+ Meer informatie

Boekbespreking

4 minuten leestijd

Dr. Zacharias Ursinus: Over het gebed. Uitgave van Oosterbaan & Le Cointre N.V., Goes.

We lezen nog op het titelblad: „Uit het Schatboek, samengesteld door Dr. David Pareus, vertaald door Dr. Festus Hommius en door Ds Johannes Spiljardus met toepassingen verrijkt, opnieuw bewerkt door H. Reisiger”.

Reisiger schrijtt in zijn „Verantwoording”, waarom hij gemeend heeft er goed aan te doen dit gedeelte van het Schatboek op deze wijze uit te geven. Daarna volgt een „Inleiding”, waarin éen en ander over Ursinus en Olevianus en hun werk wordt medegedeeld. Reisiger heeft de tabellen, die Spiljardus had opgenomen, weggelaten om de uitgave niet „topzwaar” te maken. Hij heeft de hedendaagse herziening van de „Formulieren van Eenheid” overgenomen, zoals die is opgenomen in de Belijdenisgcschriften van de Nederlandse Hervormde Kerk, 2e druk, 1966. Boekencentrum N.V., ’s-Gravenhage.

Er is veel goed van het werk van Ursinus te zeggen, ook over het gedeelte van zijn Schatboek, dat handelt over het gebed. Het is zeer lezenswaardig. We kunnen ons verheugen over de verschijning. We betreuren het echter, dat de herziening van de formulieren is overgenomen. Ook vragen we ons af, of het wel juist is, dat de termen godzaligen, godvrezenden en heiligen meestal duidelijkshalve door het woord gelovigen of vromen zijn vervangen, noot blz 26. Op blz. 39 lezen we van geestelijke en lichamelijke behoeften, op blz. 40 over behoeftigheid en op blz. 41 over nooddruft. Op blz. 39 staat Terwijl niet… , in plaats van: Twijfel niet……

We kunnen meer opmerkingen maken. Laat het voorgaande genoeg zijn om te laten zien, dat we met belangstelhng van het werk kennis genomen hebben. Ondanks bedenkingen, menen we toch het werk te mogen aanbevelen. De prijs is f 7,50.

Willem Teelinck: De praktijk van het Heilig Avondmaal. T. Wever – Franeker.

De volledige titel is. Het geestelijk sieraad van Christus’ bruiloftskinderen of De Praktijk van het Heibg Avondmaal door Willem Teelinck, in leven bedienaar der Gemeente van Jezus Christus te Middelburg.

Onder deze titel wordt ons aangewezen de grote schat der geestelijke goederen, die uit het recht gebruik van het Heilig Avondmaal te verkrijgen is, alsmede de grote schade, die allen lijden, en hoe verkeerd hun overleggingen zijn, die het gebruik van het Heilig Avondmaal óf geheel nalaten óf het niet naar behoren betrachten.

Het werk bevat vier preken over de woorden: „Doet dit tot Mijn gedachtenis”, Lukas 22 : 19. Het is de 20e druk, die thans verschenen is. Dat zegt genoeg. De preken zijn veel te lang om in een gewone dienst gelezen te worden, elk zo ongeveer 50 blz., maar dat doet niets af aan de waarde van deze preken. Zij bevatten veel tot onderwijs, waarschuwing en vertroosting. Iemand, die zich het werk aanschaft en het op de rechte wijze leest, zal er zeker geen spijt van hebben. Teelinck, die leefde van 1579-1629 en voor de nadere reformatie van grote betekenis was, schrijft in zijn opdracht o.a. het volgende: ,.Teneinde nu de gewilligen in het rechte gebruik er van behulpzaam te zijn en de tragen te verwakkeren, zo hebben wij getracht in enige predikatiën, die wij voor enige maanden over de bediening van het Heilig Avondmaal achtereenvolgens doen moesten, het volk aan te wijzen, wat grote stichting en wat gans kostelijke schatten in de akker van het Heilig Avondmaal verborgen liggen; alsmede hoe licht en zonder grote moeite die schatten daaruit te halen zijn, indien maar eens de rechte mijn en ader er van ontdekt zijn. Wij mochten die ontdekking meermalen verkrijgen door het licht, dat ons de woorden van Christus, die wij in dit traktaat verhandelen, gegeven hebben. Ongedacht hebben wij in de akker van het Heilig Avondmaal, aan de hand van deze woorden, gevonden een zo volle ader van geestelijke schatten, dat wij het oorbaar hebben geacht, hetgeen wij vonden, tot meerdere stichting der gemeente, door de druk een iegelijk onder de ogen te brengen”.

Het boek behoudt zijn waarde en de inhoud is ook voor ons nog van betekenis.

Het kost gebonden f 12,50.

N.B. De naam van de schrijver wordt verschillend gespeld: Teelinck of Teellinck.

Een merkwaardig vijftal door A M. Wessels, opnieuw bewerkt door H. M. Stoppelenburg.

N V. Uitgeverij „De Banier”, Vianen.

Dit boekje is een bijdrage tot de kerkebjke historie van Zeeland. Het handelt over de volgende predikanten: B. Smytegelt, H J. Budding, D Bakker, P. van Dijke en L. Boone. We vinden hierin één en ander uit het leven en de arbeid van deze dienaren des Woords. Het werkje is niet volledig, maar daar maakt het ook geen aanspraak op. Het biedt wel stof voor hen, die belangstelling voor dergelijke lektuur hebben. En het is goed, dat we deze voorgangers niet vergeten. En dat we trachten ons een juist beeld van hen te vormen. Dit boekje kan daarbij van dienst zijn. Het kost in geplastificeerde band f 6,90.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.