+ Meer informatie

TWEE PRESIDENTES AAN WOORD

5 minuten leestijd

Voor de derde maal laten we twee presidentes vertellen hoe het er op „hun" vereniging aan toe gaat. We zijn blij dat de dames Ten Voorde uit Apeldoorn en Linker uit Lisse zo spontaan hun bijdrage wilden leveren. Ook hartelijk dank aan beide presidentes voor de vriendelijke woorden die ze ons bij het inzenden van de kopy toevoegden, en waarbij ze het Hoofdbestuur Gods onmisbare zegen toewensten op het veelvuldige werk voor onze Bond van Vrouwenverenigingen.

Be vereniging „Wees getrouw" in Apeldoorn

Het ontstaan van onze Vrouwenvereniging kwam voort uit een behoefte aan onderling: kontakt en om gezamenlijk iets te mogen en te kunnen doen voor onze naaste. Onze vereniging draagt de naam „Wees Getrouw" en werd opgericht in 1969, tijdens een vergadering welke onder leiding stond van wijlen ds. Schipaanboord. Momenteel telt de vereniging 38 leden, in leeftijd variërend van 31 tot 76 jaar. We vergaderen wekelijks op woensdagavond.

Er wordt geopend, met zingen, gebed en schriftlezing. Aansluitend hierop een meditatie naar aanleiding van het gelezen schriftgedeelte. Hierna volgen notulen, evt. ingekomen stukken en mededelingen.

Dan wordt er door de dames begonnen aan hun handwerken en drinken we tijdens de pauze koffie of thee, met een traktatie, die beurtelings door één der leden wordt verzorgd. Na de pauze wordt er gelezen. Thans zijn we bezig met het boek „Een vreemd'ling hier beneên", waarin uitleg wordt gegeven over Bunyan's Christenreis. Naar deze leerzame uitleg wordt met veel aandacht geluisterd. I-Iierna wordt de avond gesloten met zingen en gebed.

Elke laatste woensdag van de maand wordt er door één der leden een onderwerp gehouden. Onze leden brengen voorts bezoekjes bij zieken, bejaarden en alleenstaanden, hetgeen meestal erg gewaardeerd wordt. Sinds vorig jaar worden door de vereniging bejaardenmiddagen verzorgd in de gemeente. Deze staan onder leiding van onze predikant ds. J. M. Kleppe.

Jaarlijks worden de bondsdag, huishoudelijke vergadering en zo mogelijk de regionale vergaderingen in de omgeving bezocht.

De opbrengst van onze jaarlijkse verkoopavond wordt besteed voor een nader te bepalen doel, o.a. zending, kerk, evangelisatie. We mogen echter nooit vergeten dat het meest belangrijke doel van onze vereniging toch is: het gezamenlijk bezig zijn rond Gods Woord, en niet. de grootte van de jaarlijkse opbrengst.

Er is ons in de achterliggende jaren veel gegeven, maar er zal van ons ook veel geëist worden. Een voortdurend gebed zal er nodig zijn om onze arbeid te mogen en kunnen doen, maar bovenal dat de Heere er Zijn zegen over zou willen schenken.

M. C. ten Voorde-Houtman

De vereniging „Fefoe" in Lisse

„De vereniging heeft ten doel handwerken en kleding te vervaardigen en deze en andere artikelen te verkopen, ten dienste van de in-en uitwendige zending", zo luidt ons huishoudelijk reglement art. 3. Toch is het niet het belangrijkste doel van onze vereniging. Het is natuurlijk prachtig als we na zo'n verkoopdag een mooi bedrag over kunnen maken aan zending en evangelisatie. Wat een zegen om indirekt mee te mogen werken aan de uitbreiding van Gods Koninkrijk.

Maar vanuit welk oogpunt werken wij 20 hard voor de zending? Is het omdat we zelf getrokken zijn door Gods oneindige liefde en vloeit daaruit voort, de liefde voor onze medemens? Voor hen, die nog nooit van Zijn Wood gehoord hebben? Wat zit je dan anders te handwerken.

Dan maakt het niets uit of de opbrengst hoger is dan vorig jaar. Een ander belangrijk .doel is de kontakten met elkaar te onderhouden. Wat kan het dan gezellig zijn op zo'n avond. Je kunt eens fijn over de kinderen praten; moeders doen dat toch graag? Er wordt wel eens gezegd van: „Oh, die kakelklub!" Natuurlijk is het ook wel eens een gekakel als iedereen z'n mondje roert tijdens de pauze. Maar er kan ook met aandacht geluisterd worden naar het Schriftgedeelte en de meditatie.

Er kunnen serieuze gesprekken worden gevoerd, tijdens bespreking van aktuele problemen, zoals de abortuswetgeving, het emancipatiebeleid en het voorontwerp van de anti-diskriminatiewet. Daaruit blijkt dat ook huisvrouwen met beide benen op de grond staan. Tijdens de vergadering heeft één van de leden een bijdrage (Bijbelse inleiding, een verhaal of een aktueel onderwerp). Weer een ander draagt een gedicht voor en een derde trakteert bij de koffie. Samen zorgen zij dat iedereen z'n natje en droogje krijgt. Wij praten met elkaar nog wat na over de bijdrage of het gedicht. Ter afwisseling van onze gewone avonden wordt er een spreker uitgenodigd. Ook de andere plaatselijke vrouwenverenigingen, zoals dameskrans en bejaardenkontakt, zijn dan aanwezig. Binnenkort hopen we een avond te beleggen waarin we in groepjes werken. De ene groep maakt; „antieke" poppen, een andere groep houdt zich bezig met Staphorster stipwerk of glasbeschilderen, droogboeketjes en brooddeegfiguren maken enz.

Als vereniging willen wij de kontakten binnen onze gemeente bevorderen. Daarom bezoeken wij nieuwin gekomen en en kraammoeders. Nog een onderdeel i's: het verzorgen van de crèche op zondagmorgen tijdens de kerkdienst.

Tot slot willen wij de hoop uitspreken dat de Heere het werk van al onze vrouwenverenigingen wil zegenen en gebruiken tot bekering van zondaren en tot eer van Zijn grote Naam.

A. Linker-Wijnen

Veremgmgsnieuws

Als uw vereniging binnenkort een 25-, 40-of 50-jarig jubileum mag herdenken, wilt u ons dit dan laten weten? We kunnen er dan in Daniël aandacht aan besteden. De planning van wat er op de Pagina's voor haar zal komen, wordt voor een paar maanden tegelijk gereed gemaakt. Als we het vroeg genoeg weten kan er een plaatsje voor worden ingeruimd. Ook een jubileum of afscheid van bestuursleden die vele jaren uw vereniging dienden is de moeite van het vermelden waard. U kunt hierover schrijven aan mevrouw L. van der Spek, Baan 26, 8271 BE IJsselmuiden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.