+ Meer informatie

Boekbespreking

4 minuten leestijd

Waarschuwing aan de kerken - door J. C.

Ryle, vertaald door Ds. C. Smits, uitgegeven door G. Kool, thans te Veenendaal.

Aan het Woord vooraf van de vertaler ontlenen we het volgende. Ryle leefde in de vorige eeuw. Hij was bisschop in de engelse staatskerk. Hij was een geleerde en niet minder godvrezende dienaar in die kerk. In dit boekje vinden we het woord, dat Ryle gesproken heeft voor een grote vergadering van dienaren des Woords.

Het werkje bevat 8 hoofdstukken, die respectievelijk handelen over: 1. De ware kerk; 2. Het Woord niet verbasteren; 3. Bedenk deze dingen; 4. Farizeën en Sadduceën; 5. Verscheidene en vreemde leringen; 6. De feilbaarheid van dienaren; 7. Apostolische vrees en 8. Afgoderij. Het boekje telt ruim 130 blz. Ryle neemt een tekst als uitgangspunt en hij verklaart Gods Woord met toepassing op de bijzondere omstandigheden.

Het is een treffend boekje. Wat Ryle zegt met het oog op de omstandigheden van toen in Engeland is nog onverminderd van kracht in onze dagen, ook in ons land. Dat is ook begrijpelijk, omdat gevaren en dwalingen van nu dezelfde oorsprong hebben als die van vroeger. We kunnen in het werkje een voortdurende waarschuwing horen tegen dit alles, en een opwekking om te staan naar de kennis der waarheid op een zaligmakende wijze.

We zouden veel uit het werk in ons blad kunnen ovememen, maar we moeten ons in een recensie beperken. We moeten volstaan met het overschrijven van enkele gedeelten.

Blz. 30: Laat ons voorzichtig zijn om enig principe

in de theologie op te geven. Laat ons het principe van inspiratie niet opgeven vanwege moeilijkheden. De dag zal komen, wanneer het alles tot licht zal komen. Inmiddels mogen wij gerust zijn, verzekerd dat de moeilijkheden welke in enig andere theorie of inspiratie aanwezig zijn, tienmaal groter zijn dan de onze.

Blz 53: Valse leringen ontmoeten we meestal ongemerkt en worden niet als vals verkondigd. Zij naderen tot ons geheimzinnig, rustig, onhoorbaar, en trekken de mens af van waakzaamheid, ’t Is de wolf in schaapskleding en de duivel in de gedaante van een enge] des lichts. En deze hebben altijd betoond het meest gevaarlijk te zijn voor de Kerk van Christus.

Blz. 58: Vanaf de dagen der apostelen is het Woord

des Heeren beproefd en heeft nooit gefeild om als goud voort te komen, ongeschonden en volmaakt. We behoeven niet bang te zijn voor enige ontdekking van de wetenschap. Astronomen mogen de hele hemel met hun telescopen afzoeken en geologen mogen diep ingraven in ’t hart van de aarde; nooit zal de autoriteit van Gods Woord daardoor echter bewogen worden. De stemme Gods en ’t werk Zijner handen zal nooit veranderen of in tegenstelling zijn - wij behoeven nooit bang te zijn van onderzoekingen. Zij zullen nooit iets ontdekken wat in strijd is met Gods Woord.

Blz. 72: Het land is vervuld met een vloed van allerlei dwalingen. Dit feit te ontkennen is niet anders dan dwalingen te bedekken. Het gevaar is groot, zeer groot. Nooit was het zo nodig om te zeggen: „Wordt niet omgevoerd”. Vele dingen saamgevat, maken tegenwoordig een inbreuk van valse leringen, die bijzonder gevaarlijk zijn. Daar is onloochenbare ijver bij sommige leraars met dwalingen, om het zo bedekt voor te stellen dat velen denken, ze zijn recht.

Daar is een grote verschijning van lering en theologische kennis; velen denken dat zulke knappe en geleerde mensen zeker wel goede leiders moeten zijn. Er is een algemene tendens van vrije gedachten in deze dagen. Velen willen hun afhankelijkheid van oordeel bewijzen met een strovuur van nieuwigheden.

Blz. 133: Bovenal: laat ons voortdurend gemeenschap zoeken met de Persoon van de Heere Jezus, om in Hem te mogen blijven, op Hem te zien, dagelijks te leunen op Hem, te leven op Hem en tot Zijne volheid getrokken te worden. Zo ons dit waarlijk voor ogen staat, zo zal zelfs de idee van andere Middelaars, andere twisters, andere tussentreders ten enemale vervallen, en kunnen zeggen: Ik heb Christus, ik heb alles. Wat heb ik met de afgoden te doen? Ik heb Jezus in mijn hart, Jezus in de Bijbel en Jezus in de hemel; nevens Hem lust mij niets.

O, dat Christus zulk een plaats mocht hebben in ons hart, in ons verstand, in onze godsdienst. Dan zullen kerk, dienaren, sacramenten en ordinantiën een tweede plaats innemen. Voor Hem zal iedere afgod en iedere Dagon neervallen. Christus recht gekend, in Christus waarlijk geloofd, Christus hartelijk bemind, Is de enige bewaring tegen ritualisme, romanisme en elke vorm van afgodendienst.

Tot zover de aanhalingen. Het boekje is keurig uitgegeven in een stemmige band. Er is bij de correctie wel het een en ander over het hoofd gezien. Dat is te betreuren. Overigens doet dit niets af aan de rijke inhoud.

We willen het werkje van harte aanbevelen. Het kan goed zijn er kennis van te nemen. Het kost f 13,90.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.