+ Meer informatie

Boekaankondigiimgen

5 minuten leestijd

Met het oog op de beperkte plaatsruimte moeten we met de aankondiging van de volgende uitgaven volstaan.

Dr.J.P. Versteeg, Neem er de tijd voor, Korte meditaties. 68 blz. f. 14,50. Uitg. J.H. Kok, Kampen 1989.

Een bundel overwegingen die in de Nieuwe Apeldoornse Courant en soms ook elders zijn verschenen. Een poging om de aandacht van mensen te trekken, door een voorval uit het dagelijkse leven in bijbels licht te zetten.

Drs. A.G. Knevel (red.), Maria. Een reformatorische visie. 87 blz. f. 16,50. Uitg. J.H. Kok, Kampen 1988.

Bundeling van voordrachten over dit thema gehouden voor de microfoon van de EO. Van onderscheidene kanten wordt het thema belicht. Prof. Van Genderen heeft de dogmahistorische behandeling (uit het verleden en voor het heden) voor zijn rekening genomen.

V. Brümmer, Alzo lief heeft God. Uitg. J.H. Kok, Kampen 1988.

Een bundel preken die de auteur, hoogleraar aan de theologische faculteit te Utrecht, heeft gehouden. Het valt ons moeilijk dat gezegd wordt dat de trinitarische godsvoorstelling als zodanig in de Bijbel niet voorkomt. Evenzo, dat God Zich van ons afhankelijk maakt en van onze medewerking in het realiseren van Zijn Rijk. Verrassend, maar in verschillende opzichten.

Drs. M. van Campen, Leven uit Gods beloften. Een centraal thema bij Johannes Calvijn. 183 blz. f. 27,50. Uitg. De Groot-Goudriaan, Kampen 1988.

Een prachtige studie over Calvijns spreken en denken over Gods beloften. Een boek dat breed is opgezet en de diepte niet vergeet. De auteur is van de desbetreffende literatuur op de hoogte en hanteert deze met een zeker gemak. De lezer wordt door zijn kennis van Calvijn en diens commentatoren niet gehinderd, maar, zoals het behoort, verrijkt. Een boekje om te bezitten of bovenaan op het verlanglijstje te zetten.

Informatieboekje voor de Nederlands Gereformeerde Kerken 1989. f. 13,90. Uitg. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam 1989.

Jaarboek 1989 van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. f. 13,75. Uitg. DJ. van Brummen/Buijten & Schipperheijn, Amsterdam 1989.

Bij dezelfde uitgever als waar ons eigen jaarboek verschijnt, komt ook dat van de Nederlands Gereformeerde Kerken uit. Een blauwe omslag met veel informatie; dat van onze Kerken in een paarse omslag gehuld. Verleden jaar wees ik op verschillen in opzet tussen beide boekjes. Nu trof het mij dat het blauwe Informatieboekje heet, en dat van ons Jaarboek. Dit laatste telt 50 blz. meer en is in kleinere letter gedrukt.

Laat ik de kleurenaanduiding gebruiken om aan te geven welke van beide ik bedoel. In het blauwe boekje staat alleen een jaaroverzicht. Ds. K.H. de Groot, de redacteur, verzorgt dat. Bekende gegevens en onbekende feiten vindt men erin, van enig commentaar voorzien. Het commentaar is sober en gaat vooral in op de houding van de Vrijgemaakt Gereformeerde Kerken. Enige nadruk wordt gelegd op het feit dat het kerkverband vastere vormen aanneemt. Dat Amsterdam besloten heeft het diakenambt voor vrouwen open te stellen wordt niet vermeld. Wel het instellen (opnieuw) van een studiecommissie met ruime opdracht. Na dit overzicht volgt een In Memoriam van professor Jager, geschreven door ds. Van Ommen.

Het paarse boekje heeft ook een In Memoriam, gewijd aan ds. H. van Leeuwen, geschreven door ds. G. Blom. Ds. Drayer heeft het jaaroverzicht verzorgd. Boeiend, breed, met aandacht voor details en getuigend van bescheidenheid, waar het de plaats van onze kerken in Nederland betreft. Het jaar gaat aan je voorbij. Een kunst om er telkens weer wat meer van te maken. Dat is gelukt. Een artikel van ds. J.H. Velema over het vijfentwintig-jarig COGG. Hij heeft het al die jaren van dichtbij meegemaakt en weet waarover hij schrijft. Het COGG heeft zijn hart. Dat kleurt het, overigens eerlijk gestelde, verslag. Tenslotte een artikel van prof. Strengholt over de Franse revolutie en de twintigste eeuw - enkele gedachten die tot nadenken stemmen. Wie kerkelijk wil meeleven in eigen kerkverband en met anderen, kan beide boekjes niet missen.

Ds. J. de Wolf, Schaduwen van het Licht. Bijbelstudie over het boek Leviticus. 96 blz. f. 12,75. Uitg. De Vuurbaak, Barneveld 1989.

Een hulp bij het bestuderen van een niet zo bekend Bijbelboek, thematisch opgezet en breed uitgewerkt. Niet zo eenvoudig, maar wel leerzaam en inzichtgevend.

Dr. G. Dekker e.a., Secularisatie in theologisch perspectief. 173 blz. f. 32,50. Uitg. J.H. Kok, Kampen 1989 (?)

Colleges in het kader van een Studium Generale aan de VU gegeven. Uit alle onderdelen van de theologie komen vertegenwoordigers aan het woord. De aanpak is per schrijver heel verschillend. Helaas wordt de maatstaf om de secularisatie te meten in het algemeen niet aan de Openbaring ontleend. Wel wordt gevraagd om leerprocessen, waarin het geloof dat door de secularisatie is heengegaan, centraal staat. Een geloof dat opnieuw de wortels van het leven met God zoekt. Hoe men door de secularisatie moet heenkomen, wordt heel verschillend geoordeeld.

Dr. J. van Eck, Paulus en de koningen. Politieke aspecten van het boek Handelingen. 143 blz. f.22,75. Uitg. Van Wijnen, Franeker 1989.

Een prachtig boek over het contact van Paulus met koningen en stadhouders. Vanuit buitenbijbelse bronnen worden bijbelteksten en allerlei gebeurtenissen die in Handelingen beschreven zijn, toegelicht. Een boek dat de lezer verrijkt met het oog op het verstaan van Handelingen, en ook vandaar uit het Nieuwe Testament.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.