+ Meer informatie

De Persoon des Middelaars

4 minuten leestijd

(9)

Christus heeft ook de wet niet afgeschaft, zoals de Antinomianen willen. De Socinianen beweren, dat Christus de wet vermeerderd heeft met 3 geboden, hetwelk zij ontlenen aan Lucas 9 : 23, n.1. 1. Verloochening van zichzelf; 2. Verdraagzaamheid van het kruis; 3. Navo]orjn< ? van Christus.

o O Ook de Arminianen beweren dit, zeggende dat bovendien Christus een nieuwe belofte gegeven heeft op onderhouding van de wet. Dit ongerijmd beweren strijdt geheel tegen de volmaaktheid van de wet op twee stenen tafelen vol geschreven, welke volmaaktheid in Ps. 19 :

8 duidelijk geleerd wordt. Tegen de overgeleverde valse uitleggingen, verdraaiingen en bijvoegselen der Joodse schoolgeleerden verhief Hij met nadruk Zijn stem. Christus predikte het Evangelie, dat Hij het was, die de wet en de profeten kwam vervullen. Hij getuigde voor Zichzelf en verkondigde zaligheid voor arme zondaren door het

geloof in Zijn persoon. Joh. 6 : 40. Al wat Christus van Zichzelf getuigde, is saambegrepen in hetgeen Hij tot Thomas zeide: oh. 14 : 6 „Ik ben de weg, en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. Christus verklaart niet alleen, dat Hij de weg wijst, maar Hij zelf als Middelaar de weg is, die ons draagt en overbrengt tot de Vader. Ook wat voorzeggingen be-

treft. Hij heeft voorzegd, Zijn lijden, geseling, kruisiging, dood, Judas' verraad, Petrus' verloochening, opstanding en hemelvaart.

De verwoesting van Jeruzalem, einde der wereld. Ook de weg Zijner gemeenten, de uitbreiding en vestiging der kerk, met al haar strijd en tegenspoed. Christus leerde persoonlijk S l jaar lang na /2 Zijn openbare aanvaarding van Zijn Ambt. Mare. 1 : 9 en 14. Hoewel het eeuwig Evangelie in het Paradijs van God geopenbaard is.

Hij heeft de Wet verklaard en verdedigd tegen de Far. opvatting Matth. 5. De profetieën werden toegepast, Hij onderwees de Apostelen, gaf hun bevelen, leidde door de Heilige Geest, bevestigde Zijn leer door tekenen en wonderen, sprak door gelijkenissen, leerde vrijmoedig, krachtdadig, zodat Hij niet was te weerstaan.

Christus deed wonderen, het begrip van profeet sloot bij het volk het doen van wonderen in. Ook Christus heeft talrijke wonderen gedaan, zo vaak en waar Hij wilde, door Zijn eigen Goddelijke kracht. Het waren Openbaringen van Zijn heerlijkheid als de eniggeborene Zoon des Vaders. Dit wordt vermeld in Joh. 2 : 11. Dit beginsel der tekenen heeft Jezus te Kana in Galilea gedaan en heeft Zijn heerlijkheid geopenbaard en Zijn discipelen geloofden in Hem.

Hij deed Zijn wonderen: zonder moeite, zonder omslag, door een enkel woord, bevelsgewijs, soms op een afstand.

Zijn wonderwerken in nauw verband staande met Zijn verlossingswerk, deed Hij alleen heilzame en weldadige wonderen. Mozes' wonderen vingen aan met water te veranderen in bloed, Christus van water in wijn. Mozes was de bedienaar des doods, Christus de bedienaar des levens. Jezus wonderen strekken tot toonbeelden, dat Hij het zuchtend en verloren schepsel kon en wilde verlossen uit zonden, dood en geweld des duivels. Christus openbaarde Zijn macht, over de stoffelijke natuur, a. wonder Kana: b. wonder spijziging; c. wonder stillen van de storm; d. wandelen op het water. Hij openbaarde ook Zijn macht, over de geesten, over kwalen, over de dood. Talrijk zijn de wonderen, men kan er 35 optellen.

Hij beëindigde Zijn openbare prediking voor het volk met Zijn gevangenneming, en voor Zijn discipelen met Zijn hemelvaart. In Galilea deed Hij vooral Zijn licht schijnen, nadat Hij was komen wonen in Kapernaüm, vanwaar Hij gedurig het land omtoog. Hij vermaande de mensen tot bekering en geloof. Geen waar geloof zonder bekering, geen ware beke-

ring zonder geloof. Zijn discipelen leerde Hij ook nog na Zijn opstanding Hand. 1 : 2 en 3. Tot op de dag, in welke Hij opgenomen is, nadat Hij door de Heilige Geest aan cle apostelen die Hij uitverkoren had, bevelen had gegeven. Aan welke Hij ook, nadat I lij geleden had, Zichzelven levendig vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen, veertig dagen lang, zijnde van hen gezien, en sprekende van de dingen, clie het Koninkrijk Gods aangaan.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.