+ Meer informatie

ZALIG DE VREDEMAKERS

6 minuten leestijd

Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Mattheus 5:9

De Heere Jezus heeft niet alle mensen zalig gesproken in de Bergrede. Dit mogen ook wij nooit doen, want alle mensen zijn niet zalig. Wij kunnen het wel en het wee In de Bergrede vinden. Wij vinden hier in Matth. 5 de eerste 12 verzen, wie Hij zalig spreekt. En het is niet zo dat wij er één uit kunnen lichten en die lichtvaardig op ons mogen toepassen, waar wij zo toe genegen zijn.

Een arme van geest is ook een treurende, een zachtmoedige. Een hongerige en dorstende naar gerechtigheid, is ook een barmhartige, is ook een reine van hart, is ook een vreedzame. Zalig zijn zij die door Jezus worden zaliggesproken. Velen hebben er genoeg aan als de mensen, als een kind van God, of als een knecht van God, hun zalig spreekt. Maar Gods volk heeft er behoefte aan, waar David behoefte aan had in psalm 35:3: Zeg Gij tot mijn ziel, Ik ben uw Heil. De Heere zal gewis tot dezulken van vrede spreken, gelijk wij dit kunnen zien en horen in de woorden van onze tekst.

Zalig zijn is gemeenschap met God te hebben door de Heere Jezus Christus en nu hebben deze vreedzamen dit, al wordt het bij hen ook nog zo fel bestreden. Zalig de vredemakers zoals de kanttekenaren zeggen.

Maar geliefden, nu zijn wij allen van nature ruziemakers, oorlogszuchtigen, vernielzuchtigen krachtens onze val in Adam geworden. Ook zijn Gods kinderen tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. Zij begeren echter in vrede mét God en ook in vrede met hün naaste te leven. Zij hebben de waarheid en de vrede lief en ook de wet Gods naar de inwendige mens.

De vrede mogen wij niet inleveren voor de waarheid Gods. Ds. Bogerman heeft op de synode van Dordrecht (1618-1619) de Remonstranten met een heilige verontwaardiging de deur gewezen. Dit waren toen de ruziemakers en zijn het ook nu die de beroeringen teweeg brengen. Wij mogen van de waarheid nooit iets af of er iets bij doen. Die dit doen hebben geen zuivere liefde in de beoefening van de waarheid. Wij moeten wel bedenken dat Gods volk altijd als een twistziek volk bestempeld is. Van Jeremia hebben zij getuigd: hij zoekt de vrede van de stad niet, hij is een man van twist en krakeel.

Het betaamt ons te strijden voor het geloof eenmaal de heiligen overgeleverd. Er is zoveel valse vrede, een vrede waarin men de waarheid prijsgeeft. Maar de apostel vermaant in 1 Kor. 15:58 Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heeren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in den Heere.

Deze vreedzamen weten van de strijd tussen in- en uitwendige vijanden. Deze vreedzamen kunnen geen vrede maken zonder Christus en Zijn Heilige Geest. Zij weten bij bevinding dat zij zonder Christus niets kunnen doen. Ja, die geloven het als de Heere hen overgeeft aan de boze lusten des vleses, zij alles venwoesten en verderven zullen.

Om een vredemaker te mogen zijn, moeten wij ongelijk kunnen verdragen en dit kan de hopgmoedige natuur niet. Zelfverloochening hebben wij nodig. Dit is een vrucht van het werk des Heiligen Geestes. Abraham was zulk een vreedzame (Gen. 13:8) als hij getuigde tegen Lot: Laat toch geen twisting zijn tussen mij en tussen u en tussen mijn herders en tussen uw herders, want wij zijn mannenbroeders. Mozes was zulk een vreedzame, wat uitkwam toen twee Hebreeuwse mannen twistten met elkander en hij zei tot de ongerechte waarom slaat gij uw naaste?

Maar bedenkt wel, wij mogen geen gemeenschap hebben aan de zonde van anderen en de appstel zegt in Rom. 12:18 Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen en in vers 19 Wreekt uzelven niet beminden, maar geeft de toorn plaats, want er is geschreven Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden spreekt de Heere.

De martelaren hadden de waarheid liever dan hun leven en zo was het ook met Stefanus. Dat hij de ondergang niet zocht van dit volk dat hem stenigde, kwam daarin openbaar dat hij voor zijn vijanden gebeden heeft. Hebben wij dit ook wel eens mogen doen?

Deze vreedzamen zijn kinderen van God, Die immers de God des vredes genaamd wordt en Die de satan welhaast onder Zijn voeten zal verpletteren. Een kind van God wordt men door de wedergeboorte. Pasgeboren kinderen kunnen niet praten, maar zij kunnen hun begeerte wel kenbaar maken, naar de redelijke en onven/alste melk van het Woord Gods. Zulke wedergeborenen ontvangen liefde tot de broederen, ook, ja juist in het bijzonder tot dezulken die om de Naam des Heeren smaadheid moeten lijden. Zij zien in zulken iets van het beeld van Christus, Die veracht was.

Zulken zijn ook bedroefd om de zonde van anderen. Denk maar aan wat David zegt: Waterbeken vlieten af uit mijn ogen omdat zij Uw wet niet onderhouden.

Zulken hebben de Heere Jezus Christus in onverderfelijkheid lief en weten ook waarom ze Hem liefhebben; omdat Hij van de zonde verlost en de Goddelijke gemeenschap weer teruggeeft. De gemeenschap met God zijn wij kwijtgeraakt in het Paradijs. Die gemeenschap zijn wij om eigen schuld kwijt, maar die kunnen wij in Christus terugontvangen.

Het kinderen Gods genaamd worden, wil hier zeggen dat zij het beslist zijn. Het is maar niet in naam. Velen hebben de naam van een kind van God te zijn, maar hebben de daad niet, maar zijn dood. Maar dezen hebben God boven alles lief. Denk maar aan Asaf: Wien heb ik nevens U in den hemel, nevens U lust mij ook niets op de aarde.

Deze kinderen Gods zijn het aan de weet gekomen: ook wij waren van nature kinderen des toorns gelijk ook al de anderen. Die een lid van God mag zijn, heeft een erfenis te venwachten, namelijk een onverderfelijke, onbevlekte en onvenwelkelijke erfenis, zij zullen eenmaal daar mogen zijn waar geen wanklank meer gehoord zal worden, maar waar eeuwige blijdschap op hun hoofden zal zijn.

ELSPEET DS. L. VOGELAAR

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.