+ Meer informatie

Verenigingsnieuws

6 minuten leestijd

RING NOORD HOLLAND

VERSLAG Ringvergadering der Ring „Noord Holland" op 27 Mei 1949 des sav. 7.30 uur in de consistoriekamer der Ger. Gem. aan de Looyersgracht te Amsterdam-C.

De voorzitter, de heer J. v. d. Poel opent de vergadering door te laten zingen Ps. 68 : 1, leest Hand. 26 en gaat voor in gebed.

Na zijn openingswoord, worden eerst de notulen voorgelezen, welke onveranderd worden goedgekeurd. Dan worden voorgelezen enige ingekomen stukken en enkele huishoudelijke zaken behandeld.

Vervolgens wordt een inleiding Gew. Gesch. gehouden door vriend Onder de Linden, lid van de J.V. te Amsterdam-Noord. Zijn onderwerp was: „Zending onder de wereldgroten", en. handelde in hoofdzaak over Paulus voor Felix, Festus en Agrippa n.a.v. Hand. 23, 24, 25 en 26. In dit onderwerp werd op mooie wijze uiteengezet wie Felix, Festus en Agrippa waren, en

de strijd die Paulus onder hen steeds had te strijden. Hoe Paulus steeds bij vernieuwing weer zich moest verantwoorden voor hun rechterstoelen. Paulus werd steeds dan dit, en dan dat verweten, doch in de kracht Gods mocht Paulus hen naar behoren van antwoord dienen. Hierop volgde nog een leerzame bespreking, waarna de voorzitter de inleider bedankte en even gelegenheid gaf te pauzeren.

Hierna werd gezongen Ps. 133 : 3. Een 2e onderwerp was van de J.V. te Zaandam en werd ingeleid door vr. P. Meijer, welke handelde over „De Couvernanters." Dit was een zeer interessant onderwerp over de vervolging van Gods Kerk onder de Roomsen in Schotland. Op dit onderwerp volgde ook nog een korte, doch nuttige bespreking, waarna de voorzitter ook vr. Meijer bedankte voor zijn werk.

Dan volgen er nog enkele mededelingen voor de komende Ringvergaderingen en hierna de rondvraag, welke nog al wat opleverde, doch alle vragers werden op bevredigende wijze door de voorzitter van antwoord gediend.

Hierna werd de vergadering gesloten met het zingen van Ps. 1 : 1 en dankgebed door de heer Kraamer.

WESTZAAN

Gecombineerde Jaarvergadering van de M.V. en J.V. der Geref. Gem. te Westzaan.

De Weleerw. Heer Ds A. Verhagen opende de vergadering door te laten zingen Ps. 68 : 13, las daarna een gedeelte uit Ps. 119 en ging voor in gebed. Hij heette allen hartelijk welkom en bepaalde ons bij 2 woorden; „jeugd en vreugd."

Hierna volgden de notulen en de gecomb. jaarverslagen.

De M.V. leverde nu een onderwerp „De Zondvloed", dat werd ingeleid door mej. G. Valk. Een korte bespreking volgde hierop.

Gezongen werd nu Ps. 119 : 3—5, terwijl er gecollecteerd werd voor de kosten der vergadering en voor de jongens in Indië. Dit bracht op ruim ƒ 71.—.

Na de pauze werd gefeliciteerd door de verenigingen uit Zaandam, Amsterdam en Lisse en een schriftelijke felicitatie van ons lid S. Glos uit Indië; namens de kerkeraad deed ouderling P. Tanger het woord.

Mej. B. Stolk las nog een gedicht voor „Aan mijn Bijbel"

Vriend J. J. Tanger las nu zijn onderwerp voor, hetwelk ging over het „Huis van Oranje door de loop der eeuwen". De bespreking hierop was vlug afgelopen.

Ds Verhagen bedankte allen die aan het welslagen van deze avond hadden meegewerkt en eindigde met dankgebed, nadat eerst nog was gezongen Ps. 133 : 2. Onze verenigingen kunnen terug zien op een goed geslaagde vergadering.

De secretaris, J. J. TANGER.

WEST ZEELAND

KORT VERSLAG der 6e vergadering van de Ring van J.V. der Geref. Gemeenten in West Zeeland.

Te kwart voor drie opende de Weleerw. Heer Ds W. de Wit de goedbezochte vergadering door te laten zingen Ps. 25 : 6, waarna hij las Ps. 42 en voorging in gebed.

Na een hartelijk welkomstwoord wees Z.Eerw. er .op, dat Davids klacht, toen hij in het Over-Jordaanse verkeerde, gevlucht voor Absalom, hierover ging, dat hij van Gods huis, Zijn altaren, Zijn dienst en de plaats Zijner gemeenschap verwijderd was. En toch, hoe donker het ook was voor David, toch was er voor hem hope. Z.Eerw. drong er op aan toch de harten te zetten op de genademiddelen, onder biddend opzien tot God. Ook deze tijd is op godsdienstig gebied donker. Aan de ene zijde verfijnde dwalingen in de Gereformeerde leer, waarbij de termen der gereformeerde theologie worden te baat genomen, aan de andere zijde het gevoelig rationalisme van Barth en Nifting, waar de mens op de troon geplaatst wordt en God onder de voet raakt. Toch is er voor Gods Kerk hope, want de Heere zal Zijn Waarheid en Verbond voortplanten, tot het einde der dagen.

Besloten werd nadat de notulen gelezen waren, de J.V. te Zoutelande uit te nodigen, toe te treden tot de Ring, nadat de moeilijkheden, die haar verhinderden, waren weggeruimd.

De J.V. te Wolf aartsdijk bracht de verhouding v.h. aantal hoofdbestuursleden t.o.v.. de verschillende provincies ter sprake.

Vr. J. v. Belzen te Middelburg refereerde nu over „Naaman de Syriër." Op zakelijke wijze werd deze geschiedenis behandeld, waarbij de inleider deed uitkomen, dat de Heere niet is als der Heidenen goden en Zijn profeet niet als de tovenaars, want dat bij God geen aanzien des persoons is en het zijn knechten niet

om geld te doen is. Een vlotte bespreking volgde. Helaas was er geen tijd meer voor het 2e onderwerp. Dit werd tot de e.v. vergadering gehouden.

De voorzitter dankte nu alle aanwezigen. Op gevoelvolle wijze schetste Z.Eerw nog de toestand van onze militairen in Indië, die getrouw aan opvoeding en belijdenis, niet willen buigen voor de God der vaccinatie. Spr. wekte de aanwezigen op om met hen mee te leven en bovenal hun nood te dragen in het gebed.

Op verzoek liet de heer J. Bouman te Aagtekerke nu zingen Ps. 103 : 2 en eindigde met dankgebed.

De secretaris, J. BAAIJENS.

AAGTEKERKE

In een opgenomen verslag van de 11e jaarvergadering van de J.V. te Aagtekerke (zie nr 25 3e jaargang), dat hoewel beknopt gehouden, door ons nog iets werd verkort, werd ook een zin geschrapt, waaraan deze J.V. het prijs stelt, dat de bewuste zin alsnog wordt geplaatst.

„Na het beëindigen der vergadering werd aan de uitgang gecollecteerd, waarvan de opbrengst, bedragende rond ƒ 50.— bestemd is, deels voor het werk onder onze jongens in Indië en deels voor de Stichting 1940—'45."

RING ROTTERDAM

Tot secretaris van dit Ringverband is benoemd H. Brouw, Boudewijnstraat A 74 te Rotterdam-Zuid. Voordien was D. Vermaas, Bas-Jungeriusstraat 162a Rotterdam-Zuid secretaris van deze Ring.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.