+ Meer informatie

Hoe leest Hal Lindsey de Bijbel?

14 minuten leestijd

Wie is Hal Lindsey?

In een van zijn boeken verteil Hal Lindsey zijn verhaal. Hij past de bekende woorden van Augustinus: ”ons hart is onrustig, totdat het rust vindt in U” op de eerste 25 jaren van zijn leven toe. Hij werd in 1929 geboren in Houston (Texas). In zijn jeugd volgde de ene mislukking op de andere. Als sleepbootkapitein op de Mississippi ontsnapte hij ternauwernood aan de dood. Kort daarop is hij in de Bijbel gaan lezen: Matth. 5 tot 7 en Joh. 3. Een gesprek met een evangelist heeft veel voor hem betekend en hij ging na jaren weer naar een kerk. In de tijd van de spanningen in het Midden-Oosten kwam hij tot de overtuiging, dat de Bijbel het geïnspireerde Woord van God was, doordat al de profetieën in vervulling gingen.

Na een tijd van veel bijbelstudie wist hij zich geroepen om de boodschap van het Woord aan anderen te brengen. Hij studeerde vier jaar aan het Theologisch Seminarie te Dallas en is gaan werken bij de ”Campus Crusade for Christ”. Later kreeg hij de leiding van een school in Los Angeles, waar jonge mensen worden opgeleid voor pastoraal werk.

Hal Lindsey is een populair spreker en schrijver geworden. Door zijn eerste boek - het verscheen in 1970 - verwierf hij een grote bekendheid, niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook in vele andere landen. Er zijn van ”De planeet die aarde heette …” in Nederland meer dan tien drukken versehenen. Al met al hebben miljoenen de werken van Lindsey gelezen.

Het geheim van zijn succes.

Wat is de verklaring van de grote vraag naar zijn boeken? Het zijn zeker niet alleen de suggestieve titels die het doen. Ongetwijfeld spreekt het thema van de toekomstverwachting velen aan. Lindsey plaatst boven een van de hoofdstukken van zijn eerste boek een woord van T. S. Eliot: ’s Mensen nieuwsgierigheid onderzoekt verleden en toekomst. Dat is vroeger ook wel zo geweest, maar nu is er meer aan de hand. Lindsey kan wijzen op de bloei van de astrologie. Gesprekken die hij hield met duizenden mensen - meestal studenten - deden hem ontdekken, dat de meesten gerustgesteld willen worden waar het de toekomst betreft. Bij velen worden de verwachtingen en plannen doorkruist door de vrees, dat er voor de mensheid geen toekomst meer is. Iedereen kan volgens Lindsey kijk op zijn lotsbestemming krijgen door de beproefde waarheden van de bijbelse profetieën eerlijk te onderzoeken.

De profeten deden niet alleen voorzeggingen op korte termijn die nog tijdens hun leven zouden worden vervuld, maar zij voorzegden ook wat in de verre toekomst gebeuren zou.

Lindsey meent te weten, dat de meeste profetieën die nog niet vervuld zijn, betrekking hebben op gebeurtenissen kort voor of tijdens een periode van zeven jaren die eindigt met de zichtbare terugkeer van Christus. Die tijd is niet ver meer! Dat is af te leiden uit de vestiging van het joodse volk in zijn oude vaderland en uit de politieke machtsconcentraties in onze tijd. Zowel de wedergeboorte van de staat Israël als de aspiraties van Rusland, China, de arabische wereld en de E.E.G. zijn voorzegd!

Hal Lindsey is er diep van overtuigd, dat dit de laatste generatie is. Ongeveer 40 jaar na 14 mei 1948 zal Christus komen.

Hij zegt dit alles met een stelligheid die op velen indruk maakt. Hij vat (bijna) alles letterlijk op en hij beroept zich telkens op feiten waardoor hij zijn visie bevestigd ziet. Zo staat het in de Bijbel en zo gaat het ook. Zie je wel?!

De legpuzzel van Lindsey.

Er zijn verschillende uitspraken van de amerikaanse schrijver die dit opschrift rechtvaardigen. Enkele citaten uit ”De planeet die aarde heette …” (blz. 38 en 90): ”Daarom kunnen de profetieën als stukken van een legpuzzel in elkaar worden gelegd, zodat er een compleet beeld ontstaat, ook al zijn deze stukken in kleine brokjes verdeeld over het hele Oude en Nieuwe Testament”. ”Als de vorming van de Europese Economische Gemeenschap een op zichzelf staande ontwikkeling was binnen het raam van de bijbelse profetieën, zou dit voor ons onderzoek van geen enkele betekenis zijn. Gecombineerd met de andere stukjes van de profetische legpuzzel die we voor u trachten bijeen te voegen, krijgt dit feit echter een immense importantie”. Wie alleen dit boek gelezen heeft, zou kunnen opmerken, dat de oplossingen voor de problemen waarvoor wij gesteld worden, vernuftig gevonden zijn, maar dat Lindsey nogal willlekeurig te werk gegaan is. Waarom voegt hij ”de stukjes” zó bijeen en niet anders? Toch zit er systeem in.

Dat blijkt vooral uit het werk ”Op weg naar een nieuwe wereld”, dat aangekondigd wordt als ”een Odyssee door het ingewikkelde en geheimzinnige bijbelboek De Openbaring van Johannes”. Daarin vinden we de al tamelijk oude gedachte terug, dat de zeven brieven van Openb. 2 en 3 profetisch-symbolisch te verklaren zijn. De gemeente van Efeze is een beeld van de kerk in de apostolische tijd (33-100). Zo doorgaande komt Hal Lindsey bij de gemeente van Sardes die het tijdperk van de Reformatie zou symboliseren (1517-1750). ”In deze periode van de geschiedenis werd de kerk hervormd, maar niet tot nieuw leven gewekt”. ”Slechts enkelen hebben de kracht van de Heilige Geest in hun christelijke levenswandel gesmaakt”. Philadelphia zou zien op de tijd daarna (1750-1925), Laodicea op de kerk in de twintigste eeuw tot aan de grote verdrukking.

Voordat de verdrukking er zal zijn. zal Christus in het verborgen wederkomen en de gelovigen zullen Hem dan tegemoet gaan in de lucht. Dat staat wel niet in het boek Openbaring, maar het volgt uit 1 Cor. 15: 51 en 52 en 1 Thess. 5: 15-17. Na de opname van de gemeente zal het gericht deze wereld zeven jaar lang teisteren.

Het moment van de ”opname”, door Lindsey ook wel ”de laatste reis” of ”de evacuatie” genoemd, is aanstaande.

Tekenen van de nadering van de opname en van het begin van de grote verdrukking zijn:

1. De terugkeer van de joden naar Israël en de oprichting van de joodse natie in 1948.

2. De herovering van de oude stad Jeruzalem door de joden in de oorlog met de arabieren in 1967.

3. De opkomst van Rusland als een machtige natie en vijand van Israël.

4. Het arabische bondgenootschap tegen de nieuwe staat Israël.

5. De opkomst van de militaire macht in het Verre Oosten, die een leger van 200 miljoen soldaten op de been kan brengen.

6. Het herstel van het oude Romeinse Rijk in de vorm van een bond van tien staten (de E.E.G. zal tot dit bondgenootschap leiden).

Verder noemt Lindsey: de opleving van de duistere occulte praktijken van het oude Babylon; het steeds toenemende gebruik van drugs; een toename van de revolutie op internationaal niveau; steeds meer oorlogen; steeds meer aardbevingen; steeds meer toenemende hongersnood door de bevolkingsexplosie; epidemieën en toenemende vervuiling.

Daarbij komen dan nog de volgende verschijnselen: het prijsgeven van de historische waarheden van het Christendom door veel christelijke kerkgenootschappen; het streven naar een wereldgodsdienst; het streven naar een wereldregering; het verval van de Ver. Staten als wereldpolitieke macht; de toename van de wetteloosheid en het verval van de eenheid in het gezinsleven.

Tijdens de grote verdrukking gaat het eigenlijk om Israël - de gemeente is volgens deze voorstelling immers niet meer op aarde. God zal Zieh op een bijzondere manier openbaren aan 144.000 echte joden, die vurig zullen gaan geloven, dat Jezus de Messias is. ”Zij zullen de 144.000 joodse Billy Grahams zijn die op deze aarde worden losgelaten”. De vrucht van deze ”evangelisatie” is dan de schare die niemand teilen kan (Openb. 7: 9-14).

Maar de antichrist zal hen vervolgen. Er zijn eigenlijk twee antichristen: een romeinse leider (het beest uit de zee) en een joodse leider (het beest uit de aarde).

Er komt een derde wereldoorlog. De Russen vallen Israël vanuit zee en over land aan en het bezit geen verdediging, omdat het op de bescherming van de (romeinse) antichrist vertrouwt. De Russen stationeren de laatste tijd steeds meer schepen in de Middellandse Zee, voegt Lindsey er nog even ter toelichting bij. China zal een leger van 200 miljoen man op de been brengen. Tijdens de uiteindelijke veldslag, Armageddon, wordt de strijd gevoerd tussen de twee machtsblokken die dan nog overgebleven zijn: de verenigde strijdkrachten van de westelijke beschaving onder aanvoering van de romeinse dictator en de enorme horden uit het oosten, waarschijnlijk verenigd in de Rood-Chinese oorlogsmachine.

Dan komt Christus voor de tweede keer terug - nu zichtbaar voor iedereen. Hij zal een vreselijk gericht uitoefenen en Hij zal het koninkrijk van God op aarde vestigen waarvan Jeruzalem het geestelijke centrum zal zijn. De gemeente is dan weer uit de hemel op de aarde teruggekeerd. In tussen zullen de gelovige joden de geestelijke leidslieden van de hele wereld zijn.

Na 1000 jaar zullen enkele kinderen van de gelovigen die in het koninkrijk hun leven begonnen, ongelovig blijken te zijn en een opstand beginnen tegen Christus. Maar Hij zal snel over hen oordelen zonder dat de rebellie een stadium bereikt waarin het tot gevechtshandelingen komt. Satan die 1000 jaar gekerkerd geweest is, wordt tijdelijk vrijgelaten, opdat hij de rebellie kan opwekken in de ongelovige harten. Daar maakt Christus een einde aan en het koninkrijk van God zal opnieuw worden gevestigd in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde (Openb. 21). Het was er al en het zal eenvoudig van vorm veranderen.

De theologische veronderstellingen.

Men kan kritiek maken op allerlei onderdelen van het beeld van de toekomst dat Hal Lindsey ontworpen heeft.

Is het verval van de U.S.A. als wereldmacht een van de tekenen der tijden? Is de E.E.G. het herstelde Romeinse Rijk? Worden de Russen bedoeld met de naam Gog? Is de wederkomst van Christus omstreeks het jaar 1988 te verwachten? Er zijn nog veel en veel meer vraagtekens te zetten.

Wie ernstig betwijfelt of Lindsey gelijk heeft, moet zich ook wel afvragen, of zijn uitgangspunten juist zijn. We kunnen het ook omkeren. Wie studie maakt van zijn boeken en van andere werken die ermee te vergelijken zijn, komt in aanraking met een bepaald theologisch schematisme. Dat beïnvloedt de verklaring van de Heilige Schrift in sterke mate.

Een van de voomaamte argumenten voor de stelling, dat Christus eerst een keer zal wederkomen om de gemeente met Zich mee te nemen naar de hemel, is het feit, dat het woord ”gemeente” of ”kerk” wel herhaaldelijk voorkomt in Openb. 1, 2 en 3, maar dan niet meer behalve in Openb. 22: 16.

In het Latijn noemen we dit een argumentum e silentio: er wordt iets afgeleid uit wat er niet staat. Maar men moet daar erg voorzichtig mee zijn! Het heeft alleen betekenis, als iets er had moeten staan. Bovendien zijn er goede gronden om het laatste boek van de Bijbel heel anders te lezen dan Lindsey. Dan ontmoeten we de gemeente wel op aarde, bv. in Openb. 11, waar zij haar opdracht vervult om getuige te zijn en waar geweld tegen haar gebruikt wordt; in Openb. 12: 17, waar met de vrouw en haar nageslacht de gemeente en de gelovigen persoonlijk bedoeld zijn en in Openb. 13:7, waar het woord ”heiligen” evenals in hoofdst. 8: 3 en op tal van andere plaatsen in het Nieuwe Testament de gelovigen aanduidt.

Wat uit 1 Cor. 15 en 1 Thess. 4 wordt aangehaald, is in het minst geen bewijs voor een opneming van de gemeente vóór de voleinding der wereld. Paulus spreekt in 1 Cor. 15: 51 en 52 over het einde en niet over iets dat er 1007 jaar aan voorafgaat.

In 1 Thess. 4 staat wel ”eerst” en ”daarna”, maar dat houdt verband met de bezorgdheid van sommige christenen over het achterblijven van de ontslapen gelovigen. Zij zullen het eerst opstaan!

Maar niet om vóór de grote verdrukking van de aarde weggenomen te worden (en daarna weer voor 1000 jaar terug te keren op aarde).

De idee van de tussentijdse opneming van de gemeente die sinds de vorige eeuw vooral door de grote invloed van J. N. Darby ingang gevonden heeft, is in het geheel niet gegrond op Gods Woord.

Hetzelfde geldt van het premillenniarisme waarvan Hal Lindsey evenals vele andere christenen in Amerika een voorstander is. Deze opvatting is onder ons meer bekend als chiliasme.

Het is een onderwerp apart. Misschien mag ik herinneren aan wat er in ”Ambtelijk Contact”, 11e jrg., nr. 9 (oktober 1972) over gezegd is. De conclusie was toen, dat wij het chiliasme zullen moeten blijven afwijzen. Nadat ik Hal Lindsey gelezen heb, zou ik dan nog eens willen onderstrepen.

Wie zich een oordeel wil vormen over de waarde van de gedachten die Lindsey propageert, moet ook in rekening brengen, dat hij de algemene verzoening leert en het geloof laat afhangen van de vrije wil. Daarin herkennen we een methodistische trek die hij met tal van christenen in de angelsaksische landen gemeen heeft.

Een voorbeeld uit ”De planeet die aarde heette …” (blz. 184): ”Bedank Jezus, op dit moment en in uw eigen woorden, omdat Hij voor uw zonden is gestorven en nodig Hem uit in uw hart te komen. De deur uit de hierboven geciteerde uitspraak (Openb. 3: 20) is uw verlangen en uw wil. U opent die deur door Jezus in uw leven toe te laten”.

Als iemand de grootste nadruk legt op de verantwoordelijkheid, kan men nog niet altijd zeggen, dat hij het heil afhankelijk maakt van de keuze van de mens. Misschien voegt hij er even nadrukkelijk aan toe, dat het geloof een gave van God is. Maar zover ik zien kan, wordt dat laatste juist in de boeken van Lindsey gemist, ook in ”De bevrijding van de planeet aarde”, waarin overigens goede dingen staan over zonde en genade.

We moeten ons niet door Lindsey laten leiden

Om de boodschap van de Heilige Schrift echt te verstaan, zullen wij andere wegen moeten gaan.

Volgens Hal Lindsey zullen de Joden de tempel herbouwen. Onmogelijk is dat natuurhjk niet, zoals er meer dingen in deze boeken voorspeld worden die op zichzelf niet onmogelijk zijn. Maar we moeten Lindsey en alle chiliasten die op dit punt met hem meegaan, betwisten, dat dit voortvloeien zal uit de profetie van Ezechiël (hoofdst. 40 tot 48) of uit 2 Thess. 2: 4 en Openb. 11: 1 en 2. En we moeten ons over de vermenging van verklaring van de Schrift met geselecteerde nieuwsberichten verwonderen, als hij er een uitspraak van de Israëli Eldad bij citeert die de herbouw van de tempel ook min of meer verwachtte. Hal Lindsey schijnt te menen, dat er geen tussenweg is tussen zijn letterlijke interpretatie van de teksten en een allegorische exegese. Tegenover hem kunnen wij ons beroepen op het Nieuwe Testament, dat licht laat vallen over het perspectivisch karakter van de profetie en de vervulling van de oudtestamentische woorden in de heilsgeschiedenis. Zie hierbij de in 1977 gepubliceerde studie van Tj. Boersma: ”De Bijbel is geen puzzelboek”.

We betrappen Lindsey, die zich zo aan de letter wil houden, trouwens op allerlei inconsequenties. 666 is bij hem wel een symbolisch getal, maar 144000 niet. De sprinkhanen van Openb. 9: 3 zouden Cobra helicopters kunnen zijn. Misschien is het aan het uitglijden van zijn vlotte pen toe te schrijven, maar het is toch vreemd, als hij bij Openb. 16: 4-7 opmerkt: ”Het is ontzettend wanneer er nergens op aarde meer vers water te krijgen is. Er zal een grote toeloop zijn om coca-cola te kopen, maar zelfs dit raakt na een poosje ook op!”

Het zijn maar details. Ze verraden intussen een neiging om te speculeren en te fantaseren.

We schrikken van de zelfverzekerdheid van Lindsey. Hij zegt ergens ”Petrus kende de profetieën over de ’opname’, maar zelfs die grote apostel had niet het inzicht in profetie, dat de serieuze gelovige in onze tijd kan verwerven door de Heilige Geest” (”De laatste generatie”, blz. 195).

Een grondfout van deze wijze van lezen van de Bijbel is, dat de profetie, ook de profetie van het boek Openbaring, wordt opgevat als voorzegging van toekomstige feiten. Men moet de Bijbel gebruiken om gebeurtenissen te verifiëren en de geschiedenis om de Bijbel te verifiëren!

Het ontgaat Lindsey, dat de profetie Gods boodschap is over verleden, heden en toekomst, die niet gegeven is als materiaal voor berekeningen en voorspellingen, maar als troost, als waarschuwing en als oproep om te volharden in het geloof.

Als hij vertelt, dat zijn boeken velen tot zegen zijn geweest, zullen wij dat niet tegenspreken. God kan ook geschriften waarop veel aan te merken is, maar waarin toch van het gezag van de Bijbel wordt uitgegaan, gebruiken om mensen ertoe te brengen om voor de toekomst alles van Hem alleen te verwachten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.