+ Meer informatie

Tj. Molenaar 24 juli 1891 - 9 oktober 1959

4 minuten leestijd

Nog gevoelend het groot gemis van onze onvergetelijke voorzitter ds. A. Verhagen en nog levend in diepe droefheid over zijn heengaan, trof ons dezer dagen een tweede slag, toen wij vernamen dat de heer Tj. Molenaar het tijdelijke met het eeuwige had verwisseld.

In het vorige nummer van ons blad hadden wij iets geschreven over zijn ernstige ziekte-toestand, maar toch niet wetend, dat wij nu geroepen zouden worden een „In memoriam" te schrijven.

Een bij uitstek trouw lid van ons Hoofdbestuur en een zeer gewaardeerd medewerker van „Daniël" is ons ontvallen. Bijna vijf en twintig jaar heeft hij als zodanig met grote toewijding en de volle liefde van zijn hart de jongelingschap onzer Gemeenten in woord, in daad en in geschrift gediend.

Tjerk Molenaar werd 24 juli 1891 te Hellevoetsluis geboren. Er zou veel te schrijven zijn over deze alom bekende figuur. Met welk een smaak kon hij vertellen over de toenmalige opleiding voor onderwijzers en zijn ervaringen, ook in de eerste jaren van zijn onderwijzersloopbaan. Want onderwijzer is hij geweest in hart en nieren. „Kinderlijk, maar niet kinderachtig", zoals ds. Verhagen dat placht te zeggen.

Wij willen hiervan echter als voornaamste punten memoreren zijn werk als hoofd der scholen te Moerkapelle en Rotterdam-Z. in welke laatste plaats hij ongeveer dertig jaren is werkzaam geweest. Voorts heeft hij jarenlang de Gemeente te Rotterdam-Z. gediend als diaken.

Hoeveel hij voor het onderwijs ook betekend heeft; voor ons betekende hij nog meer als een vooraanstaand mens in het verenigingsleven onzer Gemeenten. Als wij daarbij alleen denken aan de talloze malen, dat hij als spreker optrad voor onze verenigingen, op de jaarvergaderingen van het Landel. Verband van Jongelings-en Meisjesverenigingen, dan valt dit een verdienste op zichzelf te noemen. Ook is hij zeer lange tijd voorzitter geweest van de Ring Rotterdam van onze J.V.'s.

Zoals reeds gezegd, heeft hij bijna vijf en twintig jaar deel uitgemaakt van ons Hoofdbestuur en eigenlijk nog langer. Want hoewel hij 14 febr. 1935 in het Hoofdbestuur werd gekozen, had mijnheer Molenaar in de jaren 1920 tot en met 1927 ook deel uitgemaakt van het Hoofdbestuur van een in die jaren bestaan hebbende Bond van Jongel. Ver. der Geref. Gemeenten.

Ons Landel. Verband vanaf 1931 tot heden is eigenlijk een voortzetting van die Bond en als zodanig bestrijkt de activiteit van de ons thans ontvallen heer Molenaar een reeks van twee en dertig jaren.

En hoe hij zich ook in de verenigingsarbeid heeft ontplooid, het meest spreken hiervan de jaren na 1945, toen „Daniël" werd opgericht, orgaan van het Landel. Verband.

Ontelbaar zijn de vragen, die de overledene in die jaren heeft beantwoord op J een wijze, die niet zo eenvoudig te verbeteren zal zijn.

Maar de éne, grote vraag, is thans voor hem beantwoord. Eenvoudig en bescheiden als hij was, waar het er om ging van zichzelf te spreken, mogen wij geloven, dat er nu voor hem geen vragen meer zijn, omdat ook voor hem daarop het antwoord is gegeven op Golgotha.

Neen, wij bedoelen niet de mens te verheerlijken door zovele verdiensten te hebben opgesomd, maar tot roem van Gods genade mogen wij dit alles met vrijmoedigheid vermelden, daarmede de Heere erkennende voor alles, wat Hij ons in de heer Molenaar had geschonken, die een hartelijk vriend van velen was.

Tjerk Molenaar is niet meer. Als U dit „In Memoriam" leest, rust hij reeds in het graf.

En zoals ds. H. Rijksen enige tijd geleden zijn „In memoriam ds. A. Verhagen" schreef, zij het ons ook bij deze nieuwe slag gegeven te mogen leven bij het Woord des Heeren: „En zie, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld."

De Heere sterke mevr. Molenaar met

haar kinderen en kleinkinderen in het diepe verdriet en doe hen allen de blijvende nabijheid van Zijn vertroostende genade ervaren.

Tenslotte is het onze innerlijke wens, dat de Heere Zelf de arbeid van onze geliefde vriend Molenaar tot een blijvende zegen stelle voor onze jeugd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.