+ Meer informatie

Rondkijk

5 minuten leestijd

Van eigen kerkelijke erve is er deze week veel te vermelden. Allereerst een en ander over de bevestiging en intrede van candidaat G. Zwerus, die zich aan de Ger. Gemeente te Middelharnis verbond. De bevestiging had plaats door Dr Steenblok van Gouda in de grote Ned. Herv. Kerk te Sommelsdijk, die daartoe welwillend was afgestaan. Tussen haakjes zei gezegd, dat in deze kerk in 1738 een kleinzoon van Ds Wilhelmus a Brakel stond, (de schrijver van de bekende Redelijke Godsdienst) nl. Ds W. è. Brakel-v. d. Kruiff. Beide diensten was de kerk overvol. Met Dr Steenblok waren tegenwoordig de predikanten Ds Ligtenberg, Ds Bel, Ds M. Blok, Ds Hagestein, Ds R. Rijksen, Ds v. d. Ketterije, Ds Heerschap en Ds Mallan, de candidaten Kersten, Van Gilst en Vergunst; de studenten Cabarat, Vogelaar en Hage, afgevaardigden van 7 gemeenten uit Flakkee en elders uit het land. Voorts de pl. predikanten Ds H. Goedhart (Ned. Herv.), Ds N. de Jong (Chr. Geref.) en Ds P. A. Zeilstra (Ger.)

De tekst van de bevestiger Dr Steenblok was uit Jes. 30 het laatste deel van het 20ste en 21ste vers waarbij hij tot thema had: en rijke beweldadiging van 's Heeren wege aan Zijn Kerk, waarin hij bezag:1. welke grond daarin is; 2. waarin ze bestaat; 3. waartoe ze nodig is. Na de predikatie werd het bevestigingsformulier gelezen en klonk het plechtig en luid door de eeuwenoude kerk uit de mond van de dienaar: Ja ik, van ganser harte."

Aan de handoplegging namen, met Dr Steenblok deel de predikanten Ds M. Blok, Ds Bel, Ds Ligtenberg en Ds Rijksen. Het was een ontroerend ogenblik toen de gemeente de knielende dienaar, met de geopende bijbel

boven het hoofd, staande toezong Ps. 134 : 2 en vers 3 „Dat 's Heeren Zegen op U daal." Dr Steenblok sprak de bevestigde in hartelijke bewoordingen toe, waarbij hij de wens uitdrukte, dat de Heere hem bij de gewichtvolle taak die hem wachtte, rijkelijk Zijn zegen zou schenken en samenbinding in de gemeente geven.

Des avonds trad Ds G. Zwerus voor het eerst voor zijn gemeente op. De intreetekst was Efez. 3:8: Mij, de allerminste der heiligen, is deze genade gegeven enz. Het thema was: Paulus' bewondering in de. daden des Heeren, " waarbij hij bezag dat deze daden ten le een ootmoedige belijdenis werken; 2. een gewichtvolle roeping behelzen en ten 3e een onvergankelijke schat van genade openbaren. Na de predikatie volgden vele toespraken die we hier niet alle zullen opsommen. Het was een vreugdevolle dag voor de gemeente van Middelharnis, die na 21 jaar vacant te zijn geweest en in die tijd niet minder dan 54 beroepen te hebben uitgebracht, voor het eerst een eigen herder en leraar in hun midden mocht zien.

Dit is de eerste van de drie candidaten die kortgeleden van de Theol. School zijn gekomen, welke tot de volle bediening van Woord en Sacrament bevestigd werd. Candidaat H. van Gilst uit Den Haag hoopt D.V. op Woensdag 25 Januari a.s. te worden bevestigd en zijn intrede te doen in zijn eerste gemeente te Elspeet. Naar wij vernemen zal cand. van Gilst door Ds van Stuyvenberg bevestigd worden. Candidaat A. Vergunst van Leiden, de jongste der voorgangers in onze Ger. Gemeenten, zal D.V. op Woensdag 1 Februari te Zeist in het ambt worden bevestigd door Ds R. Rijksen van Leiden. Des avonds van diezelfde dag hoopt hij zijn intrede te doen. De gemeente Zeist, die in 1880 werd geïnstitueerd, ontvangt hiermede sinds die tijd, haar zesde predikant.

Vermeldenswaard is ook, dat thans Candidaat J. W. Kersten van Rotterdam, nadat in de loop van IV2 jaar zeer vele beroepen op hem werden uitgebracht, het beroep van de gemeente Genemuiden heeft aangenomen. Genemuiden, geïnstitueerd 22 Sept. 1919, ontvangt met hem haar eerste predikant.

Vermeldenswaard is zeer zeker ook, dat de gemeente Barneveld, die sinds korte tijd vacant is door het overlijden van Ds J. Fraanje, diens plaats bezet zal zien door Ds Chr. v. d. Woestijne van Ridderkerk. Er zijn dus de laatste tijd tamelijk veel wijzigingen in de predikantsplaatsen, wat het beroepen voor de vele vacante gemeenten niet gemakkelijk maakt. Het aantal predikanten voor zo vele gemeenten is toch al klein en wanneer er zich dan pas zoveel wijzigingen hebben voorgedaan, is de keuze gering.

Hebben wij zoeven iets gezegd van de jongste van onze voorgangers, thans nog iets van de nestor van de predikanten der Ger. Gemeente Ds B. v. Neerbos, em. pred. te Vlaardingen. Deze oude dienstknecht mocht 4 Jan. jl. zijn 80ste verjaardag vieren. Als bijzonderheid voegen wij daaraan toe, dat Ds v. Neerbos nog elke Zondag — soms wel drie keer — uit prediken gaat. De tachtigjarige aanvaardde in 1912 zijn ambt te Vlaardingen en diende de gemeente van Meliskerke, Bruinisse, Terneuzen, Vlaardingen en Rilland-Bath, in welke laatste gemeente hij in 1944 met emeritaat ging. Ds van Neerbos werd te Dodewaard geboren en op 42-jarige leeftijd predikant.

Als dit nummer van „Daniël' verschijnt zal (Woensdag 11 Januari) de Generale Synode in buitengewone vergadering te Utrecht' bijeen zijn, waar de dingen die zich te Veenendaal, rondom de zaak Ds R. Kok hebben voorgedaan, zullen worden behandeld. De Synode is voorafgegaan aan een bidstond in het kerkgebouw der Utrechtse gemeente in de Boothstraat, door Ds R. Rijksen van Leiden.

Tenslotte zij nog gemeld, dat op Dinsdag 17 Januari a.s. het jongens-en meisjes-internaat voor de Chr. Kweekschool te Krabbendijke officieel zal worden geopend. Bij deze gelegenheid zal in de kerk aan de Zuidweg door sprekers van verschillende kerkelijke richting het woord worden gevoerd, o.m. door Ds P. Zandt, (Ned. Herv.), Ds v. Ravenzwaaij, (Chr. Ger.), Ds Bel en Ds Rijksen (Ger. Gem.) en door Ds Mieras (Oud Ger.) De toekomstige onderwijzers en onderwijzeressen, die tot dusver bij de burgerij in kosthuizen waren ondergebracht, krijgen hiermede hun eigen internaat. Wij komen D.V. hierop t.z.t. nader terug. •

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.