koud is als een steen, je hebt een hart dat nog harder is dan een diamant. Je bent dood in zonden en misdaden.

Het belangrijkste is dat er in jouw hart een groot afgodsbeeld staat. Weet je wat dat voor een beeld is? Als je goed kijkt, zie je de naam eronder staan: "Ik." Dat is onze wortelzonde. We eren onszelf en we hebben een afkeer van God. Hij moet voor ons buigen in plaats van wij voor Hem.

Veranderd
4. Zo komen we op ons volgende punt. Je bent zelf zo eerlijk om te zeggen dat je zo koud en hard bent ten aanzien van de dienst van de Heere. Het zegt je allemaal niets. Je kunt niet meezingen: „Hoe branden mijn genegenheden om 's Heeren voorhof te betreden, mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen, mijn hart roept uit tot God Die leeft en aan mijn ziel het leven geeft."

Ik begrijp hoe jij je voelt. Toen ik 18 jaar was, was ik net zoals jij. En toch is dat allemaal veranderd! Zo machtig is God. Kijk nog eens naar Ps. 84:1. Daar staat dat God aan onze ziel het leven geeft. Wat een heerlijk wonder, joh. Dat betekent dat jij zo dood als je bent, toch levend kunt worden.

Lees eens in Joh. 5:25. Daar staat dat doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Degenen die die stem horen zullen leven. Buig je dan voor de Heere neer. Belijd Hem eerlijk wat er wel en wat er niet in je leeft. Zeg Hem dat je zo dor en doods bent. Zeg Hem dat je Hem niet kent, dat je over Hem spreekt als een blinde over kleuren. En smeek Hem of Hij Zich over jou neerbuigt. Roep Hem aan, terwijl Hij nabij is! Zeg Hem dat je in Zijn Woord gelezen hebt dat een dood hart een levend hart kan worden.

Wat zijn we ellendig zonder de Heilige Geest! Hij maakt levend. Onze God is een God van wonderen. Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Hij is machtig om meer dan overvloedig te doen boven alles wat wij bidden of denken!

Lees de voorbeelden in de Schrift. Lees hoe Zacheüs tot bekering kwam. Lees hoe Manasse een nieuw leven ontving. Lees hoe het hart van Lydia geopend werd. Zoveel harten zijn verbroken. Zoveel keer heeft de duivel het verloren. De Heere is in 1991 niet veranderd in genade en niet verminderd in kracht!

Ouders
5.
Erover spreken met je ouders is vaak moeilijk omdat je dat niet van jongsaf gedaan hebt. Daarom spreek je vaak makkelijker met anderen over deze dingen. Vraag toch eens aan je ouders hoe zij tegenover deze dingen staan.
Ds. W. van Vlastuin


Ik had gebeden om verkering met die jongen, en nu is het uit!

Ik ben een meisje van 20 jaar, en heb een tijd verkering gehad met een jongen (nou ja dat spreekt vanzelf) en dat is nu inmiddels twee jaar geleden. Steeds heb ik gebeden of ik hem terug mocht krijgen, maar hij heeft nu al weer verkering. Ook had ik vooraf gebeden of ik hem mocht krijgen.

Nu mijn vraag waar ik al twee jaar over aan het denken ben: Hoe weet je nu wat Gods bedoeling is? Ik had gebeden voor die jongen, toen kreeg ik hem, en elke keer als ik met hem uitging dankte ik God; dat klinkt misschien wel vroom en overdreven, maar zo blij was ik met hem.

Nu, daarna ging het dus uit, en daar zat ik dan met mijn bidden... en mijn vragen wat hiervan de bedoeling zou zijn!! Ik heb werk dat helemaal niet naar mijn zin is, kortom sinds ik die jongen kwijt ben, ligt heel mijn leven in de puin.

Nu zult u wel zeggen: „Je moet bidden" maar ik kan helemaal niet bidden, het lijkt wel of ik helemaal geen contact krijg, of ik helemaal geen antwoord krijg.
Annemarie

Op je vraag wat de bedoeling van dit alles is, kan ik geen pasklaar antwoord geven. Blijkbaar was deze jongen niet voor je bestemd. En waarom niet? Ik hoop dat je vraagteken later nog eens verandert in een levensgroot uitroepteken.

Er zijn er meer die eerst dachten bij het uitgaan van een verkering dat hun hele wereld in elkaar stortte en die nu dankbaar zijn dat zij later de liefste man of vrouw van de hele wereld leerden kennen. Maar dat is niet het enige.

Er zijn er ook die ondanks hun verlangen hun hele leven geen man of vrouw uit Gods handen ontvangen hebben. De HEERE kan heel wat keren in ons leven néé tegen ons verlangen zeggen en ons later laten ontdekken dat Hij néé zei omdat Hij ja gezegd had.

Waar het op aankomt is niet dat wij de HEERE na kunnen rekenen, maar dat wij door het geloof krediet mogen krijgen voor de HEERE, zodat wij ook als wij het niet begrijpen, mogen weten dat de HEERE beloofd heeft bij onze doop alle kwaad van ons te weren òf ten onze beste te zullen keren.

Koesteren van verdriet
Let wel: dat betekent niet dat wij dan stoïcijns worden. Wat verdrietig is ervaren wij ook als zodanig. Maar het maakt wel verschil of ik verdriet heb of dat het verdriet mij heeft. In het laatste geval weigeren wij getroost te worden en merken wij geen enkele zegening meer op.

Dit koesteren van ons verdriet kan dan zelfs zo ziekelijk worden dat sommigen nu nog steeds stiekemweg met hun jeugdliefde in hun achterhoofd rondlopen. De liefde van hun jeugd heeft zelfs steeds idealere vormen aangenomen. Het hoort ook bij deze periode van ons leven om te tasten, om teleurstellingen te ondergaan totdat wij eindelijk misschien de ware mogen tegenkomen.

De zin van het bidden ligt echter niet zomaar vlakweg in de realisering van ons verlanglijstje. Bidden is spreken met God. Het is ook ervaren dat Hij hoort, zelfs wanneer Hij niet mijn wensen verhoort. Denk eens aan Jozef. Wat liep zijn weg schijnbaar tegen Gods beloften in. Meer en meer werden al zijn verlangens en idealen afgebroken. De HEERE ging meer en meer met hem de diepte in om hem op Zijn tijd te kunnen verhogen.

Antwoord
Van harte hoop ik dat je zo het geloof en de juiste verhouding met God als het allerbelangrijkste in je leven gaat zien. Daar zijn beloften voor in de Bijbel. Daar mogen wij op pleiten. Waar geen belofte voor staat in het Woord kunnen wij alleen begeren met de bede „Uw wil geschiede."

Waarom? Niet omdat je tegen Gods wil toch niet kunt ingaan, maar omdat Gods wil het beste is. Je schrijft dat je niet bidden kunt en dat het lijkt of je helemaal geen antwoord krijgt. Dat kan! Lees Jak. 4:2 en 3 maar eens. Vraag maar of de HEERE je leert bidden. Allereerst om datgene waar beloften voor staan: een vlesen hart in plaats van een stenen. En met Christus zal Hij ons alles schenken wat nodig is.

Dan leren wij ook zien: ik klaagde dat ik geen antwoord kreeg, maar het erge was dat de HEERE al die jaren van mij nog geen antwoord had gekregen op Zijn vraag: „Mijn zoon, mijn dochter, geef Mij uw hart."

Wat je werk betreft zou ik uitzien naar een goede oplossing. Vreugde in je werk is alles waard. Maar misschien heeft het missen van die vreugde ook alles te maken met die ene. Ik weet het niet. Van harte sterkte in je worsteling.
Je ds. R. van Kooten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.