+ Meer informatie

RECENSIES

4 minuten leestijd

drs. Pieter L. de Jong, Stadspelgrims. Ontmoetingen onderweg. Uitg. Boekencentrum, Zoetermeer 2012, 126 blz., € 13,90.

Twintig jaar lang was ds. De Jong predikant van de Oude – of Pelgrimvaderskerk in Rotter-dam-Delfshaven. Een man met hart voor het Evangelie en hart voor de stad. In dit boekje doet hij verslag van allerlei ontmoetingen die hij in de Maasstad had: met zoekers en zwervers, bij de kapper en in de kroeg. Verrassend wat een kansen hij kreeg om het Evangelie door te geven aan ‘Jan Rap en zijn maat’. Gekruid als ze zijn met een flinke dosis humor, lees je deze verhalen geboeid. Daarnaast bevat het boekje een aantal mijmeringen die opkwamen aan het Zeeuwse strand, waar de schrijver regelmatig bijkwam van de hectiek van de stad.

Ik dacht: ds. De Jong is het prototype van een predikant in een volkskerk. Dat heeft iets heel moois: kerk voor het volk. Tegelijk riep het soms ook vragen bij mij op: wordt het op bepaalde momenten niet te breed? Denkend aan voorvallen waarbij de doop bediend wordt los van enige kerkelijke setting, vraag ik me af: is de volkskerk dan toch een kerk zonder tucht? Een en ander neemt niet weg dat ik dit boekje met genoegen las.

ds. L.H. Oosten, Vrije Friezen. Momenten uit de kerkgeschiedenis van Friesland. Uitg. Groen, Heerenveen 2012, 104 blz., € 12,50.

In dit boekje tekent ds. Oosten, zelf afkomstig uit een oud Fries geslacht en van 1976-1984 hervormd predikant in Wouterswoude, de hoofdlijn van de Friese kerkgeschiedenis. Een geschiedenis enerzijds gestempeld door Reformatie, Nadere Reformatie (Bogerman, Brakel, Witsius) en Reveil, anderzijds door vrijzinnigheid en (in de laatste decennia) grote ontkerkelijking. Op zijn standpunt stelt de schrijver dat o.a. de Afscheiding mede oorzaak is geweest van het kerkelijk verval in de provincie. Daarover denk ik anders. Maar zijn vurig verlangen naar een nieuwe doorbraak van de gereformeerde prediking in Friesland deel ik van harte: ‘Heel ons Noorden roept om het Woord’ (blz. 81). Het is een fraai boekje geworden dat zeker onze Friese ambtsdragers zouden moeten lezen.

Onder het lezen moest ik denken aan een preek die ik in een van de Friese kerken eens van ds. Oosten hoorde, over de rechtvaardiging door het geloof alleen. Onvergetelijk; gereformeerde prediking ‘pur sang’! Dat geeft verbondenheid over kerkmuren heen.

dr. A. van de Beek, Hasselelponi. Meditaties over verrassende teksten uit de Bijbel. Uitg. Meinema, Zoetermeer 2012, 121 blz., € 13,50.

Mocht de titel van dit boek een vraagteken bij u oproepen, dan is het goed om 1 Kronieken 4:3 even op te slaan. Het is een van de teksten waarover dr. Van de Beek in dit boekje mediteert. Veelal onbekende teksten, of wel bekend maar toch met een andere inhoud dan je op het eerste gezicht verwacht. Het is een verrassend boekje geworden, waarin perspectieven opengaan die je anders zo maar over het hoofd ziet. Of je dan altijd de exegese moet volgen die de schrijver voorstaat? Die over Psalm 52 heeft mij niet overtuigd. En over de ondergang van Tyrus valt meer te zeggen in eschatologisch perspectief. Maar over het geheel genomen zal deze bundel meditaties uw inzicht in de Schrift zeer verrijken. De meditatie over Psalm 24:6 is ontroerend. ‘Dat ene zinnetje – ‘dat is Jakob’. Ik kan het niet begrijpen. Het klopt niet. Maar het is wel mijn redding’ (blz. 17).

Henk Binnendijk, De Bergrede, Uitg. Voorhoeve, Utrecht 2012, 95 blz., € 16,95.

Het uitgangspunt van de schrijver bij het bespreken van de Bergrede is dat de nadruk niet moet liggen op wat Jezus hierin vraagt, maar op wat Hij aanbiedt. Jezus spreekt in de eerste plaats tot zijn 12 discipelen en biedt hen aan een intensief leven met Hem, zodat hun leven aantrekkelijk wordt voor anderen en zij aldus vissers van mensen gemaakt worden. Bij de bespreking van de Bergrede wordt een groot aantal Bijbelteksten genoemd. Het is mij niet altijd duidelijk waarom (biblicisme?).

Het boek is geschikt voor persoonlijke Bijbelstudie en in groepsverband. Wanneer de neiging opkomt het niet zonder meer eens te zijn met de schrijver is dit een stimulans om verder over de uitleg van de Bergrede te lezen, bijvoorbeeld de toelichting bij diverse Bijbelvertalingen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.