+ Meer informatie

Leer en Leven

4 minuten leestijd

(19.)

I. Het Woord Gods. (r.)

De Heilige Schrift is dus klaar en duidelijk voor diegenen, die door de verlichting des Geestes de zin en mening er van mogen verstaan. Nu is cr echter onderscheid tussen het verstaan van de betekenis der Schriftwoorden die in de Bijbel beschreven staan, en de Goddelijke waarheden zelve.

Gods Woord is duidelijk in Zijn bedoeling; maar de zaken-zelve gaan niet zelden boven ons verstand en begrip.

Zo zegt de Schrift bv., dat er een Drieënig God is: Vader, Zoon en Heilige Geest; drie Personen en toch Eenswezens met elkander en dat wordt zo duidelijk en klaar geleerd, dat we aan de waarheid van die mededeling niet behoeven te twijfelen. Op zulk een duidelijke wijze wordt het bestaan van het Drieënige Goddelijke Wezen aangetoond, dat dit voor geen tweeërlei uitlegging vatbaar is. Een andere zaak is echter, of we met ons eindig verstand nu ook bevatten kunnen, hoe zulk een Drieënig God bestaanbaar is. Hier staat dan ook ons verstand vol eerbied stil! Dat wonder der Goddelijke Drieëenheid is een diepe verborgenheid in het Wezen Gods, dat wij met ons menselijk begrip niet doorgronden kunnen. De Drieëenheid-zelf is een mysterie voor ons, doch daarmede is niet gezegd, dat zij onbestaanbaar is.

Dit leerstuk, gelijk zovele andere, wordt ons in de Schrift geopenbaard en als zodanig hebben wij het als waarheid te aanvaarden.

Ook van de twee naturen van Christus wordt in Gods Woord gesproken, namelijk van Zijn Goddelijke en menselijke natuur in enigheid des persoons. We begrijpen de bedoeling, als we er van lezen in de Bijbel, maar dat wil toch niet zeggen, dat we nu ook weten, wat het eigenlijk inhoudt tegelijk God en mens te zijn! Immers neen!

En hoe wordt de wondervolle geboorte van Christus aangekondigd aan Maria? De Heilige Geest zou over haar komen en de kracht des Allerhoogsten zou haar overschaduwen. We begrijpen de bedoeling wel, maar wil dit nu ook zeggen, dat we bevatten, hoe die wonderbaarlijke geboorte mogelijk was? Neen toch!

En dan het stuk der praedestinatie, waarover de Schrift zo duidelijk en klaar handelt. Die voorverordinering betreft alle personen. Gods wil gaat over alle dingen. Hij is van alles de eerste, de eeuwige Oorzaak. Niemand roert zich zonder Zijn wil. En toch leert ons Gods Woord even helder en klaar de verantwoordelijkheid van de mens, die straks geoordeeld zal worden, naar hetgeen hij gedaan heeft. We zien dus heel duidelijk, dat er een Goddelijke Oorzakelijkheid is en een menselijke verantwoordelijkheid, maar het gaat ons eindig begrip ten enenmale te boven, hoe die twee met elkaar in overeenstemming te brengen zijn.

Nog iets. De Bijbel leert ons, dat het geloof een gave Gods is, geschonken in het hart door de Heilige Geest.

Maar diezelfde Bijbel leert ook, dat de mens, die onder het Evangelie leeft, mede om zijn ongeloof verloren gaat. Die bedoeling van deze Schriftwoorden verstaan we wel, maar de zaken-zelf nl. geloof als g e n a d e-g a v e en geloof als verplichting kunnen wij met ons kortzichtig verstand niet rijmen met elkander.

Er zijn dus geloofsstukken, die vaak onbegrijpelijk en verborgen voor ons zijn, maar die ons toch duidelijk en helder in Gods Woord worden meegedeeld en voorgesteld. Ze zijn dan ook onwedersprekelijk en moeten dan ook als zodanig aanvaard worden, 't Is Bijbellecr en daarmede is alle twijfel aangaande de waarheid verworpen.

Voor de ongelovige en natuurlijke mensen zijn cr bovendien vele woorden in de Schrift, die zij niet verstaan kunnen. Geen wonder! Gods Woord is immers als een wolkkolom (Ex. 14 : 20), die bij de Rode Zee tussen het leger der Egyptenaren en het leger van Israël kwam. De wolk was tegelijk licht voor de Israëlieten en duisternis voor de Egyptenaren, die achteraan kwamen. Zo is ook Gods Woord voor de ongelovigen en de bestrijders van de Waarheid duister, ja verduisterend, en voor hen, die zich door dat Woord laten leiden en gezeggen, is het een helder schijnend licht. Voor de uitverkorenen dient alles tot hun geestelijk welzijn, ook de donkerheden des Evangelies, die zij geloven, al vatten zij de diepte er niet van. Voor de verworpenen daarentegen strekt alles tot hun eeuwige ondergang, ook het klare in de Schrift, die zij lasteren wegens vele donkerheden, die zij niet verstaan. Voor heilbegerigen is de Schrift een wegwijzer. Voor de onboetvaardigen is zij een struikelblok. Wat is zij voor U?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.