+ Meer informatie

Natuur en milieu verdienen meer aandacht politiek

3 minuten leestijd

De leefbaarheid van ons land voor de mens krijgt nu in de politiek veel aandacht, en dat betekent dat er extra geld voor wordt uitgetrokken. Het werd hoog tijd dat er een nationaal debat over de normen en waarden van onze samenleving werd gevoerd.

Het lijkt echter ten koste te gaan van het handhaven van andere normen en waarden. De leefbaarheid van ons land voor planten en dieren is in het strategisch akkoord van het voormalige kabinet namelijk onderbelicht gebleven. De regering wilde zelfs 40 procent bezuinigen op de aankoop en inrichting van de nieuwe natuurgebieden die gepland waren in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

In plaats van aankopen moet er meer nadruk komen te liggen op agrarisch natuurbeheer. Mag het behoud van de leefbaarheid van ons land voor de mens ten koste gaan van het natuurbehoud? Natuur en milieu zijn niet 'in'.

Onlangs heeft een groot aantal verontruste wetenschappers een natuurmanifest uitgebracht. Het is een signaal dat er echt iets moet gebeuren.

De samenleving heeft natuur en landschap hard nodig, vanwege de informatie die eruit kan worden geput en vanwege de regulatie die ervan uitgaat. De rijkdom aan planten en dieren, het natuurlijk erfgoed, doet ons uitroepen: "Hoe heerlijk is Uw Naam op de ganse aarde."

Er is ook een cultureel erfgoed van landschappen, boerderijtypen en dorpsgezichten.

De regulatie door het natuurlijk milieu komt in Nederland vooral neer op het vasthouden en zuiveren van water door waterplanten en moerassen. Deze functie wordt steeds belangrijker om de gevolgen van klimaatsverandering op te kunnen vangen.

Wat er op het spel staat is het behoud en de versterking van deze functies van het natuurlijk milieu, om zo -ondanks de toename van bevolking, bebouwing en infrastructuur- een land te behouden waar het duurzaam goed toeven blijft.

Verschillende internationale afspraken gelden als richtsnoer voor ons natuurbeleid en de EHS is het speerpunt van het natuurbeleid in Nederland. De geplande voltooiing van dit netwerk van "kwalitatief hoogwaardige natuurgebieden" in 2018 zal pas na 2040 zijn gerealiseerd als de voorgestelde bezuinigingen door zouden gaan. Allereerst is dat versnippering. Onze veelal kleine, versnipperde natuurgebieden worden voortdurend beïnvloed door verdroging, verzuring en vermesting. Door de beperkte verspreidingsmogelijkheden van veel planten en dieren kunnen verloren gegane levensgemeenschappen nauwelijks vanuit de omgeving worden aangevuld.

Kwaliteitsverlies

Bovendien is er kwaliteitsverlies. De voorgestelde ombuiging naar agrarisch natuurbeheer zal leiden tot versterking van de trend dat algemene soorten algemener worden en zeldzame soorten zeldzamer.

De huidige praktijk van agrarisch natuurbeheer is meestal niet geschikt om gevoelige natuur op het bedrijf in stand te houden of te herstellen. Agrarisch natuurbeheer kan wel een bufferfunctie vervullen en moet daarom over grotere, aaneengesloten arealen plaatshebben -en niet meer als neventak van een individueel agrarisch bedrijf- en zo veel mogelijk in aansluiting op de EHS. Alleen zo kan een samenhangend stelsel van waardevolle en streekeigen natuurgebieden én cultuurlandschappen ontstaan.

Nederland is nog steeds een mooi land om in te wonen, met een rijkdom aan planten en dieren. We willen dit allemaal zo houden en daarom moet er niet worden bezuinigd op de aankoop van natuurgebieden in het kader van de EHS. Christelijke politiek moet zich sterk maken voor het beheer van de hele schepping én voor een stelsel van normen en waarden.

Drs. D. van der Hoek, docent Wageningen Universiteit

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.